Bugun...KURBAN BAYRAMI’NA ET FİYATI GÖLGESİ: ‘KISA VADEDE ET FİYATLARI DÜŞMEZ, PLANLI TARIM POLİTİKASI ŞART’

Kurban Bayramı arifesinde kırmızı et fiyatlarının artışı en çok tartışılan konulardan biri. Uzmanlar, bu sorunun kısa vadede çözülmesinin mümkün olmadığını ve yerli üretim desteklenmeden fiyatların düşmeyeceğini belirtiyor.

facebook-paylas
Güncelleme: 17-06-2024 12:36:19 Tarih: 17-06-2024 12:27

KURBAN BAYRAMI’NA ET FİYATI GÖLGESİ:  ‘KISA VADEDE ET FİYATLARI DÜŞMEZ, PLANLI TARIM POLİTİKASI ŞART’

Son yıl­lar­da hay­van­cı­lık­ta girdi ma­li­yet­le­ri­nin art­ma­sı, canlı hay­van ve et fi­yat­la­rı­nın yük­sel­me­si­ne neden oldu. Bü­yük­baş hay­van fi­yat­la­rı 220 bin TL’ye, kü­çük­baş hay­van fi­yat­la­rı ise 11-20 bin TL ara­sın­da de­ği­şi­yor. Bu durum, tü­ke­ti­ci­nin alım gü­cü­nü zor­la­mak­ta ve kur­ban­lık­la­rın be­si­ci­le­rin elin­de kal­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır.

 

Et ve Süt Ku­ru­mu’nun yüzde 25 zam ka­ra­rıy­la et fi­yat­la­rı 700 TL’ye kadar yük­sel­miş, Bre­zil­ya ve Uru­gu­ay’dan ithal edi­len hay­van­lar­la fi­yat­lar­da kısmi bir düşüş ya­şan­mış­tı. Ancak uz­man­lar, bu dü­şü­şün ka­lı­cı ol­ma­ya­ca­ğı­na dik­kat çe­ki­yor.

 

Tür­ki­ye Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Baki Remzi Su­iç­mez, et so­ru­nu­nun çö­zü­mün­de yerli üre­ti­min des­tek­len­me­si­nin ve yem ile süt so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si­nin ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor. Tür­ki­ye’nin kaba yemde dışa ba­ğım­lı ol­du­ğu­nu, süt üre­ti­ci­si­nin artan ma­li­yet­ler ne­de­niy­le zor­lan­dı­ğı­nı ve hay­van sa­yı­sı­nın azal­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

 

TÜ­SE­DAD Baş­ka­nı Sen­cer So­la­koğ­lu ise so­ru­nun üre­tim­de­ki plan­sız­lık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, uzun va­de­li tarım po­li­ti­ka­la­rı­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­nu ifade edi­yor. So­la­koğ­lu, enf­las­yo­nu bas­kı­la­mak için çiğ süt fi­yat­la­rı­nın düşük tu­tul­ma­sı­nın anaç hay­van ke­si­mi­ni ar­tır­dı­ğı­nı ve it­ha­lat ba­ğım­lı­lı­ğı­nı ar­tır­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Ay­rı­ca, et fi­yat­la­rı­nın Ağus­tos-Ey­lül ay­la­rın­da tek­rar yük­se­le­ce­ği­ni ön­gö­rü­yor.

 

Uz­man­la­ra göre, uygun fi­yat­lı et için yem ve süt so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si, plan­lı tarım po­li­ti­ka­la­rı ve yerli üre­ti­min teş­vik edil­me­si ge­re­ki­yor. Aksi tak­dir­de, halk sü­rek­li yük­sek et fi­yat­la­rın­dan mus­ta­rip ola­cak.
Kaynak: paraanaliz.com

Editör: Otantik Ajans

Bu haber 123 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

YUKARI YUKARI