Bugun...


TURHAN BAL

facebook-paylas
Vermeden Almak
Tarih: 09-05-2023 15:39:00 Güncelleme: 09-05-2023 15:39:00


Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­ru­lu­şu­nun 100 yı­lı­nı 29 Ekim 1923'de ta­mam­lı­yor. Ve 30 Ekim 2023 günü İkinci 100 yılın ilk günü ola­cak.

Tür­ki­ye’nin ikin­ci 100 yıla nasıl ve kim­ler­le gi­re­ce­ği­ni ter­cih ede­ce­ği se­çi­me iki elin par­mak­la­rı kadar bile gün kal­ma­dı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü bu ter­ci­hi, seç­men ola­rak oy­la­ya­ca­ğız. Ge­le­ce­ği­miz ter­ci­hi­mi­ze göre şe­kil­le­necek.

Bu se­çi­min son­ra­sın­da sonuç ne olur­sa olsun, se­çi­len Cum­hur­baş­ka­nı ve oluş­tu­ru­la­cak hü­kü­me­tin önün­de çözüm bek­le­yen dağ gibi prob­lem­le­rin ol­du­ğu ger­çe­ği hiç de­ğiş­me­yecek.

Ma­te­ma­tik­sel ola­rak prob­lem çöz­me­nin bir sis­te­ma­ti­ği var­dır. En kaba an­la­tım­la bu sis­te­ma­tik; ve­ri­len­ler ve is­te­nen­ler­den olu­şur. Rah­ma­ni an­la­tım­la ise; “ver­me­den almak ya­ra­da­na mah­sus­tur” di­ye­bi­li­riz. Önü­müz­de­ki en büyük prob­lem ve prob­lem­le­rin anası; eko­no­mi­dir. Eko­no­mi dü­zel­di­ğin­de, buna bağlı ola­rak bir çok prob­lem ken­di­li­ğin­den çö­zü­le­cek­tir.

Çözüm çok basit. Kar­ma­şık­laş­tı­ran ise sis­te­mi ku­ran­lar­dır. En başta model ola­rak üre­tim eko­no­mi­si­ni terk et­ti­ği­niz­de bu his­se­di­lir. Siz de­niz­de yüzen yata sıfır ver­gi­li mo­to­rin verir, tar­la­da üre­tim ya­pa­cak trak­tö­re ve­re­ce­ği­niz mo­to­ri­ne ver­gi­yi yük­ler­se­niz üre­tim gir­di­si­ni yük­sel­tir­se­niz ne olur? Gider, sa­vaş­ta ol­du­ğu için mil­yon­lar­ca in­sa­nı sı­ğın­ma­cı ola­rak bu ül­ke­de ya­şa­yan Su­ri­ye’den pa­ta­tes, soğan ithal eder­sin. Bun­lar en basit ör­nek­le­me­ler.

Özet­le ge­lecek olan yö­ne­ti­min ön­ce­li­ği­nin eko­no­mi ol­ma­sı şart­tır. İtha­lat eko­no­mi­sin­den, üre­tim ve ih­ra­cat eko­no­mi­si­ne doğru bir yol iz­le­me­si en acil eylem planı ol­ma­lı­dır. Yö­ne­tim­sel an­lam­da ise Türk Tipi Baş­kan­lık sis­te­mi diye ad­lan­dı­rı­lan ve bizim ya­pı­mı­za uy­ma­dı­ğı da gö­rü­len bu tı­ka­nık­lık­tan bir an evvel çı­kı­la­rak, erk­ler ay­rı­mı­nın tam ve ba­ğım­sız ol­du­ğu par­la­men­ter sis­te­me ge­çil­me­si ol­ma­lı­dır.

Ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yargı erk­le­ri­nin ni­ha­yi karar verme ye­ti­si tek ma­ka­ma ve­ril­me­si­nin, yö­ne­tim­sel be­ce­ri­yi hız­lan­dı­ra­ca­ğı dü­şü­nül­müş olsa da , hü­kü­met ve dev­let kav­ram­la­rı­nın bir­bi­ri­ne ka­rış­ma­sı ya­şa­nı­lan so­run­la­rı bü­yüt­mek­ten öteye git­me­miş­tir.

Se­çi­min yur­du­mu­za, mil­le­ti­mi­ze en ya­rar­lı ola­ca­ğı ge­tir­me­si­ni yü­rek­ten di­le­rim.

19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­nı­zı, An­ne­le­ri­mi­zin de An­ne­ler Günü’nü kut­la­rım

Sevgi ve selam...
  Bu yazı 2640 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI