Bugun...


TURHAN BAL

facebook-paylas
ELİMİZ BOŞ GÖZÜMÜZ YAŞ
Tarih: 30-05-2024 11:00:00 Güncelleme: 30-05-2024 11:00:00


Kur­ban Bay­ra­mı yak­la­şı­yor. Ve va­tan­da­şın kur­ban ara­yı­şı baş­la­dı. His­se­ye mi gir­sek, en kı­na­lı­sın­dan bir koç mu alsak? Hesap kitap bir türlü tut­mu­yor.

 

2014 yı­lın­da 600 TL. ile 800 TL. ara­sın­da or­ta­la­ma bir koç alı­nır­ken, 2024 yı­lı­na gel­di­ği­miz­de bu ra­kam­la­ra ancak 1 Kg. kıyma alı­na­bi­li­yor. Buyur ba­ka­lım kes ba­ka­lım kur­ba­nı ke­se­bi­lir­sen.

 

Ne­re­sin­den tu­tar­sak tu­ta­lım mem­le­ke­tin eko­no­mi­si yı­kı­lı­yor. Ya­pı­lan vergi dü­zen­le­me­le­ri ile üze­ri­mi­ze yı­kı­lı­yor.

 

Sı­ra­dan bir iş­let­me hiç iş yap­ma­sa bir tane dahi fa­tu­ra kes­me­se bile ayda or­ta­la­ma 1000 TL.’ye da­ya­nı­yor. Mu­ha­se­be üc­re­ti, kira, sto­paj, elekt­rik, ile­ti­şim ve var ise su gibi fa­tu­ra­lar, iş mer­ke­zi, han aida­tı da ça­ba­sı.
Şimdi soru şu: Va­tan­daş ne yap­sın? Bir ta­raf­ta bu­gü­nün ra­ka­mı ile 17Bin 2 TL. as­ga­ri ücret ile borç der­ya­sın­da yü­ze­rek ça­lış­mak, diğer ta­raf­ta belki de as­ga­ri ücret kadar ka­zanç sağ­la­ma­ya­cak küçük iş­let­me de iş­let­me gi­der­le­ri­ni kar­şı­la­ma uğ­ra­şın­dan, ça­lış­ma­ya vakit bu­la­ma­yan iş­let­me­ci. İkisi de yor­gun. Elde yok, avuç­ta yok. Ev sa­hi­bi kira bek­ler, kadın pazar pa­ra­sı bek­ler, çocuk okul harç­lı­ğı bek­ler. Cepte ne var? 7- 8 tane kredi kartı. Ne ya­pa­cak ga­ri­bim: Ya­pış­tır kredi kar­tı­na!


Nakit avans­la­rı da kıs­tı­lar, fa­iz­le­ri de yas­la­dı­lar ama olsun; şim­di­lik eli boş, gözü yaş evin yo­lu­nu tut­mak­tan yırt­tık. Ya yarın. Ya­rı­na Allah büyük. Dos­tum, Allah büyük de senin gelir küçük, borç­lar ise arşa ula­şı­yor.

 

Nasıl oldu da bu hale gel­di­ği­ni hiç dü­şün­dün mü? Kur­ban ke­secek du­rum­day­ken kur­ba­nı bırak, borç yükü al­tın­da ezi­len du­ru­ma nasıl gel­din? Bu du­ru­ma gel­me­nin tek se­be­bi var. Birer birer he­pi­mi­zin kolay yolu seç­me­miz. On­lar­ca yıl­lar­dır hü­kü­met­le­rin uy­gu­la­dı­ğı tü­ke­tim eko­no­mi­si mo­de­li­ne sıkı sı­kı­ya bağ­lan­ma­mız. Üre­tim eko­no­mi­si­ni terk edip, al-sa­ta da­ya­lı, it­ha­lat­çı tü­ke­tim eko­no­mi­si beni, seni, onu, bizi, sizi, on­la­rı hü­la­sa he­pi­mi­zi bu hale ge­tir­di.

 

Vak­tin­de bu durum ka­bul­le­nil­me­yip di­renç gös­te­ril­sey­di du­rum­la­rı­mız bu ol­maz­dı.

 

Di­ye­cek­si­niz ki; an­la­tı­yor­sun iyi de çıkış yolu var mı? El­bet­te var. Çözüm var.

 

Tek ve ye­ga­ne çözüm bir an önce üre­tim eko­no­mi­si­ne geç­mek. Geç­miş hü­kü­met­le­rin uy­gu­la­dı­ğı eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nı red­det­mek.

Fa­kir­leş­me­den çıkış yol­la­rı­nı bu­ra­dan yaz­ma­ya, sos­yal med­ya­dan an­lat­ma­ya devam ede­ce­ğim.

 

Sevgi ve selam...Bu yazı 145 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI