bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...BEYKOZ’U GÜLDÜRÜRKEN, DÜŞÜNDÜRDÜ

Genel Sanat Yönetmenliğini Sedat Dalar'ın yapmış olduğu Özgün Oyuncular, Öğrenmeyiciler adlı oyunlarıyla Beykoz’u hem güldürdü hem düşündürdü.

facebook-paylas
Güncelleme: 08-04-2022 00:20:27 Tarih: 07-04-2022 19:04

BEYKOZ’U GÜLDÜRÜRKEN, DÜŞÜNDÜRDÜ

Özgün Oyun­cu­la­rın iki per­de­lik oyu­nu­nun ga­la­sı Ahmet Mit­hat Efen­di Kül­tür Mer­ke­zin­de ya­pıl­dı. Ol­duk­ça yoğun bir il­gi­nin ol­du­ğu gö­rü­len oyunu si­ya­si­ler, muh­tar­lar, mec­lis üye­le­ri ve STK tem­sil­ci­le­ri he­ye­can­la iz­le­di.

 

AK Parti Bey­koz İlçe Baş­ka­nı Mu­ham­med Ha­ne­fi Dil­maç, İYİ Parti Bey­koz İlçe Baş­ka­nı Akif Taş­de­mir, Deva Par­ti­si Bey­koz İlçe Baş­ka­nı Av. Hik­met Baki, Mec­lis üye­le­ri Cemal Sa­ta­loğ­lu, Suha Pek­kip, BİSK Baş­ka­nı Asım Öz­de­mir, BEY­MEZ Baş­ka­nı Erdal Öz­türk, Çu­buk­lu Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Coş­kun Tosun, Çu­buk­lu Muh­ta­rı Hüsnü Kolcu ve Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Yıl­maz se­yir­ci kol­tu­ğun­da otu­ran isim­ler ara­sın­day­dı.

 

Öğ­ren­ci­le­rin okul ha­yat­la­rın­da yap­mış ol­duk­la­rı olum­suz­luk­la­rın, uzun va­de­de ken­di­le­ri­ne nasıl za­rar­lar ver­di­ği ve bu du­rum­la­rın öğ­ret­men­le­ri nasıl et­ki­le­di­ği an­la­tı­lan oyun ko­me­di tar­zın­da olsa da çok önem­li me­saj­lar verdi.

 

Okul­lar­da uyuş­tu­ru­cu, si­ga­ra ve tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lı­ğı­nın yol aç­tı­ğı so­run­la­rın ele alın­dı­ğı, öğ­ret­men­le­rin ise bu tur du­rum­lar kar­şı­sın­da yap­mış ol­duk­la­rı büyük mü­ca­de­le­nin ör­nek­len­di­ği oyun­da, ve­li­le­rin eği­tim­ci­le­re karşı öğ­ren­ci­le­ri sa­hip­len­me­si­nin so­nuç­la­rı­na da vurgu ya­pıl­dı.

 

Oyu­nun so­nun­da kısa bir ko­nuş­ma yapan Sedat Dalar, oyu­nun sah­ne­len­me­sin­de ver­miş ol­du­ğu des­tek­ler ne­de­niy­le Bey­koz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Murat Aydın’a, Kül­tür Mü­dü­rü Basri Ak­de­mir'e ve Antep Tatlı Dün­ya­sı­nın Sa­hi­bi Taner Mert’e te­şek­kür et­ti­ği­ni söy­le­di. Ay­rı­ca pan­de­mi­ye rağ­men sa­lo­nun hınca hınç dol­du­ran se­yir­ci­le­re de mü­te­şek­kir ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

 

Haber-Fotoğraflar: Dost Beykoz
Kaynak: Dost Beykoz

Editör: Turhan Bal
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÜLTÜR-SANAT Haberleri

YUKARI YUKARI