Bugun...ÜSKÜDAR’DA “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ”NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Kız Kulesi ve Salacak Sahili'nde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaparak, topladıkları atıkları kıyıda sergiledi

facebook-paylas
Tarih: 17-06-2024 12:59

ÜSKÜDAR’DA “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ”NDE DÜZENLENEN  ETKİNLİKLERLE FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan daha temiz, yeşil ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir ge­le­ce­ğe dik­kat çek­mek ama­cıy­la 5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü do­la­yı­sıy­la çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­le­di. Kız Ku­le­si ve Sa­la­cak sa­hi­lin­de dal­gıç­lar deniz dibi te­miz­li­ği ya­pa­rak, top­la­dık­la­rı atık­la­rı kı­yı­da ser­gi­le­di.

 

Kuz­gun­cuk’ta baş­la­yan et­kin­lik­le­re ka­tı­lan va­tan­daş­lar ve öğ­ren­ci­ler alan­da ‘’Sıfır Atık’’ kap­sa­mın­da ku­ru­lan stant­lar­da çevre bi­lin­ci­ni ge­liş­ti­ri­ci et­kin­lik­le­re ka­tı­la­rak eğ­len­ce­li oyun­lar oy­na­dı.

 

Et­kin­lik­te, geri dö­nü­şüm ve te­miz­lik­le ala­ka­lı masal din­le­ti­si yer aldı. Geri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den ya­pı­lan kedi ev­le­ri­ni bo­ya­yan öğ­ren­ci­ler, kuş­lar için geri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den yuva ve yine geri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den ku­maş­lar­la bez çan­ta­lar yaptı. Alan­da oluş­tu­ru­lan “İklim de­ği­şik­li­ği” kö­şe­si dik­ka­ti çekti.

 

Öğ­ren­ci­ler tek tek sah­ne­ye çı­ka­rak çevre ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni ak­tar­dı. Atık top­la­ma kam­pan­ya­sın­da ön­cü­lük yapan İca­di­ye İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri­ne he­di­ye­le­ri ve ser­ti­fi­ka­la­rı da tak­dim edil­di.

 

Va­tan­daş­la­rın ve öğ­ren­ci­le­rin yoğun ilgi gös­ter­di­ği et­kin­lik­ler gün boyu devam etti. De­niz­le­ri­miz temiz ka­la­cak slo­ga­nıy­la Kız Ku­le­si açık­la­rı ile Sa­la­cak sa­hi­lin­de dal­gıç­lar deniz dibi te­miz­li­ği ya­pa­rak, top­la­dık­la­rı atık­la­rı kı­yı­da ser­gi­le­di. Dal­gıç­la­rın de­niz­den çı­kar­dık­la­rı las­tik, tri­pod ve atık pil gibi eş­ya­lar va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan me­rak­la iz­len­di.
Kaynak: Üsküdar Belediyesi

Editör: Otantik Ajans

Bu haber 408 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÇEVRE Haberleri

YUKARI YUKARI