bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...DEĞERLERİME DEĞER KAT

Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­rin­den, fark­lı il­çe­le­rin­den, fark­lı okul­la­rın­dan, fark­lı öğ­ret­men­le­rin bir araya gel­di­ği “De­ğer­le­ri­me Değer Kat ” eT­win­ning Pro­je­si ça­lış­ma­la­rı­na 1 Ekim 2021 de baş­la­dı.

facebook-paylas
Güncelleme: 07-04-2022 15:00:34 Tarih: 07-04-2022 14:44

DEĞERLERİME DEĞER KAT

Proje 5 ay sür­müş olup, 11-14 yaş gru­bun­da­ki öğ­ren­ci­le­ri kap­sa­mak­ta­dır.Pro­je­de İstan­bul Üs­kü­dar İlçe­si­ni İstan­bul Kam­püs Or­ta­oku­lun­da Sos­yal Bil­gi­ler öğ­ret­me­ni ola­rak görev yapan Didem DANIŞ tem­sil edi­yor.

 

eT­win­ning Av­ru­pa’daki okul­lar için oluş­tu­rul­muş bir top­lu­luk. eT­win­ning, ile­ti­şim kur­mak, iş­bir­li­ği yap­mak, pro­je­ler ge­liş­tir­mek, pay­laş­mak; kı­sa­ca­sı Av­ru­pa’daki en he­ye­can ve­ri­ci öğ­ren­me top­lu­lu­ğu­nu his­set­mek ve bu top­lu­lu­ğun bir par­ça­sı ol­ma­ya yö­ne­lik bir plat­form sun­mak­ta­dır.Biz­ler de bu doğ­rul­tu­da bi­rey­le­rin gün­de­lik ya­şam­la­rı­na da etki edecek ve yaşam boyu öğ­ren­me fa­ali­ye­ti­ni or­ta­ya ko­ya­cak bir konu be­lir­le­mek is­te­dik.

 

PRO­JENİN AMACI

 

Top­lum­da sahip olu­nan de­ğer­ler bi­rey­ler ta­ra­fın­dan be­nim­se­nir­se daha bi­linç­li bir top­lum dü­ze­ni or­ta­ya çıkar. De­ğer­ler Eği­ti­mi fel­se­fe­siy­le yola çıkıp öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin top­lu­mun bir ferdi ola­rak de­ğer­le­ri be­nim­se­me­le­ri ve çev­re­le­rin­de olup biten du­rum­la­ra karşı du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı amaç edindik.​ Mesafe­le­rin kat edil­me­siy­le öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bir başka şe­hir­de­ki öğ­ren­ci ile ar­ka­daş ol­ma­sı ve bir­lik­te bir ürün or­ta­ya çı­kar­ma­la­rı­nı sağ­la­dık. Öğ­ren­ci mer­kez­li yak­la­şım ile ya­pa­rak ya­şa­ya­rak öğ­ren­me­le­ri­ne; eğ­len­ce­li ve ço­cu­ğun do­ğa­sı­na uygun öğ­ren­me ak­ti­vi­te­le­riy­le on­la­rın eği­tim­le­ri­ni des­tek­le­me­yi amaç­lı­yor. Et­kin­lik­le­ri ya­par­ken hem çok eğ­len­dik; hem de öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin iş­bir­lik­li öğ­ren­me, bir gru­bun ça­lış­ma­sı­na katkı sunma, so­rum­lu­luk bi­lin­ci ile ha­re­ket etme gibi ko­nu­lar­da da ge­liş­me­le­ri­ne katkı sağ­la­dık.

 

PRO­JENİN HEDEFİ

 

Proje ile öğ­ren­ci­le­rin oyun yo­luy­la ve eğ­len­ce­li ak­ti­vi­te­ler­le öğ­ren­me­le­ri­ni he­def­le­ni­yor. Ço­cuk­la­rın do­ğa­sı­na uygun öğ­re­tim tek­nik­le­riy­le pro­je­ler zen­gin­leş­ti­ril­mek is­te­ni­yor. Kul­la­nı­lan web2 araç­la­rıy­la tek­no­lo­ji­yi gü­ven­li bir şe­kil­de kul­la­na­bil­me­le­ri­ni ve eği­tim-öğ­re­tim et­kin­lik­le­ri­mi­zi müf­re­da­ta uygun şe­kil­de plan­la­ma­yı; öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin fark­lı bakış açı­la­rı ka­za­na­bil­me­le­ri de he­def­ler ara­sın­da. Bu ça­lış­ma­lar ço­cuk­la­rın erken yaşta baş­la­ya­rak far­kın­da­lık oluş­tur­ma­la­rı­nı, çoklu zeka alan­la­rı uzam­sal zeka, çoklu zeka, sözel zeka, sa­yı­sal zeka, ki­nes­te­tik zeka, mü­zik­sel zeka, içsel zeka, sos­yal zeka gibi alan­lar­da ve tüm ge­li­şim alan­la­rı­nı des­tek­len­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak­tır.

 

PROJE SO­NUÇ­LA­RI: 

 

Ça­lış­ma­la­rı­mız­dan bazı ör­nek­ler, sevgi saygı de­ğe­ri ile il­gi­li ak­ros­tiş, afiş ça­lış­ma­sı; va­tan­se­ver­lik de­ğe­ri ile il­gi­li ortak şiir oluş­tur­ma ve video ha­li­ne ge­tir­me; so­rum­lu­luk,tu­tum­lu­luk, hoş­gö­rü de­ğer­le­ri ile il­gi­li kitap oluş­tur­ma, işa­ret dili ile an­la­tım, geri dö­nü­şüm ürünü or­ta­ya çı­kar­ma; yar­dım­se­ver­lik de­ğe­ri ile il­gi­li kar­deş okula yar­dım kam­pan­ya­sı, masal ya­zı­mı, Kı­zı­lay sivil top­lum ku­ru­lu­şu ile we­bi­nar; çev­re­ye du­yar­lı­lık de­ğe­ri ile il­gi­li çevre so­run­la­rı video, tohum top­la­rı oluş­tur­ma, rap şarkı ya­zı­mı gibi et­kin­lik­le­ri web 2 araç­la­rı­nı da kul­la­na­rak or­ta­ya çı­kar­dık ve ürün­le­ri­mi­zi tek­no­lo­ji ile bü­tün­leş­tir­dik. 1 Ekim 2021 ta­ri­hi ile baş­la­yan pro­je­mi­zi 26 Şubat 2022 iti­ba­riy­le son­lan­dır­dık.
Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan Bal
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EĞİTİM Haberleri

YUKARI YUKARI