Bugun...TİYATROKARE 32 YIL ÖNCE DOĞDUĞU NİŞANTAŞI'NA GERİ GELİYOR

Yıllardır Kapalı gişe oynanan ‘Ahududu’, ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, ‘Veda’ ve repertuara yeni alınan ‘Annem Hep Derdi Ki’ oyunlarını seyircileriyle buluşturan ‘Tiyatrokare’ Feyziye Mektepleri Vakfı ile özel bir birlikteliğe adım attı. Tiyatrokare oyunları bundan böyle haftasonları düzenli olarak FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi Muvaffak Benderli Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

facebook-paylas
Tarih: 24-03-2024 15:05

TİYATROKARE 32 YIL ÖNCE DOĞDUĞU  NİŞANTAŞI'NA GERİ GELİYOR

Son yıl­lar­da nice kül­tür mer­ke­zi, si­ne­ma ve ti­yat­ro sa­lo­nu ka­pa­nan Şişli’ye yeni bir soluk ka­zan­dır­mak ve ge­lecek ne­sil­le­re ilham olmak için sağ­la­nan bu özel bir­lik­te­lik, oku­lun pro­fes­yo­nel stan­dart­lar­da­ki sa­lo­nun­da bir basın top­lan­tı­sıy­la du­yu­rul­du. Bu an­lam­lı olaya “Ti­ya­to­ka­re’nin üç fark­lı ku­şa­ğa ait 30 oyun­cu­su, tek­nik ekip ve basın men­sup­la­rı şahit oldu.

 

Bu ilham ve­ri­ci iş­bir­li­ği­nin ta­nı­tıl­dı­ğı basın top­lan­tı­sı­na, Fey­zi­ye Mek­tep­le­ri Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Genel Sek­re­te­ri Zey­nep Se­zer­man, Ti­yat­ro­ka­re Yö­net­me­ni Nedim Saban ve Ti­yat­ro­ka­re’nin usta isim­le­ri Suna Kes­kin, Nevra Se­rez­li, Melek Bay­kal’ın ya­nı­sı­ra, Aziz Sar­van, Renan Bilek, Ayşe Er­bu­lak, Tuğ­rul Ar­se­ver, Ecmel İs gibi kı­dem­li isim­le­ri, uzun sü­re­dir Ti­yat­ro­ka­re aile­sin­de bu­lu­nan Bü­lent Sey­ran, Meral Asil­türk, Birol En­ge­ler, Fatih Gül­nar gibi de­ğer­li oyun­cu­lar, Ti­yat­ro­ka­re’ye yeni ka­tı­lan Ege Kö­ken­li, Leyla Feray gibi te­le­viz­yon star­la­rı­nın ya­nı­sı­ra, Ti­yat­ro­ka­re sah­ne­le­rin­de al­kış­la­nan Cem Güler, Önder Ata­kan­lı, Müge Ke­ment, Özgür Yet­ki­noğ­lu, Emre Ozan, Murat Tur­han, Zey­nep Sevi Yıl­maz, Ali­şan Özkan, Murat Şahan, Gi­zem­nur To­pa­loğ­lu, Gizem Çay­ha­noğ­lu ka­tıl­dı.

 

7 ya­şın­da metot oyun­cu­lu­ğu­nu keş­fet­tim
Yer yer duy­gu­lu anlar ya­şa­nan, bazen kah­ka­ha­la­rın ha­va­da yük­sel­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, Ti­yat­ro­ka­re’nin ku­ru­cu­su, yö­net­me­ni ve usta oyun­cu­su Nedim Saban, ko­nuk­la­rı­nı geç­mi­şe gö­tür­dü. Saban “Us­ta­la­rım, ar­ka­daş­la­rım, sayın basın men­sup­la­rı bu an benim için çok he­ye­can ve­ri­ci bir an. Si­zin­le bir­lik­te 50 yıl ön­ce­si­ne git­mek is­ti­yo­rum. 50 yıl önce ana­oku­lun­day­ken bu sah­ne­de oy­na­dı­ğım oyun­da, an­ne­an­nem yok­sul bir ço­cu­ğu oy­na­mam için kos­tü­mü­me yama yap­mış­tı. Ama o yama içime sin­me­miş­ti. Ben ken­dim yırt­mış­tım. O za­man­lar­dan metot oyun­cu­lu­ğu­nu keş­fet­miş­tim yani! Er­te­si yıl ana­oku­lun­da oy­na­dı­ğım oyunu bir baş­ka­sı oy­na­yın­ca an­ne­me ar­ka­daş­la­rı, senin oğlun daha iyi oy­na­mış­tı diye ko­nuş­tuk­la­rı­nı du­yun­ca, 7 ya­şın­da Türk ti­yat­ro­su­na bela oldum. (Gü­lü­yor) 1992 yı­lın­da Ame­ri­ka’dan dön­dük­ten sonra kendi ma­hal­lem­de ti­yat­ro olsun is­te­dim. Dev­let sa­nat­çı­sı Ma­ci­de Tanır, Ti­yat­ro­ka­re’nin açı­lı­şın­da oy­na­ma­yı kabul et­miş­ti, ancak sa­lo­nu­muz yoktu. Şu an AVM ‘ye dö­nü­şen bir okul sa­lo­nun­da perde açtık, ar­dın­dan Şişli’de başka bir okula sı­ğın­dık. Sonra Şişli’de bir ti­yat­ro­da 8 yıl perde açtık. Ancak, daha ilk gün­den, bütün Ana­do­lu’yu ve dün­ya­yı sahne ola­rak seç­tik.


“32 yılda 75 oyun oy­na­mı­şız 3,5 mil­yon se­yir­ciy­le bu­luş­mu­şuz”
Ti­ya­ro­ka­re hak­kın­da ra­kam­lar­la bilgi veren Nedim Saban “Ti­yat­ro­ka­re’de 32 yılda 75 oyun oy­na­mı­şız. 32 yılda Tür­ki­ye’nin 70 şeh­ri­ne de­fa­lar­ca git­mi­şiz. Aynı gün üç fark­lı kent­te perde aç­mı­şız. En az 7500 perde açmış yak­la­şık 3,5 mil­yon se­yir­ciy­le bu­luş­mu­şuz. Fark­lı tür­ler­de 75 oyun­da 50 yeni oyun­cu ka­zan­dır­dık ti­yat­ro­mu­za, bu­gü­ne kadar 50 oyun­cu­muz ödül almış… Ti­ya­ro­ka­re’nin 100’e yakın ödülü var. Çok gurur ve­ri­ci ina­nın.” diye ko­nuş­tu.
Gurur kay­na­ğım olan şey­ler­den biri de 7 Ocak 1992 açı­lı­şı­mız gü­nün­de Nev­ra-Me­tin Se­rez­li, Suna- Erol Kes­kin gibi bana des­tek olmak için gelen us­ta­lar­la ça­lı­şa­bil­mek oldu. Melek Bay­kal ile de bir ha­va­ala­nın­da ta­nış­mış­tık, o gün­den 20 yıl sonra ça­lış­tık, ancak o za­man­dan beri ha­va­alan­la­rın­dan hiç ay­rıl­ma­ya­rak bol turne yap­tık. Fark­lı tür­ler­de 75 oyun­da 50 yeni oyun­cu ka­zan­dır­dık ti­yat­ro­mu­za.

 

“İyi bir si­ner­ji ya­ka­la­dık”
Nedim Saban’ın sah­ne­ye davet et­ti­ği Fey­zi­ye Mek­tep­le­ri Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Genel Sek­re­te­ri Zey­nep Se­zer­man ise eği­tim ve kül­tü­rün bir arada ola­ca­ğı bu pro­je­ye imza at­tık­la­rı için çok mutlu ol­duk­la­rı­nı ifade etti. “Işık Okul­la­rın­da oku­yan bir öğ­ren­ci belki bizi iz­le­dik­ten sonra ti­yat­ro­yu se­çecek” diyen Nedim Saban, Dünya Tti­yat­ro Günü başta olmak üzere, öğ­ren­ci­ler için pek çok works­hop ya­pa­ca­ğı­nı, oku­lun öğ­ret­men­le­ri, öğ­ren­ci­le­ri ve me­zun­la­rı için in­di­rim­li bilet ola­nak­la­rı­nın sağ­la­na­ca­ğı­nı, yeni ku­şak­la­ra ti­yat­ro­yu sev­dir­mek için ça­lış­ma­la­ra devam edi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

 

Nedim Saban’a pla­ket tak­dim edil­di
Daha sonra sah­ne­ye davet edi­len Fey­zi­ye Mek­tep­le­ri Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Genel Sek­re­te­ri Zey­nep Se­zer­man, Işık Okul­la­rı­ma is­mi­nin biz­zat Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ta­ra­fın­dan ve­ril­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak Nedim Saban’a Işık Okul­la­rı­nın üze­rin­de Ata­türk’ün Işık ismi ile ilgi telg­ra­fı olan bir pla­ket verdi.


.
“10 günü de­vi­re­bi­len 10 yıl da­ya­na­bi­li­yor”

Oyun­cu ar­ka­daş­la­rı­nı sah­ne­ye davet eden Nedim Saban, “Ti­yat­ro­ka­re’ye 10 gün da­ya­nan 10 yılı de­vi­re­bi­li­yor.” di­ye­rek büyük alkış aldı ve Ti­yat­ro­ka­re’de 10 yılı aşkın bir sü­re­dir üre­tim yapan Bü­lent Sey­ran, Fatih Gül­nar, Meral Asil­türk, Birol En­ge­ler, Cem Güler gibi oyun­cu­la­rı sah­ne­ye davet etti. Ayşe Er­bu­lak da, Nedim Saban gibi ilk mü­sa­me­re de­ne­yi­mi­ni Işık Okul­la­rın­da ya­şa­dı­ğı­na de­ğin­di.
Sah­ne­ye gelen oyun­cu dost­la­rı tek tek ko­nuş­ma yaptı:

 

“Gü­ven­li bir çatı benim için”
Ahu­du­du oyu­nu­nun baş­rol oyun­cu­la­rın­dan Melek Bay­kal duy­gu­la­rı­nı dile ge­tir­di ve ek­le­di: “Göz­le­rim ya­şar­dı. Ti­yat­ro­ka­re küçük bir fab­ri­ka gibi. Bu kadar in­sa­na ekmek ve­ri­yor­sun. Fab­ri­ka’da emek veren çok önem­li isim­le­ri­miz var. 7. senem do­lu­yor. Uzun yıl­lar öde­nek­li ti­yat­ro­da ça­lış­tım, ancak özel ti­yat­ro ola­rak bu­ra­da huzur bul­dum. Ti­yat­ro­ka­re ça­tı­sı çok gü­ven­li bir yer” dedi.


“Ti­ya­ro­ka­re benim ailem”
Ağaç­lar Ayak­ta Ölür ve Veda oyu­nuy­la ayak­ta al­kış­la­nan usta oyun­cu Nevra Se­rez­li ise “ Ti­yat­ro­ka­re benim ailem. İnsan ha­yat­ta yal­nız ka­la­bi­li­yor. Ti­yat­ro aile­niz olu­yor. Bazen turne za­ma­nın­da isyan et­ti­ğim olu­yor. Her­ke­si çok se­vi­yo­rum.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

 


“16 se­ne­dir bir­lik­te­yiz”
Ahu­du­du se­ven­le­riy­le bu­lu­şan du­ayen Suna Kes­kin “16 se­ne­dir bir­lik­te ça­lı­şı­yo­rum. Biz­ler çok mut­lu­yuz. Bana bir onur bah­şet­ti Nedim Saban.

 

YENİ OYUN; ANNEM HEP DERDİ Kİ
16 Mart’ta FMV Işık Okul­la­rın­da sah­ne­len­me­ye baş­la­ya­cak olan ve Renan Bilek, Ege Kö­ken­li, Bü­lent Sey­ran, Ayşe Er­bu­lak, Tuğ­rul Ar­se­ver, Ecmel İs, Murat Şahan’ın oy­na­dı­ğı Annem Hep Derdi Ki ko­me­di­si hak­kın­da kısa bir bilgi veren Nedim Saban “İyilik öner­di­ği için bu oyunu seç­tik. Bi­li­yor­su­nuz dünya çok ka­ran­lık. Bu yeni oyu­nu­muz çok sıcak tatlı bir ko­me­di ola­cak. Se­yir­ci­le­ri­mi­zin oyun so­nun­da #an­nem­hep­der­di­ki has­hag­tiy­le de bize ka­tıl­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Bir kız ta­ra­fı var bir erkek ta­ra­fı var. En önem­li ay­rın­tı da bu.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan Bal

Bu haber 345 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÜLTÜR-SANAT Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI