Bugun...TÜSİAD DİJİTAL TÜRKİYE KONFERANSI

Di­ji­tal Tür­ki­ye Kon­fe­ran­sı’nda Co­vid-19 sal­gı­nı­nın iv­me­len­dir­di­ği di­ji­tal tek­no­lo­ji­ler­le di­na­mik­le­ri hızla de­ği­şen dün­ya­da yeni iş mo­del­le­ri, veri, yeşil ve di­ji­tal ikiz dö­nü­şüm, insan kay­na­ğı­nın yet­kin­li­ği, on­li­ne pazar yer­le­ri, ge­le­ce­ğin tek­no­lo­ji trend­le­ri gibi dö­nü­şüm sü­re­ci­nin ana un­sur­la­rı tar­tı­şıl­dı.

facebook-paylas
Güncelleme: 15-01-2022 04:13:43 Tarih: 15-01-2022 03:54

TÜSİAD DİJİTAL TÜRKİYE KONFERANSI

TÜSİAD ta­ra­fın­dan bu yıl ikin­ci­si dü­zen­le­nen “Di­ji­tal Tür­ki­ye Kon­fe­ran­sı” 13 Ocak 2022 ta­ri­hin­de on­li­ne ola­rak ger­çek­leş­ti. “Oyu­nun Ku­ral­la­rı Değil, Ken­di­si De­ğiş­ti” te­ma­sıy­la dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sın açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı TÜSİAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Si­mo­ne Kas­lo­ws­ki ve TÜSİAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Di­ji­tal Tür­ki­ye Yu­var­lak Ma­sa­sı Baş­ka­nı Ser­kan Sevim ger­çek­leş­tir­di. Ana tema ko­nuş­ma­la­rı Sa­ban­cı Vakfı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı ve Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Güler Sa­ban­cı, Koç Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer M. Koç ve İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem İma­moğ­lu ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. Tüm gün süren kon­fe­rans­ta 10 otu­rum­da yurt için­den ve yurt dı­şın­dan 39 ko­nuş­ma­cı yer aldı. Kon­fe­ran­sın altın spon­sor­lu­ğu­nu Ama­zon Tür­ki­ye ve Git­ti­Gi­di­yor, gümüş spon­sor­lu­ğu­nu ise Equ­inix, Etiya, IFS, Kariyer.​net, Me­di­ano­va, Nokia ve Sa­ban­cı­Dx üst­le­ni­yor.

Di­ji­tal Tür­ki­ye Kon­fe­ran­sı’nda Co­vid-19 sal­gı­nı­nın iv­me­len­dir­di­ği di­ji­tal tek­no­lo­ji­ler­le di­na­mik­le­ri hızla de­ği­şen dün­ya­da yeni iş mo­del­le­ri, veri, yeşil ve di­ji­tal ikiz dö­nü­şüm, insan kay­na­ğı­nın yet­kin­li­ği, on­li­ne pazar yer­le­ri, ge­le­ce­ğin tek­no­lo­ji trend­le­ri gibi dö­nü­şüm sü­re­ci­nin ana un­sur­la­rı tar­tı­şıl­dı.

Si­mo­ne Kas­lo­ws­ki: “Yeni nesil tek­no­lo­ji­ler, üre­tim­de ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra iklim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le­de de önem­li rol oy­nu­yor.”

Di­ji­tal dö­nü­şüm sü­re­cin­de güçlü bir me­sa­fe kat etme po­tan­si­ye­li­miz ol­du­ğu­nu be­lir­ten TÜSİAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Si­mo­ne Kas­lo­ws­ki; bu po­tan­si­ye­li ha­ya­ta ge­çir­mek için; eği­ti­min ni­te­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si, yet­kin insan kay­na­ğı­nın ko­run­ma­sı, geniş bant alt­ya­pı­sı­nın güç­len­di­ril­me­si, KOBİ'lerin tek­no­lo­ji kul­la­nı­mı­nın des­tek­len­me­si gibi un­sur­la­rı içe­ren geniş bir viz­yo­na ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Yeni nesil tek­no­lo­ji­le­rin, üre­tim­de ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra iklim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le­de de önem­li rol oy­na­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Si­mo­ne Kas­lo­ws­ki şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:

“Av­ru­pa Bir­li­ği, kar­bon-nötr bir kıta olma yo­lun­da­ki bü­yü­me st­ra­te­ji­si olan Yeşil Mu­ta­ba­ka­tın te­me­li­ne ikiz dö­nü­şü­mü ko­yu­yor. Dünya Eko­no­mik Fo­ru­mu’nun bir araş­tır­ma­sı­na göre di­ji­tal tek­no­lo­ji­ler kü­re­sel kar­bon emis­yo­nu­nu %15’e kadar dü­şü­re­bi­li­yor. Süper bil­gi­sa­yar­lar rüz­gâr tür­bin­le­ri­nin ta­sa­rı­mı­nın iyi­leş­ti­ril­me­sin­de ya da ener­ji ve­rim­li­li­ği için en uygun sa­ha­nın bu­lun­ma­sın­da yar­dım­cı olu­yor. Yapay zeka tek­no­lo­ji­si ta­rım­sal üre­tim­de çift­çi­le­rin pes­ti­sit ve yakıt kul­la­nı­mı­nı azalt­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Akıl­lı şe­hir­ler daha kay­nak ve ener­ji ve­rim­li, daha gü­ven­li bir yaşam ola­na­ğı su­nu­yor. Bu da top­ye­kun bir hayat ka­li­te­si ar­tı­şı an­la­mı­na ge­li­yor. Diğer ta­raf­tan büyük mik­tar­lar­da ve­ri­nin iş­len­me­si ener­ji tü­ke­ti­mi­ni ar­tı­rı­yor. Ha­li­ha­zır­da kü­re­sel sera gazı emis­yon­la­rı­nın %2’sinin, elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin ise ne­re­dey­se %10’unun kay­na­ğı­nı bu sü­reç­ler oluş­tu­ru­yor. Bu oran­la­rın kısa sü­re­de yük­sel­me­me­si için di­ji­tal sek­tö­rün de yeşil dö­nü­şü­mü ger­çek­leş­tir­me­si çok önem­li.”

Ser­kan Sevim: “İçinde bu­lun­du­ğu­muz çağın ge­rek­li­lik­le­ri­ne uyum sağ­lan­ma­sı ve do­la­yı­sıy­la di­ji­tal tek­no­lo­ji­le­rin be­nim­sen­me­si, kü­re­sel re­ka­bet gü­cü­mü­zün ko­run­ma­sı açı­sın­dan kri­tik önem ta­şı­yor.”

Di­ji­tal­leş­me­nin CO­VID-19’un et­ki­siy­le büyük bir ivme ka­zan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan TÜSİAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Di­ji­tal Tür­ki­ye Yu­var­lak Ma­sa­sı Baş­ka­nı Ser­kan Sevim ko­nuş­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi:

“Di­ji­tal­leş­me iş ha­ya­tı­mı­za iki şe­kil­de etki edi­yor. Bir yan­dan yapay zeka, bulut bi­li­şim, blok zin­ci­ri, büyük veri ve nes­ne­le­rin in­ter­ne­ti gibi yeni nesil tek­no­lo­ji­le­ri üre­ten sek­tör­ler do­ğar­ken, öte yan­dan bu tek­no­lo­ji­le­rin kon­van­si­yo­nel şir­ket­ler­ce kul­la­nıl­ma­sı ile sü­reç­te ve­rim­li­lik, ino­vas­yon ve katma değer ar­tı­şı­nın ya­şan­dı­ğı­nı göz­lem­li­yo­ruz. Alı­şıl­mış iş yapma yön­tem­le­ri­nin göz­den ge­çi­ri­le­rek di­ji­tal tek­no­lo­ji­le­rin etkin kul­la­nıl­ma­sı aynı so­run­la­ra ye­ni­lik­çi çözüm yol­la­rı ge­liş­tir­di. Artık oyu­nun ku­ral­la­rı değil, ken­di­si de­ğiş­ti.”

Di­ji­tal be­ce­ri ve yet­kin­lik­ler­le do­na­tıl­mış ni­te­lik­li insan kay­na­ğı­nın var­lı­ğı­nın öne­mi­ne dik­kat çeken Sevim şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:

"Genç ve di­na­mik nü­fu­su­mu­zu ül­ke­miz­de tut­ma­yı sağ­la­ya­cak me­ka­niz­ma­la­rı güç­len­dir­me­li­yiz. İş dün­ya­sı ola­rak, üni­ver­si­te­de oku­yan genç­le­ri­mi­ze daha okul­da okur­ken iş im­kan­la­rı sağ­la­ma­lı ve on­la­rın eği­tim­le­rin­de aktif ol­ma­lı­yız. Gü­nü­müz­de­ki uzak­tan ça­lış­ma fır­sa­tı­nı kul­la­na­bi­len şir­ket­ler ola­rak Ana­do­lu’nun her nok­ta­sın­da­ki genç­le­ri­mi­ze ulaş­ma­lı­yız. Bu şe­kil­de iş dün­ya­sı­nın ih­ti­yaç­la­rı­na uygun genç­le­ri eği­te­bi­lir, on­la­ra daha fazla umut ve­re­bi­li­riz. Aksi halde, yet­kin­lik ge­rek­ti­ren po­zis­yon­lar­da­ki insan kay­na­ğı açı­ğı­nı ka­pat­ma şan­sı­mız son de­re­ce güç ola­cak­tır.”

Kon­fe­rans Otu­rum Baş­lık­la­rı:

Ge­le­ce­ğe Ön­cü­lük Etmek: Veri ve Ana­li­tik / Tür­ki­ye’de Di­ji­tal İnsan Kay­na­ğı­nın Ge­le­ce­ği / e-Pa­zar­yer­le­ri­nin KOBİ, İno­vas­yon ve Eko­no­mi­ye Kat­kı­la­rı / Ti­ca­re­tin Yeni Mer­ke­zi: On­li­ne Pazar Yer­le­ri / Dö­nü­şür­ken Bü­yü­mek: Ge­le­ce­ğin Tek­no­lo­ji Trend­le­ri / Di­ji­tal Eko­no­mi­de Veri Ko­ru­ma ve Re­ka­bet Hu­ku­ku / Di­ji­tal Dö­nü­şü­mün Hız­lan­dı­rı­cı­sı Gi­ri­şim­ler / Av­ru­pa Bir­li­ği Di­ji­tal Tek Pa­za­rı ve Kü­re­sel Et­ki­le­ri / Tek­no­lo­ji­yi Dö­nüş­tü­ren Ka­dın­lar

Konferansın tümüne bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. youtu.be/vlCM9XQos78
 Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan Bal

Bu haber 3577 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

YUKARI YUKARI