Bugun...


SURURİ BALLIDAĞ

facebook-paylas
BİR SEÇİM SÜRECİ DE BİTTİ
Tarih: 13-04-2024 09:28:00 Güncelleme: 13-04-2024 09:28:00


Bay­ram ge­li­yor ül­ke­ye. Ra­ma­zan bay­ra­mı. Ki­mi­le­ri­miz şeker bay­ra­mı da deriz. Özel­lik­le ço­cuk­la­rın şeker top­la­ma­sın­dan do­la­yı Ana­do­lu’da şeker bay­ra­mı ola­rak da bi­li­nir.

 

31 Mart günü ya­pı­lan yerel se­çim­ler ise ül­ke­miz­de bütün den­ge­le­ri de­ğiş­tir­di. Özel­lik­le büyük şe­hir­ler uzun yıl­lar­dan sonra mec­lis ağır­lık­la­rıy­la be­ra­ber mu­ha­le­fe­tin oldu. As­lın­da mu­ha­le­fet de den­mez CHP’nin oldu. Yıl­lar­dır AK Parti’nin sü­rek­li ola­rak tek hedef ola­rak gün­dem­de tu­tu­la­rak bize oy ver­mez­se­niz CHP gelir söy­le­mi de böy­le­ce çöktü. Şa­ta­fat­lı ve pro­fes­yo­nel rek­lam kam­pan­ya­la­rı­na rağ­men, bir çok ilde 30 yıl­dır devam eden be­de­vi­ye­ler el de­ğiş­tir­di.

 

Ef­sa­ne baş­kan­lar çöktü. Bek­len­me­yen genç aday­lar büyük ba­şa­rı­la­ra imza at­tı­lar. As­lın­da Tür­ki­ye de­ğiş­ti. Bu de­ği­şim se­çim­le­re de yan­sı­dı. Bunu bir de eko­no­mik so­run­lar te­tik­le­yin­ce olan oldu ve Özal dö­ne­mi­nin ay­nı­sı ya­şa­nı­yor. ANAP da yerel seçim ye­nil­gi­sin­den sonra yok oldu. Ay­nı­sı şimdi tek­rar­la­nı­yor. Şu an yak­la­şık nü­fu­sun %75’nin bu­lun­du­ğu il­le­rin yö­ne­ti­mi mu­ha­le­fe­tin oldu. Hem de tek bir mu­ha­le­fet par­ti­si­nin.

 

Bizim ül­ke­miz­de, seç­men dav­ra­nı­şı­nın bir sı­nı­rı var. Özel­lik­le mer­kez sağ par­ti­le­re so­nu­na kadar müh­let ve­ri­yor. Ama bir yere ge­lin­ce orada dur diyor.

 

Gerek ik­ti­dar gerek mu­ha­le­fet seçim sü­re­ci bo­yun­ca, se­çim­de kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken bütün ar­gü­man­la­rı kul­lan­dı­lar. Her iki ta­ra­fın­da ye­te­ri kadar med­ya­sı vardı. Ama ik­ti­da­rın sü­rek­li öte­ki­leş­tir­me po­li­ti­ka­sı tut­ma­dı. Seç­men ne olur ne olmaz diye kendi par­ti­si­ne oy ver­me­di. Top­lan ana mu­ha­le­fet par­ti­si­ne yö­nel­di. Ve büyük bir seçim ba­şa­rı­sı elde edil­di. Tabi bu­ra­da ana mu­ha­le­fe­tin aday se­çim­le­ri de çok iyi. Artık ca­mi­ye giden namaz kılan, dini has­sa­si­yet­le­re dik­kat eden aday­lar ön plan­da. Bu durum mer­kez sağ seç­me­nin de daha rahat oy ver­me­si­ni sağ­lı­yor.

 


Bu seçim so­nuç­la­rı hü­kü­me­ti çok zor­lar ve yakın bir za­man­da erken genel se­çi­me doğru yol ala­bi­lir ül­ke­miz. Çünkü il­ginç bir şe­kil­de, mu­ha­le­fet daha önce al­dı­ğı hiç­bir il­çe­yi veya ili de kay­bet­me­den çok daha faz­la­sı­nı aldı. Daha önce al­dı­ğı yer­ler­de­ki oyunu da çok ar­tı­ra­rak aldı.

 

Ül­ke­mi­zin kla­sik mer­kez sağın din bay­rak vatan söy­lem­le­ri de (ki se­çim­de hiç de ge­re­ği ol­ma­yan söy­lem­ler. So­nuç­ta seçim ya­pı­yo­ruz sa­va­şa gir­mi­yo­ruz din adamı seç­mi­yo­ruz) hiç­bir işe ya­ra­ma­dı.

 

Bu seçim so­nuç­la­rı ül­ke­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun in­şal­lahBu yazı 255 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI