Bugun...ALAADDİN AKÖZDOĞAN İLE SÖYLEŞİ

Anavatan Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Alaaddin Aközdoğan ile Beşiktaş ve projeleri üzerine konuştuk. O bir Üsküdarlı...

facebook-paylas
Tarih: 18-03-2024 04:06

ALAADDİN AKÖZDOĞAN İLE SÖYLEŞİ

Ala­ad­din AKÖZ­DO­ĞAN kim­dir?

İstan­bul'un Üs­kü­dar Sa­la­cak sa­hi­lin­de ya­şa­yan bir aile­nin üçün­cü erkek ev­la­dı ola­rak bir kış günü doğ­mu­şum. An­ne­min res­sam­lık, ba­ba­mın da mü­zis­yen­lik gibi ho­bi­le­ri ve uğ­raş­la­rı ol­du­ğun­dan sanat için­de geçti ilk hayat yıl­la­rım. İlko­ku­la Ka­dı­köy Göz­te­pe pan­si­yon­lu il­ko­ku­lun­da baş­la­yıp, Üs­kü­dar Se­li­mi­ye il­ko­kul­dan sonra or­ta­oku­lu Ka­dı­köy Su­adi­ye or­ta­oku­lun­da ta­mam­la­yıp, Üs­kü­dar li­se­si ve İstan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si ola­rak devam ettim.

Üs­kü­dar’da ha­ya­ta baş­la­yıp Or­ta­köy'e ev­le­nip gel­dim. Daha son­ra­la­rı Le­va­zım Ma­hal­le­si ve Er­tuğ­rul Si­te­si gibi İlçe­mi­zin bağ­rın­da ha­ya­tı­mı sür­dür­düm.

Genç­lik yıl­la­rım­da Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü bün­ye­sin­de aktif li­sans­lı spor yap­tım ve Şehir Ti­yat­ro­la­rın­da çe­şit­li oyun­lar­da rol ala­rak sanat ha­ya­tın­da da fa­ali­yet gös­ter­dim.

Ça­lış­ma ha­ya­tım İstan­bul Be­le­di­ye­si Mes­ken ve Ge­ce­kon­du Mü­dür­lü­ğün­de baş­la­dı. Daha sonra baş­lı­ca olmak üzere Kaz­dağ Ma­den­ci­lik A.Ş., Mega Ma­den­ci­lik A.Ş., Deka İnşaat A.Ş., Alter Mü­hen­dis­lik, Mi­mar­lık Ltd. Şti. ve diğer şir­ket­le­rim ile iş ale­mi­nin için­de fa­ali­yet­ler­de bu­lun­dum.

İ.T.Ü. de Pro­fe­sö­rüm Prof. Dr. Mus­ta­fa Aytaç Hocam 1983 yı­lın­da Tıp Fo­tog­ra­met­ri­si ile il­gi­li o güne kadar ya­pı­lan tüm araş­tır­ma ve bil­gi­le­ri ta­ra­fı­ma ilet­me­si so­nu­cun­da bu bilim ile ta­nış­tım. 1983 yı­lın­dan beri Tıp Fo­tog­ra­met­ri­si ve Fre­kans Tıbbı ile araş­tır­ma­lar ve ça­lış­ma­la­rı­mı ulus­la­ra­ra­sı ser­ti­fi­ka­lar ile ge­liş­tir­dim. Bu Sü­reç­te Rus ve Uk­ray­na­lı bilim in­san­la­rı ile ça­lış­tım. Bu ko­nu­da bilgi se­mi­ner­le­rin­de bu­lun­dum. Ay­rı­ca Tü­bi­tak Mam da ACRP kli­ni­ğin­de da­nış­man ola­rak ça­lış­ma­lar yap­tım.

Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tın­da Daire Baş­ka­nı Sayın Tay­fun Tur­gay abi­min va­sı­ta­sı ile ta­nış­tı­ğım Sayın Tur­gut Özal Be­ye­fen­di­nin yeni kur­mak­ta ol­du­ğu Ana­va­tan Par­ti­si­ne da­ve­ti­nin kar­şı­lı­ğı ola­rak ica­bet et­me­miş ol­ma­nın ver­di­ği duygu et­ki­si ile, o da­ve­te ica­bet etme ar­zu­su­nu bana ya­şa­tan Ana­va­tan Par­ti­si İstan­bul İl Baş­ka­nı Sayın Mus­ta­fa Aydın Bey’in Şişli 19 Mayıs Cad­de­si’ndeki iş ye­ri­mi 2019 yılı baş­la­rın­da zi­ya­ret et­me­si, bu yolda ol­ma­ma ve­si­le ol­muş­tur.

Ana­va­tan Par­ti­si bün­ye­sin­de İstan­bul İl Baş­ka­nı yar­dım­cı­sı ola­rak fa­ali­ye­tim devam et­mek­te­dir. Be­şik­taş Be­le­di­ye­si Baş­kan­lı­ğı ya­rı­şın­da par­ti­miz Ana­va­tan Par­ti­si’nin bay­ra­ğı­nı en üst se­vi­ye­ye çı­kar­ma ça­lış­ma­la­rım, ya­şan­tı­mın bi­lim­sel ile ger­çe­ği göz­le­ye­bil­me ça­lış­ma­la­rı­mın bana bah­şet­ti­ği bilgi ve görgü sa­ye­sin­de ola­cak­tır.

Si­ya­set­te Mis­yo­nu­nuz Nedir?

Si­ya­set­te ki mis­yo­nu­mun özünü in­sa­na hiz­met ola­rak özet­le­ye­bi­li­riz.

Yani; gayri safi milli ha­sı­la ola­rak ha­ya­tı­mız­da olan plan­la­ma ve ya­şam­sal iliş­ki­ler ile değil, gayri safi milli mut­lu­luk üze­ri­ne hiz­met bizim işi­mi­zin ışığı ola­cak­tır.

Be­şik­taş neden sizi Be­le­di­ye Baş­ka­nı seç­sin?

İnsan­ca hak edi­len­le ya­şa­mak ve bir­lik­te her an iç içe olup, asil halk biz­ler ise ve­ka­le­ten hiz­met veren ola­rak gü­ze­li ya­şa­mı­mı­za katak, var olan prob­lem­le­ri de bir­lik­te or­ta­dan kal­dı­ra­rak var olan sis­te­mi, hu­zur­lu ya­şa­na­bi­lir ola­rak tesis ede­bil­me­miz için ba­şar­mak adına Be­şik­taş halkı beni se­çe­li­dir.

Pro­je­le­ri­niz ne­ler­dir?

a) İmar so­ru­nu­nu çö­zecek pro­je­ler,
b) Tra­fik so­ru­nu­nu çö­zecek pro­je­ler,
c) Oto­park so­ru­nu­nu çö­zecek pro­je­ler,
d) Sokak hay­van­la­rı pro­je­si,
e) Ço­cuk­lar için sos­yal­leş­tir­me ve ha­ya­ta ha­zır­lık pro­je­si,
f) Genç­le­ri ha­ya­tın ger­çek­le­ri ile ha­zır­la­yan ve üret­ken he­def­li bi­rey­ler pro­je­si,
g) Üret­ken ve dü­şü­nür insan pro­je­si,
ğ) Bir­lik­te yö­ne­tim, ma­hal­le akil da­nış­ma gu­ru­bu ko­or­di­nas­yon pro­je­si,
ı) Toplu ula­şım ola­yan ma­hal­le­le­re ser­vis ula­şı­mı pro­je­si,
i) 60 yaş üstü bi­rey­le­ri­miz için pro­je­le­ri­miz,
j) Sağ­lık­lı ve dinç yaşam pro­je­si,
k) Acil olu­şa­cak problem­le­rin acil çö­zü­mü pro­je­si,
l) Geri dö­nü­şüm ve bu­ra­dan gelen ge­li­rin ilçe sa­kin­le­ri­nin gi­der­le­ri­ne katkı pro­je­si,
m) İlçe es­na­fı için hu­zur­lu ve ka­li­te­li hiz­met pro­je­si,
n) Ma­hal­le sa­kin­le­ri için ke­yif­li, hu­zur­lu ve mutlu me­kan­la­rı pro­je­si.
o) İlçe kart avan­taj­la­rı pro­je­si.

Son ola­rak ak­tar­mak is­te­dik­le­ri­niz?

İnsa­nın ap­ta­lı insan ile di­di­şir, akıl­lı­sı ise sis­tem ile, ze­ki­si ise bilim ile uğ­ra­şır. Biz­ler insan ile di­di­şen bir hiz­met için­de ol­ma­ya­ca­ğız. Sis­tem için ça­lı­şa­ca­ğız. Sis­te­min daha ha­ya­ta uygun hu­zur­lu ya­şa­na­bi­lir ol­ma­sı için var ola­ca­ğız.

İlçe­mi­zin sa­kin­le­ri için­de zeki olan­la­rın bilim ile yol­la­rı­nı aça­ca­ğız.
Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan Bal

Bu haber 1013 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI