Bugun...EYVAH!!! YÜKLÜ ELEKTRİK ZAMMI UFUKTA GALİBA?

Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerini temsil eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Eldeniz, Türkiye’de elektrik tüketimininin yaklaşık yarısının sübvansiyonlu tarifeden aldığını belirterek, elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde yükselmesi gerektiğini söyledi.

facebook-paylas
Tarih: 30-05-2024 09:18

EYVAH!!! YÜKLÜ ELEKTRİK ZAMMI UFUKTA GALİBA?

Re­uters’in ha­be­ri­ne göre Elder Baş­ka­nı Barış Er­de­niz dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da, elekt­rik tü­ke­ti­mi­ne sağ­la­nan süb­van­si­yon ye­ri­ne pi­ya­sa­da­ki fi­yat­la­rı yan­sı­tan bir fiyat mo­de­li­ne ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade ede­rek, “Elekt­rik ma­li­yet­le­ri art­ma­ya devam eder­ken fi­yat­la­rın sabit kal­ma­sı her geçen gün süb­van­si­yon ih­ti­ya­cı­nı ar­tır­mak­ta­dır. Ger­çek ma­li­ye­ti­ne yak­la­şa­cak fi­yat­la­ra yak­laş­ma­mız, sür­dü­rü­le­bi­lir bir ener­ji pi­ya­sa­sı­na gel­me­miz ge­rek­mek­te­dir” dedi.

 

Elekt­rik fi­yat­la­rı­nın 26 aydır de­ğiş­me­di­ği­ni kay­de­den El­de­niz, “Sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­yan fiyat po­li­ti­ka­la­rı kar­şı­lı­ğın­da bu yıl dev­le­tin 5.7 mil­yar dolar se­vi­ye­sin­de bir süb­van­si­yon ih­ti­ya­cı ola­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yo­ruz,(fi­yat­la­rın) bu se­vi­ye­ler­de ener­ji arz gü­ven­li­ği­ni teh­dit et­me­me­si için ger­çek ma­li­yet bazlı fi­yat­la­ma po­li­ti­ka­sı­na ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.

 

Re­uters’ın der­le­di­ği bil­gi­le­re göre Tür­ki­ye’de elekt­rik ta­ri­fe fi­yat­la­rı­na fi­yat­la­rı­na son ola­rak Ocak 2022’de kes­kin bir zam ya­pıl­dı. 2022 yı­lı­nın iki ve üçün­cü çey­re­ğin­de ya­pı­lan fiyat ar­tış­la­rı ise daha sonra ya­pı­lan in­di­rim­le büyük öl­çü­de geri alın­dı.

 

Elder’in der­le­di­ği ve­ri­le­re göre Ocak 2022’den iti­ba­ren tü­ke­ti­ci fi­yat­la­rın­da­ki artış yüzde 195 se­vi­ye­sin­de ger­çek­le­şir­ken, ko­nut­la­ra sa­tı­lan elekt­ri­ğin fi­ya­tı sa­de­ce yüzde 10 artış kay­det­ti.

 

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet Mer­kez Ban­ka­sı (TCMB) eski Ba­şe­ko­no­mis­ti Hakan Kara, yıl­lar­dır TÜFE ile bir­lik­te elekt­rik fi­yat­la­rı­nın da doğru oran­da art­tı­ğı gra­fi­ği pay­la­şa­rak, bu du­ru­mun ka­çı­nıl­maz ola­rak elekt­rik fa­tu­ra­la­rı­na zam ya­pı­la­ca­ğı an­la­mı­na gel­di­ği­ni be­lirt­miş­ti.

 

Kara, sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Elekt­ri­ğe ciddi zam ka­pı­da. Muh­te­me­len Tem­muz-Ağus­tos’ta ya­pı­lır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı.

 

Tem­muz ayı iti­ba­rıy­la ise başta elekt­rik ve do­ğal­gaz fi­yat­la­rı olmak üzere TÜFE’yi ar­tı­ra­cak her türlü ka­lem­de artış ya­şan­ma­sı bek­le­ni­yor.
Kaynak: paraanaliz.com/halk tv

Editör: Otantik Ajans

Bu haber 84 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI