Bugun...


SURURİ BALLIDAĞ

facebook-paylas
BAYRAMLARIMIZ DİJİTAL ORTAMA KURBAN EDİLMESİN
Tarih: 17-06-2024 07:14:00 Güncelleme: 17-06-2024 07:14:00


2024 yı­lı­nın Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­lik­le bütün İslam ve in­san­lık alemi için kutlu olsun. İnşal­lah bu bay­ram da in­san­la­rı­mız için huzur ve kar­deş­lik ka­pı­la­rı­nın açıl­ma­sı­na sebep olur.

 

Özel­lik­le son 15 yılı esas alır­sak, bay­ram­lar gi­de­rek di­ji­tal or­ta­mın kur­ba­nı ol­ma­ya doğru hızla iler­li­yor. Ön­ce­le­ri in­san­lar bay­ram­lar­da zi­ya­re­te gi­der­ler. Dost­luk­lar pe­ki­şir. Aile­vi bağ­lar kuv­vet­le­nir. Bir­bir­le­riy­le ya­kın­laş­ma­lar daha çok olur­du. Şim­di­ler de ise toplu me­saj­lar­la iş ge­çiş­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. Bazen öyle olu­yor ki bin­ler­ce ar­ka­da­şı­nız var sa­nı­yor­su­nuz ama ger­çek­te yapa yal­nız ol­du­ğu­nu­zu fark edi­yor­su­nuz.
Sos­yal medya ile­ti­şim ağ­la­rı kul­la­nı­la­rak gön­de­ri­len me­saj­la­rın önem­li bir bö­lü­mü de bir­bi­ri­nin tek­ra­rı olu­yor. Aynı kla­sik ifa­de­ler aynı emo­ji­ler vs. kuru ve boş bir ile­ti­şim şekli.

 

Oysa ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, üşen­me­den in­san­la­rın araç­la­rı­na at­la­yıp, ya da uygun mekân ve uzak­lık­lar içen toplu ta­şı­ma­la­ra bi­ne­rek en ya­kı­nın­dan baş­la­ya­rak ak­ra­ba zi­ya­ret­le­ri yap­mak­tır. Yüz yüze gö­rüş­mek. Bü­yük­le­rin el­le­rin­den öpmek ve sevgi saygı ile sa­rıl­mak­tır ku­cak­laş­mak­tır. Bay­ram zaten tam ola­rak da budur. Anaya sa­rıl­mak­tır ba­ba­ya sa­rıl­mak­tır ana­nın ve ba­ba­nın ko­ku­su­nu his­set­mek­tir bay­ram­laş­mak.

 

Ev­la­dı­nın öz­le­mi­ni gi­der­me­si­dir in­sa­nın en büyük bay­ra­mı. Bir­lik ve be­ra­ber­lik soğuk di­ji­tal me­saj­la değil, ka­la­ba­lık için­de kah­val­tı yap­mak­tır. Soh­bet et­mek­tir. Küçük ço­cuk­la­rın bü­yük­le­riy­le be­ra­ber ol­ma­sı­dır. Top­lum­sal har­cın en büyük un­su­ru aile için­de her yaş gu­ru­bu­nun bu­lun­ma­sı­dır.
Böy­le­ce yu­va­lar sağ­lam ül­ke­le­rin ge­le­ce­ği mutlu olur. Bizim gibi dini bay­ram­la­rı ol­ma­yan bir­çok mil­let ve ülke fark­lı bay­ram­lar icat ede­rek top­lum­sal boş­lu­ğu bu şe­kil­de dol­dur­mak­ta­dır.

 

Bu bay­ram Kur­ban Bay­ra­mı­dır. Ço­cuk­la­rı­mı­zın yaş­la­rı­nın uy­gun­lu­ğu­na göre kur­ban iba­de­ti­nin nasıl ger­çek­leş­ti­ği­ni de gör­me­le­ri ge­re­kir. Özel­lik­le şehir ha­ya­tın­da doğup bü­yü­yen ço­cuk­la­rın, im­kâ­nı olan ailer varsa mut­la­ka Ana­do­lu’ya köye gö­tü­rül­me­si çok iyi gelir. Ço­cuk­la­rı­mız top­rak­la bu­lu­şur. Ye­di­ği sebze ve mey­ve­le­rin nasıl ye­tiş­ti­ği­ni görür. “BABA OCAĞI” diye bir tabir var­dır bizim ge­le­nek­le­ri­miz­de. Her evlat baba oca­ğı­nı gör­me­li­dir. Ha­ya­ta tu­tun­ma ça­ba­sın­da mut­la­ka kök­le­ri­ne doğru yol­cu­luk yap­ma­sı için baba oca­ğı­nı dede oca­ğı­nı gör­me­li­dir ço­cuk­la­rı­mız. Bağ­la­rın­dan kop­muş ço­cuk­lar yarın ar­ka­sı­na bak­ma­dan sa­de­ce para ka­zan­mak uğ­ru­na ül­ke­si­ni terk edip gi­de­bi­lir. Ve gi­di­yor­lar da. En azın­dan çekip git­mek değil so­run­la­rı çöz­mek için gay­ret gös­te­recek ne­sil­ler is­ti­yor­sak on­la­rı kök­le­riy­le bu­luş­tur­ma­lı, bay­ram­la­rı da bunun için fır­sat bil­me­li­yiz. 

 

He­pi­mi­ze ha­yır­lı bay­ram­lar olsun in­şal­lah...Bu yazı 259 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI