Bugun...


ŞAHİN SÖNMEZ

facebook-paylas
KİRA ARTIŞ ORANINDA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDU
Tarih: 03-07-2022 21:34:00 Güncelleme: 03-07-2022 21:34:00


Uzun za­man­dır gün­de­me olan Ada­let Ba­kan­lı­ğı, Çevre Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı'nca üze­rin­de ça­lı­şı­lan kira dü­zen­le­me­si hak­kın­da ilk resmi açık­la­ma geldi. Ada­let Ba­ka­nı Bekir Boz­dağ kira söz­leş­me­si im­za­la­ya­cak olan ev sa­hip­le­ri ve ki­ra­cı­lar dü­zen­le­me­nin nasıl ola­ca­ğı­nı, yasal zam sı­nı­rı­nı ve söz­leş­me ta­ri­hi­ne iliş­kin ay­rın­tı­la­rı açık­la­dı.

"Konut ki­ra­la­rı ba­kı­mın­dan 1 Tem­muz 2023 yı­lı­na kadar ye­ni­le­necek Kira söz­leş­me­le­rin­de bir ön­ce­ki se­ne­ki ki­ra­nın yüzde 25'ini geç­me­yecek şe­kil­de bir Artış ya­pıl­ma­sı im­ka­nı ge­ti­ri­li­yor"
Ha­zi­ran'da kira söz­leş­me­si ye­ni­le­ye­cek­ler! Tavan zam sı­nı­rı yüzde 25 mi, 12 aylık 39.3'lük TÜFE mi uy­gu­la­na­cak?

Bakan Boz­dağ ko­nuş­ma­sın­da bu so­ru­ya iliş­kin ipucu verdi. Boz­dağ dü­zen­le­me­nin kısa sü­re­de ta­mam­la­na­rak ka­mu­oyu­na du­yu­ru­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Bu açık­la­ma kap­sa­mın­da uy­gu­la­ma mec­lis­te onay­la­nıp ya­sa­la­şa­ca­ğı sü­re­ye kadar TÜFE oran­la­rı, ya­sa­laş­tık­tan Resmi Ga­ze­te de ya­yım­lan­dık­tan sonra yeni dü­zen­le­me esas­la­rı ge­çer­li ola­cak.
Dü­zen­le­me­nin mec­lis ta­ti­le gir­me­den önü­müz­de­ki gün­ler­de çı­ka­rıl­ma­sı bek­le­ni­yor.

TAPU BİLGİLER İÇİN EKST­RA GÜ­VENLİK 
ÖN­LEM­LERİ GELİYOR!
Yük­se­len konut fi­yat­la­rı ve arsa fi­yat­la­rı son­ra­sın­da tapu do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı gi­ri­şim­le­ri­nin daha da art­ma­sı ve do­lan­dı­rı­cı­la­rın her gün yeni bir yön­tem ara­yı­şı­na gir­me­si­nin ar­dın­dan ta­pu­da gü­ven­lik ön­lem­le­ri daha da art­tı­rı­lı­yor. Yeni ön­lem­ler kap­sa­mın­da Tapu ve Ka­dast­ro Pay­la­şım Sis­te­mi (TAK­PAS) üze­rin­den ya­pı­lan iş­lem­ler­de mas­ke­le­me ve kim­lik­siz­leş­tir­me iş­lem­le­ri­nin uy­gu­la­na­ca­ğı ilan edil­di. Bilgi sis­te­mi üze­rin­den ya­rar­la­na­rak ta­şın­maz hak­kın­da veri elde eden ki­şi­le­rin çıktı üze­rin­de iş­le­mi yapan ki­şi­nin adı, tarih, saat bil­gi­si ve varsa kul­la­nı­cı adı bil­gi­si de yer ala­cak. Alıcı da elde et­ti­ği bil­gi­le­rin giz­li­li­ği­ni ve gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak­la yü­küm­lü tu­tu­la­cak. Ve­ri­le­rin izin­siz ola­rak bir baş­ka­sı ile pay­la­şıl­ma­sı ya­sak­la­na­cak.

KONUT SEK­TÖ­RÜN­DE YENİ MODEL
Kul­la­nım Hakkı Sa­tı­şı ge­li­yor!
Yük­sek kira fi­yat­la­rı­na iliş­kin yeni bir çözüm öne­ri­si geldi. Kul­la­nım Hakkı Sa­tı­şı adıy­la İngil­te­re'de uy­gu­la­nan sis­tem ko­nu­tun yapı ömrü kadar satış hakkı sağ­lı­yor. Sis­tem­de arsa hakkı sa­tıl­mı­yor..
Yük­sek kira fi­yat­la­rı ne­de­niy­le zor­luk ya­şa­yan va­tan­daş­lar için yeni bir çözüm öne­ri­si geldi. İngil­te­re'de uy­gu­la­nan sis­tem kı­sa­ca ko­nu­tun yapı ömrü kadar satın alın­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Arsa ise sa­hi­bin­de ka­lı­yor. İngil­te­re'de uy­gu­la­nan sis­tem öne­ri­si Gay­ri­men­kul Pa­zar­la­ma ve Satış Pro­fes­yo­nel­le­ri Der­ne­ği (GAPAS) ta­ra­fın­dan du­yu­rul­du. Söz ko­nu­su model ile emlak sek­tö­rü­nün ya­şa­dı­ğı so­run­la­rın hız­lı­ca çö­zü­le­bi­le­ce­ği ifade edil­di.

SÖZ­LEŞ­ME İMZA­LA­NI­YOR
Bu mo­de­le göre; ki­şi­ler sa­de­ce ko­nu­tun yapı ömrü bo­yun­ca kul­la­nım hak­kı­nı satın alı­yor. Arsa mül­ki­ye­ti yine hak sa­hi­bin­de ka­lı­yor. Mü­te­ah­hit sa­de­ce yap­tı­ğı konut be­de­li­ni ve kâ­rı­nı alı­yor. Ko­nu­tu alan ki­şi­ler ise mü­te­ah­hi­de konut be­de­li­ni öde­dik­ten sonra, ko­nu­tun yapı ömrü kadar ya­pı­lan söz­leş­me kap­sa­mın­da kira ödü­yor.

MİRAS BI­RA­KI­LABİLİYOR
Yapı kul­la­nım hakkı ile ko­nu­tu alan­lar için miras hakkı da bu­lu­nu­yor. Kul­la­nım hakkı alan kişi, ya­pı­nın ömrü bo­yun­ca hak­kı­nı ço­cuk­la­rı­na miras ola­rak bı­ra­kı­la­bi­li­yor.

GAPAS Baş­ka­nı İsmail Özcan söz ko­nu­su mo­de­lin iş­le­yiş sis­te­mi­ne dair açık­la­ma­da bu­lun­du. Özcan ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da söz ko­nu­su sis­te­min Tür­ki­ye'de de kul­la­nım­da ol­du­ğu­nu özel­lik­le tu­rizm, ma­den­ci­lik ve tarım gibi alan­lar­da ter­cih edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı.

Özcan sis­tem hak­kın­da ise “Yeni mül­ki­yet sis­te­miy­le; ar­sa­nın mül­ki­ye­ti ilk sa­hi­bin­de ka­lı­yor, daire veya dük­kan alan, satış fi­ya­tı ola­rak ar­sa­nın be­de­li­ni değil, mü­te­ah­hi­din in­şa­at ma­li­ye­ti­ni ödü­yor, arsa sa­hi­bi­ne de uzun sü­re­li ola­rak kira ödü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Söz ko­nu­su sis­tem­de 1 mil­yon TL olan ko­nu­tun 500 bin TL'ye alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Ko­nu­tun kul­la­nım hak­kı­nı alan­lar ise arsa sa­hi­bi­ne her ay arsa kira pa­ra­sı ödü­yor­lar.Bu yazı 1497 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI