Bugun...


AYDIN COŞKUNTÜRK

facebook-paylas
BASIN YA DA BASMAYIN
Tarih: 03-07-2022 21:37:00 Güncelleme: 03-07-2022 21:37:00


Yeni basın ya­sa­sı ile şe­ref­si­ze Şeref Bey, po­li­se yum­ruk atan adi, vatan ha­ini­ne eli­niz çarp­mış ga­li­ba di­ye­ce­ğiz.

Ne güzel ben 60 ya­şın­dan sonra yu­mu­şak ke­li­me­ler ara­yıp onu ya­za­ca­ğım. PKK, FETO ta­raf­ta­rı adi­dir, şe­ref­siz­dir, kah­pe­dir, ha­in­dir. ATA­TÜRK, VATAN, BAY­RAK, TOP­RAK, TÜRKİYE kar­şıt­la­rı, adi, şe­ref­siz, nan­kör ha­in­ler­dir.

Ül­ke­mi­zin önde gelen kah­ra­man­la­rı: As­ke­ri­miz, Po­li­si­miz ca­nı­mız, ci­ğe­ri­miz­dir. As­ke­re, po­li­se sal­dı­ran, kur­şun atan­da, laf atan­da, el kal­dı­ran­da na­mus­suz­dur, şe­ref­siz­dir, ha­in­dir bu top­rak­lar­da ya­şa­ma­la­rı ve nefes al­ma­la­rı ha­ram­dır. Dini kendi men­fa­at­le­ri­ne göre yo­rum­la­yan, yat­tı­ğı yer­den, ahkam kesip mil­yon­la­rı gö­tü­ren sah­te­kar­dır, şe­ref­siz­dir.
Sa­vun­ma­sız ka­dın­la­rı taciz eden, öl­dü­ren, küçük ço­cuk­la­ra sa­pık­lık yapan man­yak­la­rın bu top­lum­da ba­şı­boş do­laş­ma­sı bizim ayı­bı­mız­dır.


Bu ül­ke­nin or­ma­nı­nı yakan, de­ni­zi­ni kir­le­ten, fab­ri­ka­sı­nın atık­la­rı­nı de­re­le­re atan ha­in­dir ve adi, şe­ref­siz na­mus­suz­dur. Dev­let iha­le­le­ri­ni eşine dos­tu­na on kat daha yük­sek bedel öde­ye­rek dev­le­tin pa­ra­sı­nı hır­sız mü­te­ah­hit­le­re ye­di­ren­ler ha­in­dir, hır­sız­dır şe­ref­siz­dir.


Yıl­lar önce de­ğer­li bir bü­yü­ğüm şu kuş­la­ra, ke­di­le­re yem ve­ren­ler var ya işte onlar vatan ha­ini­dir dedi. İlk ak­lı­ma gelen; bu adam gün­düz vakti iç­me­ye baş­la­dı ya da dev­re­le­ri yandı diye dü­şün­düm. Sonra devam etti an­lat­ma­ya. Ar­ka­daş­lar: Do­ğa­da her can­lı­nın bir gö­re­vi var­dır. Kuş­la­rın gö­re­vi za­rar­lı olan sinek siv­ri­si­nek, ağaç­la­ra zarar veren kurt­la­rı ve bö­cek­le­ri ye­mek­tir. Onlar ol­ma­sa si­nek­ler ve bö­cek­ler bize çok zarar verir. Emi­nö­nü’ndeki kuş­la­ra bakın hazır ye­mek­ten uça­ma­ya­cak hale gel­miş­ler, yap­ma­yın ar­ka­daş­lar. Yem ver­me­yin dedi. Ke­di­le­rin gö­re­vi mik­rop ta­şı­yan fa­re­le­ri hasta kuş­la­rı ye­mek­tir. On­la­ra yem ver­me­yin dedi. Ak­lı­ma elin­de poşet bütün gün ke­di­le­re yem veren ka­dın­lar geldi. Şark Emlak Sü­ley­man Ağa­bey bu ya­zı­yı okur­ken ku­lak­la­rım çın­la­ya­cak ama olsun, ben doğru bil­di­ği­mi ya­za­rım.


Bu kedi ma­ma­la­rı bize ilk defa Av­ru­pa­lı ken­di­ni hay­van hak­la­rı ko­ru­yu­cu­su diye ta­nı­tan, bize be­da­va kedi, köpek ma­ma­sı gön­de­ren sah­te­kar­lar ta­ra­fın­dan gön­de­ril­di. Bu ma­ma­la­rın ül­ke­miz­de­ki asıl gö­re­vi mart ayın­da çift­leş­mek için ça­tı­la­ra çıkan ke­di­le­ri ça­tı­lar­dan hiç in­dir­me­mek, yani sü­rek­li do­ğur­ma­la­rı­nı sağ­la­mak be­da­va. Yem­le­ri tavuk fi­ya­tı­na ül­ke­mi­ze sat­mak. Hay­van nü­fu­su­nun art­ma­sı mama sa­tı­şın­da re­kor­lar kır­mak. Bu proje ha­ya­ta geçti. Çürük etler mama oldu. Elin ga­vu­ru çöpe at­ma­dan bize ite­le­di.


Ada­mın biri ge­ce­nin bir ya­rı­sı kabus gö­re­rek uya­nır. Ka­bu­su unut­ma­mak için sa­ba­ha kadar uyu­maz. Çev­re­sin­de pek se­vil­me­di­ği için gör­dük­le­ri­ni Hoca Efen­di­ye an­lat­ma­ya karar verir. Hoca sa­bır­la din­le­me­ye ça­lı­şır. Adam: Bir su akı­yor­du. Çağ­la­yan mı desem dere mi desem, dal­ga­lı bir deniz mi desem o anda ka­fa­mın üze­rin­den bir kuş geçti, serçe mi desem karga mı desem kar­tal mı desem, üze­ri­me bir araba geldi mi­ni­büs mü desem kam­yon mu desem yoksa tır mı desem? Ya hocam yo­ru­mun nedir?

Hoca: Ya sabır çeker ve bak oğlum şu ke­sin­ki, Allah be­la­nı ve­recek ancak Bir gün mü desem bir hafta mı desem Bir ay mı desem bi­le­mi­yo­rum…

Kur­ban Bay­ra­mı­nı­zı kut­la­rım.

Say­gı­la­rım­la.

aydincoskunturk@​gmail.​comBu yazı 1720 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI