Bugun...


AV. ARB. ÖZCAN BAKIRCI

facebook-paylas
KİRA ZAMMI SINIRLAMASINDAN KAMUNUN HABERİ YOK MU?
Tarih: 30-05-2024 08:31:00 Güncelleme: 30-05-2024 08:31:00


De­ğer­li Okur­lar, ül­ke­mi­zin gün git­tik­çe bü­yü­yen ev sa­hi­bi-ki­ra­cı prob­le­mi­ne kamu ku­rum­la­rı da dâhil oldu. Şöyle ki;
Üs­kü­dar/Kuz­gun­cuk Ma­hal­le­si’nde Da­rü­la­ce­ze­ye ait ko­nut­ta halen 4.000-TL aylık be­del­le ki­ra­cı ola­rak ika­met eden bir oku­ru­mu­zun ba­şı­na ge­len­ler kamu ku­rum­la­rı­nın kanun ko­yu­cu­nun ihdas et­ti­ği kanun ve dü­zen­le­me­ler­den bi­ha­ber ol­du­ğu­nu gös­te­rir ni­te­lik­te.
T.C Aile Ve Sos­yal hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı Da­rü­la­ce­ze Baş­kan­lı­ğı Emlak Şube Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Kuz­gun­cuk Ma­hal­le­si sa­kin­le­rin­den Ö. Ç.’ye gön­de­ri­len 04.04.2024 ta­rih­li bil­di­rim­de;

 

“…Da­rü­la­ce­ze Baş­kan­lı­ğı Kira tes­pit Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan kira tes­pit de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da yeni söz­leş­me dö­ne­mi kira aylık be­de­li 22.000-TL ola­rak tes­pit edil­miş olup yeni kira be­de­li­ni söz­leş­me ta­ri­hi iti­ba­riy­le ilk beş (5) iş günü mesai bi­ti­mi­ne kadar Ku­ru­mu­mu­zun aşa­ğı­da be­lir­ti­len banka hesap he­sap­la­rı­na öde­me­niz ge­rek­mek­te­dir.Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len süre içe­ri­sin­de Ku­ru­mu­mu­za baş­vur­ma­ma­nız ve ta­şın­ma­zı tah­li­ye et­me­me­niz ha­in­de kira söz­leş­me­si ye­ni­len­me­yecek olup 01.05.2024 ta­ri­hi iti­ba­riy­le iş­gal­ci du­ru­mu­na dü­şe­ce­ği­niz­den 2886 sa­yı­lı Dev­let İhale Ka­nu­nu’nun 75. Mad­de­si kap­sa­mın­da Mülki İdare Amir­li­ğin­ce tah­li­ye edi­le­ce­ği­ni­zin ve yasal yol­lar­la ya­pı­la­cak tah­li­ye mas­raf­la­rı­nın ta­ra­fı­nı­za yük­le­ne­ce­ği­nin bi­lin­me­si­ni bil­gi­ni­ze rica ede­rim…”

 

Da­rü­la­ce­ze’nin Ka­nun­dan Ha­be­ri Yok mu?


Sev­gi­li Okur­lar, bi­lin­di­ği üzere ev sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan fahiş kira ar­tış­la­rı­nın önüne ge­çil­me­si için, 2022 yı­lın­da önlem amaç­lı ola­rak dü­zen­le­me­ye gi­dil­miş ve 1 Tem­muz 2023 ta­ri­hi­ne kadar kira zammı sı­nır­la­ma­sı ge­ti­ril­miş­ti. Be­lir­le­nen süre daha sonra 2024 yılı Tem­muz ayına kadar uza­tıl­dı.


Da­rü­la­ce­ze Kamu Ku­ru­mu­dur.

 

Da­rü­la­ce­ze, 1895 yı­lın­da Os­man­lı pa­di­şah­la­rın­dan II. Ab­dül­ha­mit dö­ne­min­de ta­ma­men in­sa­ni yar­dım ama­cıy­la ku­rul­muş­tur. Yak­la­şık 129 yıl­lık bir geç­mi­şe sahip Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı’na bağlı olan kurum, mül­hak bütçe ile yö­ne­til­mek­te­dir. Da­rü­la­ce­ze Baş­kan­lı­ğı, özel bütçe ve tüzel ki­şi­li­ğe sahip bir kamu ku­rum­dur. Genel Bütçe ’den pay ay­rıl­ma­mak­ta olup; ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rın ba­ğış­la­rı, Da­rü­la­ce­ze’ye ait gay­ri­men­kul­le­rin kira ge­lir­le­ri, İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve diğer ilçe be­le­di­ye­le­rin tah­sil et­tik­le­ri Eğ­len­ce Ver­gi­si Ge­li­ri’nin %10’u ve diğer ge­lir­ler­den oluş­mak­ta­dır.

 

Fahiş Kira Ar­tı­şı Da­rü­la­ce­ze­nin Mis­yo­nu İle Çe­liş­mek­te­dir.


Da­rü­la­ce­ze­nin in­ter­net si­te­si­ne gir­di­ği­miz­de ku­ru­luş ama­cı­nın;
Din, dil ya da ırk fark et­mek­si­zin ba­kı­ma muh­taç olan yaşlı ya da en­gel­li in­san­la­ra yar­dım etmek, ka­la­cak yeri ol­ma­yan so­kak­ta kal­mış in­san­la­ra yer te­mi­ni sağ­la­mak olan kamu ku­ru­mu ol­du­ğu açık­ça ifade edil­miş­tir.

 

Bir kamu ku­ru­mu olan Da­rü­la­ce­ze­nin dahi yaşlı ve ba­kı­ma muh­taç bir va­tan­da­şı sırf fahiş kira ar­tı­şı­nı (% 550 kira ar­tı­şı talep edil­miş­tir.) kabul et­me­di diye so­ka­ğa at­ma­ya kalk­tı­ğı bir ül­ke­de benim artık söy­le­yecek sö­zü­mün tü­ken­di­ği­ni beyan edi­yor ve yo­ru­mu siz de­ğer­li okur­la­ra bı­ra­kı­yo­rum.

 Bu yazı 319 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI