bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...


TURHAN BAL

facebook-paylas
SEN NESİN?
Tarih: 10-03-2022 00:41:00 Güncelleme: 10-03-2022 00:41:00


İnsan­lık ta­ri­hi­ne, top­lum­la­rın ta­ri­hi­ne, dev­let­le­rin, kral­lık­la­rın ve im­pa­ra­tor­luk­la­rın ta­ri­hi­ne bak­tı­ğı­mız­da ne gö­rü­yo­ruz?

 

İnsan do­ğu­mun­dan baş­la­ya­rak ver­di­ği mü­ca­de­le­sin­de­ki amacı kon­for­lu yaşam ar­zu­su­dur. Her türlü ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­ca­ğı bir alanı olsun, bu alan aynı za­man­da kon­for­lu olsun ve hiç ra­hat­sız ol­ma­sın ister.

 

Top­lum­lar oluş­tuk­la­rı andan iti­ba­ren ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri­ne uygun, ortak kül­tü­rel de­ğer­le­ri pay­da­sın­da ken­di­le­ri­ne aidi­yet bağı ile bağ­lan­mış in­san­la­rı bir arada tu­ta­rak ken­di­le­ri­ne rahat ya­şa­ya­cak­la­rı, kon­for alan­la­rı ya­ra­tır­lar ve bu alanı ko­ru­mak ama­cıy­la mü­ca­de­le ve­re­rek ha­yat­la­rı­na devam eder­ler.

 

Dev­let­ler, kral­lık­lar ve im­pa­ra­tor­luk­lar da top­lu­luk­la­rı bir arada tut­mak, on­la­rın bir­lik­te ya­şa­ma­la­rı­nı sağ­la­mak amacı ile ortak uz­laş­ma ile oluş­tu­ru­lan için­de ya­zı­lı ve ya­zı­sız ku­ral­la­rın, ge­le­nek, gö­re­nek ve adet­le­rin ol­du­ğu; yasma, yü­rüt­me ve yargı erk­le­ri­nin ol­du­ğu sis­tem ve ku­rum­la­rın ba­rın­dı­ğı kon­for alan­la­rı­dır. Bu kon­for ala­nın­da insan un­su­ru ni­te­lik ve ni­ce­lik ola­rak çok­luk ifade et­ti­ği için. Böy­le­si büyük kon­for ala­nı­nı yö­net­mek ve sür­dü­re­bil­mek zor­dur. Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik sağ­lan­ma­sı için dev­le­tin, kral­lı­ğın ve im­pa­ra­tor­lu­ğun ya­nın­da mec­lis denen; her top­lu­mun kendi seç­ti­ği bir veya bir­den fazla üyey­le tem­sil edil­di­ği olu­şu­mu do­ğur­du. Mec­lis­le­re se­çi­len ve en çok üye çı­ka­ran grup­lar ve on­la­rın için­de de en çok oy alan grup ise hü­kü­me­ti kur­du­lar. Sı­nır­lı zaman ara­lık­la­rı ile top­lum­la­rı oluş­tu­ran in­san­la­rın oy­la­rı ile se­çi­len üye­ler­den olu­şan hü­kü­met; dev­le­ti, kral­lık ve im­pa­ra­tor­luk­la­rı oluş­tu­ru­lan ku­rum­lar va­sı­ta­sı ile kon­for ala­nın­da­ki ya­şa­mın so­run­suz ola­rak yü­rü­me­si­ni “yü­rüt­me­yi” sağ­la­dı.

 

Tam bu nok­ta­da ya­zı­nın ba­şın­da­ki so­ru­ya dö­ne­lim. Yanıt: Dünya bir kon­for alnı yani oyun alanı. Ve bu oyun ala­nın­da insan, in­san­la­rın oluş­tur­du­ğu top­lum­lar ve bun­la­rın oluş­tur­du­ğu dev­let­ler, kral­lık­lar, im­pa­ra­tor­luk­lar va­rol­du­lar ki biz bun­la­rın ta­ma­mı­na oyun­cu­lar di­yo­ruz. Bakın bu­ra­ya dik­kat edin, bu oyun ala­nın­da en önem­li ve de­ğiş­ti­re­ni söy­le­me­dik. Bu ne ola ki? Tabi ki: Oyun Ku­ru­cu­lar! Yani Sis­te­mi Ku­ran­lar!

 

Nedir bu sis­tem? Bir avuç zen­gi­nin, bir avuç şir­ke­tin, bir avuç in­sa­nın oluş­tur­du­ğu, kendi dı­şın­da­ki­le­ri ken­di­le­ri­nin kö­le­si ola­rak gö­ren­ler­dir.

 

Şimdi dü­şün­men ge­re­ken soru şu: Sen, dünya de­di­ği­miz bu oyun ala­nın­da nesin, oyunu kuran mı, oyun­cu mu?

 

Sevgi ve selam...Bu yazı 896 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI