Bugun...


TURHAN BAL

facebook-paylas
ÇAM DEVİRMEYELİM
Tarih: 03-07-2022 21:38:00 Güncelleme: 03-07-2022 21:38:00


Be­to­nun yen­me­di­ği­ni an­la­dı­ğı­mız gün an­la­ya­ca­ğız ger­çek de­ğe­rin ne ol­du­ğu­nu.

Doğa için­de ba­rın­dır­dık­la­rı ile in­sa­noğ­lu­nun hiz­me­tin­de­yim diye hay­kı­rır­ken, biz ne ya­pı­yo­ruz hayır “is­te­me­zük” senin tüm dal­la­rı­nı değil göv­de­ni ke­se­rek or­ta­dan kal­dı­ra­yım. Se­nin­le bir­lik­te yol alan yaşam sür­dü­ren börtü bö­ce­ği de or­ta­dan kal­dı­ra­yım di­yo­ruz. Sa­de­ce de­me­dik, evet! Bir karış yeşil gör­me­ye­lim di­yo­ruz ve kö­kün­den ka­zı­yo­ruz. Ne uğ­ru­na beton bi­na­la­rı dik­mek ve kes­tir­me­den oluş­tu­ru­lan rant ile bir­lik­te para de­ni­len kağıt par­ça­la­rı­na ka­vuş­mak uğ­ru­na.

Her ta­ra­fı­nız para olsa ne olur. Ağız tadı ile yi­ye­me­dik­ten sonra. Her taraf beton, eki­lip bi­çi­lecek top­rak yok. Ço­cuk­lu­ğu­mu­zun ya­ra­maz­lık gün­le­rin­de ba­şı­mı­zı yar­mak için bir­bi­ri­mi­ze at­tı­ğı­mız taş bile yok. Beton ve as­falt­lar­dan olu­şan çev­re­miz­de en küçük taş; kal­dı­rım taşı o da beton!

Ya­şa­dı­ğı­mız met­ro­pol­ler­de bir karış ye­şi­le has­re­tiz. Ma­hal­le­le­ri­miz­de her gün ye­ni­le­ri­nin oluş­tu­ğu si­te­ler; Orta Çağ dö­nem­le­rin­de­ki site dev­let­le­ri gibi yük­se­lir­ken, yeni bir ya­şam­sal bağ yerel yö­ne­tim­ler ve mer­ke­zi yö­ne­tim iş­bir­li­ğiy­le birer iki­şer ko­par­tı­lı­yor. Ço­cuk­la­rın oyun alan­la­rı, park­lar ve afet top­lan­ma alan­la­rı imara açı­la­rak, met­ro­pol­ler­de kalan son yeşil alan­lar­da be­to­nun da­ya­nıl­maz ran­ti­ye­si­ne kap­tı­rı­la­rak, şan­ti­ye ala­nı­na dö­nü­şü­yor.

Met­ro­pol­ler­de durum böyle iken diğer alan­lar­da durum fark­lı mı? Artan üre­tim ma­li­yet­le­ri ile ta­rım­sal alan­lar­dan el çek­ti­ri­len çift­çi­le­ri­miz­de top­ra­ğı iş­le­ye­mi­yor. Temel besin kay­na­ğı olan ta­rım­sal ürün­ler; tahıl, bak­li­yat, sebze fi­yat­la­rı ve buna bağlı ola­rak un, ekmek, ma­kar­na gibi ürün­le­rin fi­yat­la­rın­da zam üs­tü­ne zam ya­şa­nı­yor. Gayri resmi ya­pı­lan zam ile bir­lik­te İstan­bul’da 210 gr. Ekmek 5 Türk Li­ra­sı fi­ya­tı ile fa­ki­rin ula­şa­ma­ya­ca­ğı hale ge­li­yor.

Bu kadar beton yı­ğı­nı­na sahip olun­ma­sı­na rağ­men ho­mo­jen ol­ma­yan sos­yo-eko­no­mik da­ğı­lım ve bağ­la­mın­da olu­şan arz-ta­lep den­ge­sin­de­ki bo­zul­ma gay­ri­men­kul de­ği­şim de­ğer­le­rin­de suni çı­kış­la­ra neden olur­ken, ki­ra­la­ma­lar­da ise mülk sa­hi­bi ve ki­ra­cı­yı karşı kar­şı­ya ge­tir­me­ye devam edi­yor.

Tüm bu an­lat­tık­la­rı­mı­zın ışı­ğın­da ki be­si­ci­lik, et, süt ve ürün­le­rin­den, kü­çük­baş, kümes hay­van­la­rı ve yu­mur­ta­cı­lık­tan, on­la­rın du­rum­la­rın­dan hiç bah­set­me­dik. Hoş bah­set­sek ne ola­cak, durum aynı. Kur­ban Bay­ra­mı­na sa­yı­lı gün­ler kala, kur­ban pa­zar­la­rı ve kol çı­ka­ran pa­zar­lık­la­ra da hala şahit ola­ma­dık. Bu arada bir çok sağım hay­van­cı­lı­ğı ile uğ­ra­şan kar­de­şi­miz­den de süt veren inek­le­ri­ni ba­ka­ma­dık­la­rı için ke­si­me gön­der­dik­le­ri ya da kur­ba­na ver­dik­le­ri ha­be­ri­ni alı­yo­ruz.

Kur­ban Bay­ra­mı’nda kur­ban ke­si­mi­nin; Ki­log­ram ve kilo fi­ya­tı­nın çar­pı­la­rak bu­lu­nan so­nu­cun kredi kar­tın­dan 3-6-9 ay va­de­li öde­ne­rek ke­sil­di­ği bir or­tam­da, ka­za­na­nın yine şube sa­yı­la­rı on bin­le­ri bulan 3-5 mar­ket zin­ci­ri ol­du­ğu ger­çe­ği­dir.

Yur­du­mu­zun ger­çek­li­ğin­de ya­şa­ma­mız; bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma ru­hu­nu kay­bet­me­miz bu­gün­ler­de daha da önem­li. Ho­mo­jen (eşit da­ğı­lım) sos­yo-eko­no­mi, doğa ile dost üre­tim, doğa ile dost üre­tim­den elde edi­len ta­rım­sal ve hay­van­sal ürün­le­rin iş­le­ne­ce­ği te­sis­le­rin oluş­tu­rul­ma­sı, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı ile ener­ji­si­ni üre­ten tarla, çift­lik, tesis ve fab­ri­ka­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, çağın ge­rek­le­ri olan ileri tek­no­lo­ji­le­ri oluş­tu­rup, do­na­nım ve ya­zı­lım ala­nın­da tüm ge­liş­me­le­re en­teg­re olmak bizi kur­ta­ra­cak­tır. Artık çam de­vir­me­yi bı­ra­ka­lım. Özü­mü­ze dö­ne­lim. Top­ra­ğı iş­le­ye­lim. Bir­bi­ri­mi­zi se­ve­lim. Üre­te­lim, ka­za­na­lım ve eşit pay­la­şa­lım.

Sevgi ve selam.

turhanbal@gmail.com

 Bu yazı 1737 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI