Bugun...


ASLI TEMEL

facebook-paylas
TECRÜBELİ ASTROLOG GÜNLÜK BURÇLAR DOĞRU DEĞİL
Tarih: 30-05-2024 08:45:00 Güncelleme: 30-05-2024 08:45:00


Ge­le­ce­ği bil­me­yi kim is­te­mez?

 

Gü­nün­den mutlu ol­ma­yan günü kur­tar­ma­ya ça­lı­şan in­san­lar­dık ço­ğu­muz. Mut­lu­lu­ğu kahve fin­can­la­rın­da ge­le­ce­ği ast­ro­lo­ji yo­rum­la­rın­da ara­dık. Ben daha mut­suz­dum her­hal­de ka­fa­mı gök­yü­zü­ne çe­vir­dim ast­ro­lo­ji dün­ya­sın­da kay­bol­dum. Ça­lış­tım, araş­tır­dım, de­ne­dim artık bir ast­ro­log­dum. Her­şey çok he­ye­can ve­ri­ciy­di öğ­re­ni­yor, an­la­tı­yor, ga­ze­te say­fa­la­rın­da in­san­lar­la ku­cak­la­şı­yor­dum. İnsan­la­rın umuda, ce­sa­re­te, ha­ya­le ih­ti­ya­cı vardı. Ast­ro­lo­ji ne güne du­ru­yor­du? Belli bir ma­te­ma­ti­ği olan, en ger­çek­çi hayal ha­ber­ci­siy­di. Bilim in­san­la­rı inan­ma­sa da ast­ro­lo­ji ger­çek­ti. Ger­çek ol­ma­yan tek şey neydi bi­li­yor mu­su­nuz? Ge­ne­le hitap eden burç yo­rum­la­rı!!! Ancak ta­ba­na ya­yı­lan tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler o dönem ye­ter­li ol­ma­dı­ğı için %5 de tutsa in­san­la­rı ay­dın­lat­ma­yı seç­tik. Peki ne de­ğiş­ti? De­ği­şen şu; artık is­te­yen her­kes kısa bir eği­tim­le kendi doğum gü­nü­ne ve doğum sa­ati­ne özel gün­lük burç yo­ru­mu­na ula­şa­bi­lir. Ken­di­sin­den ba­ğım­sız, bam­baş­ka hi­ka­ye­ler an­la­tan gün­lük ve haf­ta­lık burç yo­rum­la­rı­na mah­kum de­ğil­dir.

 

Peki neden genel yo­rum­lar ger­çe­ği ifade et­mi­yor?

 

Ast­ro­log­lar gün­lük ve haf­ta­lık yorum ya­par­ken o güne ait ge­ze­gen ko­num­la­rı­nı kul­la­nır­lar. Oysa o gün olu­şan ge­ze­gen açı­la­rı si­zin­le aynı burç­ta doğan ki­şi­ler­den sa­de­ce %5 ‘i ile kısmi uyum gös­te­re­bi­lir. Hepsi aynı sa­at­te fakat fark­lı gün­ler­de (aynı gün bile ola­bi­lir) ve yıl­lar­da doğ­muş 10 tane Oğlak bur­cu­nu ele ala­lım. Hep­si­nin doğ­du­ğu gün­ler­de Venüs Mars Mer­kür Jü­pi­ter ve hatta Sa­türn’leri dahi fark­lı burç­lar­da­dır ve aynı burç­la­ra denk gel­dik­le­rin­de dahi hepsi bir­bir­le­ri­ne fark­lı açı­lar ya­par­lar. Do­la­yı­sıy­la yo­ru­mun ya­pıl­dı­ğı güne ait Oğlak burcu yo­ru­mu diğer burç­daş­la­rı açı­sın­dan bi­lim­sel ve ast­ro­lo­jik an­lam­da hiç­bir şey ifade et­me­ye­cek­tir. O ne­den­le­dir ki + bugün yolda gi­der­ken et­ra­fa iyi bak ha­ya­tı­nın aş­kıy­la kar­şı­la­şa­bi­lir­sin+ yazan yo­rum­la­rın yolda ge­çi­ri­len ka­za­lar­la son bul­du­ğu çok ol­muş­tur :)

 

Ha­ya­tı­nın 25 yı­lı­nı ast­ro­lo­ji­ye ada­mış bir ast­ro­log ola­rak demem o ki günün ast­ro­lo­jik rüz­ga­rı­na ka­pıl­mak ye­ri­ne ast­ro­lo­ji­nin tek­no­lo­ji ka­na­lıy­la size sun­du­ğu özel sa­de­ce kendi ha­ri­ta­nı­za ait özel ni­met­ler­den fay­da­la­nın ve ken­di­ni­ze ait yolu ken­di­niz keş­fe­din tüm ger­çek­li­ği ve de­tay­la­rıy­la

 

Tabii ki at ara­ba­sı­na bi­ne­rek Ame­ri­ka ya git­me­yi ter­cih ede­bi­lir­si­niz ama HEYY! ALOOO! UCAK İCAT OLALI 20 YIL OL­MA­DI MI?
He­pi­ni­ze ke­yif­li gün­ler sağ­lık ve sevgi ile kalın…

 

NOT: Yo­utu­be, X ve Ins­tag­ram he­sap­la­rım­dan ve bu kö­şe­den si­zin­le bunu nasıl ya­pa­bi­le­ce­ği­ni­ze dair bil­gi­le­ri pay­laş­ma­ya baş­la­ya­ca­ğım.Bu yazı 174 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI