Bugun...


AYDIN COŞKUNTÜRK

facebook-paylas
AL Bİ KURBAN YESİN TORAMAN
Tarih: 17-06-2024 07:27:00 Güncelleme: 17-06-2024 07:27:00


Hadi ba­ka­lım geldi Kur­ban Bay­ra­mı her sene ol­du­ğu gibi ha­yır­lı­sı ile geldi. Ga­ri­ban­lar­da; et yi­yecek ol­ma­nın se­vin­ci ve he­ye­ca­nı, zen­gin­ler­de; ulan dünya para ver­dik ha Hasan’a ha bana bir but kaldı. Kör Hasan’a diye söy­le­ne söy­le­ne, kur­ban alıp kesme te­la­şı baş­lar.


Kur­ban ke­ser­ken en çok dik­kat edi­lecek nok­ta­lar şun­lar­dır:
Kur­ban pa­za­rın­da çok gezip çok gö­rün­mek, yani kur­ban kes­ti­ği­ni Sağır Sadi bile du­ya­cak.
Kur­ba­nı ulu orta ke­se­cek­sin, çev­ren gö­recek.
Kur­ban kanı dere gibi akar­ken, kana par­mak atıp orana bu­ra­na sürüp artık nazar değ­me­yecek diye mutlu ola­cak­sın.
En güzel ye­ri­ni kendi evine ayı­ra­cak­sın, pa­ra­yı veren bu­du­nu yer di­ye­cek­sin.
Bay­ram na­ma­zı­na gidip ve et­raf­ta gö­rü­nüp her iki lafın biri; çok şükür ya da El­ham­dü­lil­lah ola­cak. Kur­ban kes­tin eeee artık Cen­ne­tin ka­pı­sı­nı ara­la­dın Hz. İbra­him, Hz. İsmail’i kur­ban et­me­sin diye gök­yü­zün­den gelen kur­ban seni sırat köp­rü­sün­den karşı ta­ra­fa ge­çi­recek.

 

Bir Ate­ist ar­ka­da­şım din­dar gö­rü­nen sah­te­kar­lar Allah’ın her zaman af­fe­di­ci ol­du­ğu­nu dü­şü­nüp günah iş­le­mek­ten kork­ma­dı­ğı­nı Ken­di­si ate­ist ol­du­ğu için bunu yan­lış bul­du­ğu­nu dü­şün­me­di­ği­ni söy­le­yin­ce şok oldum.

 

ÇOK ADİL
İsla­mi­yet’in doğ­du­ğu top­rak­lar­da on­bin­ler­ce kur­ban bir ta­raf­tan ke­si­lip bir ta­raf­tan gö­mü­lü­yor.
Güzel ül­ke­miz­de bir ev ayda on­beş­bin Li­ra­ya ge­çi­ni­yor. Başka bir evde evin ha­nı­mı ku­afö­rü­ne ayda otuz­bin Lira ve­ri­yor.
Kendi ül­ke­si­nin va­tan­da­şı aç ya­tar­ken Af­ri­ka’nın bil­mem ne ka­bi­le­si­ne yar­dım eden zih­ni­yet bunu dinen uygun gö­rü­yor...
Siz bana dün­ya­da kendi va­tan­da­şı ile sı­ğın­ma­cı göç­men­le­ri ile eşit tutan bir ülke ismi söy­le­yin.

 

TÜRKİYE
Biz as­ker­lik ya­pa­lım, vergi ve­re­lim, bay­rak ve top­rak için can ve­re­lim; sı­ğın­ma­cı benim va­ta­nı­mı çak­tır­ma­dan is­ti­la etsin, zen­gin Arap gel­sin en güzel yer­le­ri satın alsın, fa­ki­ri­ni be­da­va bes­le­ye­lim… Biz enayi miyiz? Bu­ra­dan ba­kın­ca öyle gibi gö­rü­nü­yor...

Bu Su­ri­ye’nin yeni tak­ti­ği savaş var diye; yavaş yavaş mil­yon­lar­ca Su­ri­ye­li­yi Tür­ki­ye’ye sokup, içer­den is­ti­la etmek gibi ge­li­yor bana.

 

MÜS­LÜ­MAN
Ay­lar­dır İsrail iş­ga­lin­de­ki Müs­lü­man Fi­lis­tin’in yakın çev­re­sin­de yirmi Müs­lü­man ül­ke­nin nü­fu­su iki mil­yar, Fi­lis­tin’e ezi­yet eden İsrail’in nü­fu­su on mil­yon ci­va­rın­da bu size bir şey ifade edi­yor mu?
Dün­ya­nın en fakir kırk­se­kiz ül­ke­sin­den yir­mi­iki ta­ne­si Müs­lü­man ama ül­ke­yi idare eden ta­ba­ka çok zen­gin, bu size bir şey ifade edi­yor mu?

 

YAVAŞ YAVAŞ
Adam mü­eb­bet hapis ce­za­sı yemiş. İçki, kumar, uyuş­tu­ru­cu ne arar­san var. Ce­za­evi­ne gi­rin­ce ağrı san­cı­dan ye­rin­de du­ra­mı­yor. Dok­tor­lar bir aya­ğı­nı ke­se­ce­ğiz diyor. Ayak ke­si­li­yor…
Aylar sonra ağ­rı­lar devam edi­yor; çözüm bir kol kes­mek. Ve kol ke­si­li­yor. Der­ken bir yıl için­de iki kol, iki bacak ke­si­li­yor.
Ce­za­evi bu mah­kum için bil­di­ri ya­yın­lı­yor. Bir daha tıbbi mü­da­ha­le­de bu­lun­ma­yın. Mah­kum yavaş yavaş ka­çı­yor!

 

ALLAH KOR­KU­SU
Allah’ın var­lı­ğı­na en çok ne zaman ih­ti­yaç du­yar­sı­nız: Ödün sı­kış­tı­ğı zaman.
Her­şey yo­lun­da ve key­fin ye­rin­de ise Allah ak­lı­na gelir mi? (Dü­rüst cevap ver.)
Hayır ak­lı­ma gel­mez.
Dün­ya­da hiç­bir insan ol­ma­say­dı din­ler ve Allah olur muydu?
Bre zın­dık, Bre kafir o nasıl laf öyle doğru konuş!

 

ALLAH NE­RE­DE
Allah in­sa­nın kal­bin­de­dir. Allah ku­lu­nun ya­şa­dı­ğı süre için­de mutlu ol­ma­sı­nı, ba­şa­rı­lı, sağ­lık­lı ol­ma­sı­nı oku­yup, çok ça­lı­şıp mil­le­ti­ne fay­da­lı ol­ma­sı­nı ister.

 

KUR­BAN BOY­NU­ZU
Genç güzel kadın; mini eteği, sarı saç­la­rıy­la kur­ban pa­za­rı­na gider. Bir sa­tı­cı­yı gö­zü­ne kes­ti­rir. Kur­ban­lık al’cam der.
Sa­tı­cı pis pis sı­rı­tıp; ne yap’can kur­ba­nı, sana ben kur­ban olsam olur mu?
Genç Kadın: Senin boy­nuz­la­rın yok ki!
Adam: Sen beni alsan, yemin ed’yom üç günde benim boy­nuz­lar otuz san­tim olur!
Bay­ra­mı­nı­zı kut­lar; sağ­lık, mut­lu­luk ve büyük ba­şa­rı­lar di­le­rim…

 

SAY­GI­LA­RIM­LABu yazı 861 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI