Bugun...


AYDIN COŞKUNTÜRK

facebook-paylas
CAYMAN ADALARI
Tarih: 30-05-2024 08:18:00 Güncelleme: 30-05-2024 08:18:00


Cay­man Ada­la­rı diye bir ülke var. Üç küçük ada bir araya gel­miş ve 69 Bin nü­fu­su var. Ja­ma­ika’nın ku­ze­yin­de, para bi­ri­mi dolar ama Cay­man Do­la­rı ve 39 Türk Li­ra­sı. Şimdi ben niye Cay­man Ada­la­rı’nı ya­zı­yo­rum: Bu adam­lar yani Cay­man­lar, Tür­ki­ye’yi delik deşik edip al­tın­la­rı­mı­zı çı­ka­ran ve do­ğa­yı ve in­san­la­rı­mı­zı öl­dü­ren ka­til­ler­dir. Ta­nış­ma­nı­zın iyi ola­ca­ğı­nı dü­şün­düm.

 


Bizim ül­ke­mi­zin bu ko­nu­lar­da bu kadar aciz ve ça­re­siz ol­ma­sı­nı, üç ku­ruş­luk, adı sanı bi­lin­me­yen, dün­ya­nın öbür ucun­dan gelip, Türk top­rak­la­rı­nı talan edip, si­ya­nü­rü do­ğa­ya bı­ra­kıp, al­tı­nı alıp git­me­le­ri­ni kim ve nasıl açık­lar? Bu nasıl bir man­tık­tır, bunun sa­vu­nu­la­cak ta­ra­fı var mıdır?

 

Ka­na­da, Ame­ri­ka ve Cay­man Ada­la­rı ül­ke­mi­zi ce­hen­ne­me çe­vir­me­ye karar ver­miş­ler. Bizim al­tın­lar­la dün­ya­ya hük­me­di­yor­lar. Biz ise sey­re­de­lim, çok yazık!

 

İyi, an­la­dık. Hiç mi altın ara­yan Türk şir­ke­ti yok bu ül­ke­de? Cevap ve­ri­yo­rum: Var. Onu da yıl­lar­ca kim iş­let­miş, bilin ba­ka­lım: Bi­le­me­di­niz. Fet­hul­lah Gülen ve o da soy­muş kaç­mış.


Yıl­lar­dır nasıl göz yu­mu­yo­ruz, nasıl izin ve­ri­yo­ruz, hiç mi ca­nı­mız yan­mı­yor? Bu so­ru­la­rın ce­va­bı yok.

 

Daha yeni Er­zin­can İliç’te 9 ca­nı­mı­zı kay­bet­tik. Aile­ler 150 Bin Türk Li­ra­sı ala­cak, üç-beş gram altın için can­la­rın­dan ol­du­lar!
Bu fir­ma­lar beyan usulü ül­ke­mi­ze ko­mis­yon ve­ri­yor. Bu hafta; on kilo altın çı­kar­dık de­se­ler, getir tar­ta­lım di­ye­mi­yor­sun. Yüzde dok­sa­nı­nı kendi alı­yor. Bize de bah­şiş verir gibi ko­mis­yon ve­ri­yor. Top­rak bizim, altın bizim adam­lar alıp gi­di­yor.
İliç’te yüz ton altın tes­pit edil­miş bu rakam ke­sin­dir. Yüz ton altın ül­ke­mi­zi ne­re­le­re gö­tü­rür; şöyle ki bir gr. altın 2500 Türk Li­ra­sı, yüz tonu siz he­sap­la­yın. Bu fir­ma­nın en önem­li or­ta­ğı Ahmet Çalık, yani Çalık Hol­ding. Sorun ba­ka­lım bu ül­ke­ye bu güne kadar ne yap­mış? Al­tın­lar yine uçup gi­decek, bize si­ya­nür­le­ri ka­la­cak!


Ölen ma­den­ci­le­rin aile­le­ri­ne üç ku­ru­şu zorla veren, ül­ke­si­ne ne verir? Siz dü­şü­nün!

 

SİLİKON


Öğ­ret­men ül­ke­nin en kıy­met­li ma­den­le­ri­ni an­la­tı­yor­muş. Sı­nı­fın dik­ka­ti­ni ölç­mek için ara sıra so­ru­lar so­ru­yor. Söyle ba­ka­lım Ömer Can hangi ma­de­ne sahip olmak is­ter­din ve ne ya­par­dın?
Ömer Can : Ben al­tı­nım olsun is­ter­dim, onun­la Li­mu­zin ara­bam olsun.
Öğ­ret­men bir başka öğ­ren­ci­ye sorar: Sen söyle ba­ka­lım Emre.
Emre : Ben pla­tin is­ter­dim, en iyi yarış ara­ba­sı­na sahip olmak için.
Öğ­ret­men son ola­rak öz­gü­re sorar.
Özgür : Ben si­li­kon üret­mek is­ter­dim. Ablam iki tane tak­tır­dı. Bizim evin önün­de her marka araba var!


TAZE SOĞAN


Ha­yat­ta en sev­di­ğim sokak lez­ze­ti, sand­viç ek­me­ği­nin içine haş­lan­mış yu­mur­ta, beyaz pey­nir, taze soğan, turşu bi­be­ri, ak­lı­ma ge­lin­ce bile mutlu olu­rum. Bu defa ken­dim ya­pa­yım dedim. Mar­ke­te gir­dim. Dört tane kur­şun kalem ka­lın­lı­ğın­da taze soğan Otu­zal­tı Türk Li­ra­sı. Te­ra­zi­de elli gram taze soğan. Yani taze so­ğa­nın ki­lo­su: 720 Türk Li­ra­sı! Zaten iş­ta­hım kaçtı. Nor­mal fi­ya­tın ne­re­dey­se on ka­tı­na taze soğan. Al­ma­dım!

 

ALTI KATI


Özel Tıp Fa­kül­te­sin­de Prof. bir kız öğ­ren­ci­si­ne sorar: Uya­rıl­dı­ğı zaman 6 ka­tı­na kadar bü­yü­yen organ han­gi­si­dir?
Kız Öğ­ren­ci: Siz, ho­ca­mız dahi ol­sa­nız bana bunu so­ra­maz­sı­nız, bu ko­nu­yu aile­me söy­le­ye­ce­ğim der.
Hoca bir başka kız öğ­ren­ci­ye aynı so­ru­yu sorar ve göz ce­va­bı­nı alır. Afe­rin, kızım der.
Ön­ce­ki kız öğ­ren­ci­ye de der­si­ne ça­lış­ma­dı­ğı­nı aile­ne söy­le­ye­ce­ğim. Birde unut­ma­dan sen bu ka­fay­la hayal kı­rık­lı­ğı ya­şar­sın. O altı ka­tı­na çı­ka­ca­ğı, çok bek­ler­sin!


Say­gı­la­rım­la…Bu yazı 618 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI