Bugun...


TURHAN BAL

facebook-paylas
ORTADA KALANLARA DİKKAT!
Tarih: 13-04-2024 09:30:00 Güncelleme: 13-04-2024 09:30:00


Her dev­rin adamı diye bir kav­ram var. Ma­hal­li İda­re­ler se­çi­mi bitti. So­nuç­lar açık­lan­dı Ka­za­nan­lar se­vin­di. Kay­be­den­ler üzül­dü. Bu iki­si­nin dı­şın­da ka­lan­lar ne yaptı. Durup bek­li­yor.. Bu­lun­du­ğu kaba göre şekil alan su mi­sa­li, her zaman ol­du­ğu gibi, gücü elin­de bu­lun­du­ra­cak olan ka­za­na­na doğru ak­ma­nın yo­lu­nu kol­lu­yor.

 

Bu omur­ga­sız insan müs­vet­te­le­ri, ik­ti­dar ze­hir­len­me­si ya­şa­yan AKP il ve il­çe­le­ri­ne ait be­le­di­ye­le­rin el de­ğiş­tir­me­si ile bir­lik­te çark et­me­ye baş­la­dı­lar. Dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da 24 ayar altın gibi kıy­met­li duran bu tür in­san­lar as­lın­da sa­de­ce altın kap­la­ma­lı te­ne­ke ol­du­ğu­nu gös­ter­di; üze­rin­de­ki kap­la­ma ye­nil­gi­nin ya­rat­tı­ğı tah­ri­bat­la ka­zın­ma­ya baş­la­yın­ca asıl va­zi­yet or­ta­ya çıktı ve ger­çek mey­da­na çıktı. Es­ki­ler boşa de­me­miş­ler: “Boş te­ne­ke­den çok ses çıkar.” O kadar çok ko­nuş­tu­lar, ba­ğır­dı­lar, çı­ğır­dı­lar çok ses çı­kar­dı­lar ve her­kes bun­la­rı o kadar sa­mi­mi sandı ki “O’mu altın gibi adam­dır” de­di­ler. Bi­le­me­di­ler ki çok ses çı­ka­ran te­ne­ke!

 

Her se­çi­min bir ka­za­na­nı bir de kay­be­de­ni var. Ka­za­nan, ka­zan­dım diye aşı­rı­ya kaç­ma­ma­lı, kay­be­de­ni de onure et­me­li­dir. Kay­be­den so­nuç­la il­gi­le­nip, ken­di­ni enkaz ola­rak gör­me­me­li­dir. Ne­den­le­re odak­la­nıp, önün­de duran yeni za­fe­ri­ne ha­zır­lan­ma­lı­dır.

 

Bu seçim bir ger­çe­ği daha or­ta­ya koydu. Bu ger­çek; halka rağ­men, onu gör­mez­den ge­le­rek san­dık­ta ka­za­na­cak­la­rı­nı umut eden­le­rin, heves eden­le­rin umut ve he­ves­le­ri­nin boşa çı­ka­ca­ğı­dır.

 

Par­ti­le­rin üst yö­ne­ti­min­de bu­lu­nan­la­rın it­ti­fak et­me­den hür ve müs­ta­kil ola­rak se­çi­me gi­re­cek­le­ri me­sa­jı­nı parti ta­ba­nın­da­ki­le­re ver­me­si­ne rağ­men, bu me­sa­jı dik­ka­te al­ma­mış­tır. Bizim de ön gör­dü­ğü­müz gibi, si­ya­si par­ti­le­rin ta­ba­nı­nı teş­kil eden “halk” ya da “seç­men” kendi ger­çek ira­de­si­ni or­ta­ya ko­ya­rak, ta­ban­da kendi it­ti­fa­kı­nı oluş­tur­muş­tur. Ana mu­ha­le­fet par­ti­si­ne, ye­rel­de “ik­ti­dar” gö­re­vi ver­miş­tir.

 

Üs­kü­dar öze­lin­de de durum de­ği­şim­den yana ol­muş­tur. Va­li­de­ler şehri Üs­kü­dar ilk defa bir ka­dı­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­ma­sı için oy­la­rı ile görev ver­miş­tir.

 

Üs­kü­dar Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak, gö­re­vi alan Sinem De­de­taş’ın ön­ce­lik­le en başta be­lirt­ti­ği­miz üzere; her dev­rin adam­la­rı­na, altın kap­la­ma­lı ve çok ses çı­ka­ran te­ne­ke­le­re ve her bir ta­ra­fı fırıl fırıl dönen fı­rıl­dak­la­ra karşı aşırı du­yar­lı ve uya­nık ol­ma­sı ge­rek­li­dir. Sa­de­ce ken­di­si­nin du­yar­lı ve uya­nık ol­ma­sı da ye­ter­li de­ğil­dir. Yol yü­rü­ye­ce­ği takım ar­ka­daş­la­rı­nı da bu min­val üzere seç­me­li ve ko­num­lan­dır­ma­lı­dır. Tabi ki biz se­çil­miş bir in­sa­na ne yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­me­yiz, sa­ha­da ça­lı­şan bir ga­ze­te­ci ola­rak uya­rı­da bu­lun­mak ise so­rum­lu­lu­ğu­muz­dur.

 

Ra­ma­zan Bay­ra­mı­nız kutlu olsun...

Sevgi ve selam.Bu yazı 202 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI