Bugun...


TURHAN BAL

facebook-paylas
BEŞİNCİ ELEMENT
Tarih: 07-04-2022 14:40:00 Güncelleme: 07-04-2022 14:40:00


He­pi­miz artık önü­müz­de­ki sü­re­cin; temiz suya, gı­da­ya ve temiz ener­ji­ye eri­şim mü­ca­de­le­si ile ge­çe­ce­ğin­de hem fi­ki­riz.

 

İnsan­lık ta­ri­hi­ne ba­kıl­dı­ğın­da, top­lu­luk­lar ha­lin­de ya­şan­dı­ğı­nı gö­rü­rüz. Top­lu­luk­lar ilk dö­nem­ler­de av­cı-top­la­yı­cı ola­rak ha­yat­ta kal­mış­lar. Ate­şin bu­lun­ma­sı ile bir­lik­te ve gı­da­la­rı pi­şi­re­rek tü­ket­me­ye baş­la­dık­la­rı andan iti­ba­ren de görev ta­nım­la­rı ve da­ğı­lım­la­rı baş­la­mış­tır. Av­cı­lar ve top­la­yı­cı­lar ve pi­şir­me iş­le­ri­ni ya­pan­lar, ateşi ko­ru­mak ama­cıy­la ateş et­ra­fın­da süren hayat ile bir­lik­te nüfus ola­rak ka­la­ba­lık­la­şan top­lu­luk­lar­da av­la­nan ve top­la­nan gı­da­lar yet­me­me­ye baş­la­yın­ca top­lu­luk­lar vahşi hay­van­la­rı ev­cil­leş­tir­me­ye, bitki to­hum­la­rı­nı top­ra­ğa ekip ye­tiş­tir­me­ye baş­la­mış­lar. Hay­van­la­rı çift­leş­ti­rip ço­ğal­tır­ken, ma­ğa­ra­lar­dan çıkıp, suya yakın yer­ler­de oluş­tur­duk­la­rı yer­le­şim ile de sulu ta­rı­ma geçiş ya­pa­rak top­rak­tan al­dık­la­rı ürünü ar­tır­mış­lar­dır. Tüm bun­la­rı yapan ata­la­rı­mız; tarım ve hay­van­cı­lı­ğın te­me­li­ni o gün­ler­de at­mış­lar ve bu temel ile iş­le­yen yol gü­nü­mü­ze kadar ne­sil­den nesile ak­ta­rı­la­rak devam et­miş­tir.

 

Ge­li­şen top­lum­sal hayat ve coğ­ra­fi ke­şif­ler ile üre­ti­len ta­rım­sal ve hay­van­sal ürünlerdeki çe­şit­li­li­ği­nin her yerde ho­mo­jen ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­miş, üre­ti­len­ler takas edi­le­rek, her­ke­sin is­te­di­ği­ne gücü nis­pe­tin­de ula­şa­bi­le­ce­ği pa­zar­la­rı oluş­tur­muş­tur. He­pi­miz duy­mu­şuz­dur ve yer­le­şim yer­le­ri­mi­ze ad ol­muş­tur; saman pa­za­rı, odun pa­za­rı gibi...

 

Saat, gün, ay, mev­sim, yıl, yüz­yıl gelir ve geçer, in­san­lar, top­lu­luk­lar, dev­let­ler, kral­lık­lar, im­pa­ra­tor­luk­lar ge­lir­ler ve ge­çer­ler. Dün­ya­nın de­vam­lıl­ğı­nın sür­me­sin­de­ki ana de­ğer­ler asla de­ğiş­mez. Hava, top­rak, su ve ateş; dört ele­ment!

 

Yaşam dön­gü­sü­nü sağ­la­yan dört ele­ment, in­sa­noğ­lu­nun kul­la­nı­mı­na göre rah­ma­ni ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­da bol­luk, kon­for ve zen­gin­li­ği ar­tı­rır­ken, şey­ta­ni ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­da kıt­lık, savaş ve yok­sul­lu­ğa gö­tü­rür.

 

Bu­ra­da en önem­li ve bütün ki­lit­le­ri aça­cak en önem­li obje, özne ve anah­tar in­san­dır. İnsan­lar grup­la­rı, grup­lar top­lu­luk­la­rı, top­lu­luk­lar top­lum­la­rı, top­lum­lar dev­let­le­ri oluş­tu­rur­lar.

 

Bo­şu­na söy­len­me­miş­tir: “Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yi­ği­di, bir yiğit bir mem­le­ke­ti kur­ta­rır.” Ya­şa­mak ve ya­şat­mak için, mıh gibi de­ğer­siz gör­dük­le­ri­ni­zi bile önem­se­yin. Unut­ma­yın o mıh günü gel­di­ğin­de ne­re­ye ça­kı­la­ca­ğı­nı asla unut­ma­ya­cak­tır!

 

Sevgi ve selam...

 Bu yazı 1824 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI