Bugun...


HAKAN AKSOY

facebook-paylas
KAĞIT PARA KOLEKSİYONUNUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ
Tarih: 03-07-2022 21:27:00 Güncelleme: 03-07-2022 21:27:00


Mer­ha­ba­lar,

Son gün­le­rin Tür­ki­ye­sin­de cum­hu­ri­yet kağıt para ko­lek­si­yo­nu­nun ön­le­ne­mez yük­se­li­şi…

Gü­nü­müz­de yur­ti­çi ko­lek­si­yo­ner­le­rin ço­ğal­ma­sıy­la ve al­dık­la­rı kâğıt pa­ra­la­rı ko­lek­si­yon­la­rı­na kat­ma­sıy­la be­ra­ber 1., 2., 3., 4. ve 5. emis­yon kâğıt pa­ra­la­rın (iyi kon­dis­yon­da) bu­lun­ma­sı gi­de­rek zor­la­şı­yor. Ay­rı­ca yurt­dı­şı ko­lek­si­yo­ner­le­rin sa­de­ce çil ve çil altı de­di­ği­miz kâğıt pa­ra­la­rı top­la­ma­sıy­la da iç ve dış pi­ya­sa­da cum­hur­ti­yet kâğıt pa­ra­la­rın 1., 2., 3., 4., ve 5. emis­yon­la­rı­nı (iyi kon­dis­yon­da) bul­mak ve ko­lek­si­yo­na kat­mak iyice zor­la­şı­yor. Tabii ki yurt içi yeni ko­lek­si­yo­ner­ler daha ucuz ve bul­ma­sı da kolay olan 6., 7., 8., ve 9. emis­yon cum­hu­ri­yet kâğıt pa­ra­la­ra yö­ne­li­yor­lar. Bun­la­rın da çil ol­ma­sı kay­dıy­la…
Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu eko­no­mik ko­şul­lar göz önüne alın­dı­ğın­da 6., 7., 8., ve 9. emis­yon kâğıt pa­ra­la­rın kul­la­nım dö­nem­le­rin­de enf­las­yon oran­la­rı­nın çok yük­sek sey­ret­me­si, basım adet­le­ri­nin çok yük­sek ol­ma­sı ve alım gü­cü­nün çok az ol­ma­sı se­be­biy­le düne kadar 10-20 TL olan bu kâğıt pa­ra­lar bu­gün­ler­de 50-60 TL’ye sa­tıl­mak­ta­dır. Bu da gös­te­ri­yor ki cum­hu­ri­yet kâğıt para ko­lek­si­yo­nu hem gör­sel hem de bi­ri­kim ola­rak ge­le­ce­ğe ışık tut­mak­ta­dır.

1., 2., 3., 4., ve 5. emis­yon kâğıt pa­ra­la­rın bu dö­nem­de ya­nı­na yak­laş­mak­ta ol­duk­ça zor­la­şı­yor. Genel ola­rak do­lar­la alı­nıp do­lar­la sa­tıl­mak­ta­lar. Do­la­rın da ku­ru­nun son yıl için­de %100 gibi art­tı­ğı­nı he­sap­lar­sak bu ko­lek­si­yon pa­ra­la­rın da %100’ün üze­rin­de ar­tı­şı söz ko­nu­su. Ör­ne­ğin 1. emis­yon 10 türk li­ra­sı­nın sa­tı­şı 10.000 bin dolar ci­va­rın­da­dır. Yani yak­la­şık ola­rak 160.000 TL’dir. Düne kadar 40.000-50.000 TL iken bugün yük­sek eder­le­re gel­miş­tir. Tabii ki bu örnek çil veya çil altı kâğıt 1. emis­yon 10 lira için­dir.

Hala cum­hu­ri­yet kâğıt para top­la­mak­ta­yım. Çünkü her geçen za­man­da bun­la­rı bul­mak daha da zor­la­şı­yor. So­nuç­ta kâğıt pa­ra­la­rın son 1 yılda yap­tı­ğı pirim ne ar­sa­da ne evde ne de ara­ba­da var­dır. 1. emis­yon 50-100-500 li­ra­da ise bir sınır yok­tur. Sa­de­ce alıcı ve sa­tı­cı ara­sın­da­ki pa­zar­lık­tır. 2. emis­yon 100 lira çil altı de­di­ği­miz ka­li­te­de yak­la­şık 30.000 do­lar­dır. Bu da yak­la­şık 500.000 TL ci­va­rı­dır.

Ge­le­ce­ği­ni­zi bi­rik­ti­rin sağ­lı­cak­la kalın.Bu yazı 856 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI