Bugun...


TURHAN BAL

facebook-paylas
BU KALP SİZLERİ UNUTUR MU
Tarih: 11-05-2022 05:14:00 Güncelleme: 11-05-2022 05:28:00


Bu yok­sul­laş­tır­dı­ğı­nız hal­kın bo­ğa­zı­na çöküp, eme­ği­nin hak­kı­nı ver­me­den ver­gi­si­ni peşin kesip, al­dı­nız, alı­yor­su­nuz.

 

Küçük ve orta öl­çek­li ti­ca­ri iş­let­me­le­rin daha ka­za­nıp, ka­zan­ma­ya­ca­ğı belli ol­ma­yan du­ru­mu­na rağ­men, peşin ver­gi­si­ni al­dı­nız, alı­yor­su­nuz. Ayda 3 be­yan­na­me veren es­naf­tan or­ta­la­ma 300 TL. sa­de­ce damga ver­gi­si al­dı­nız, alı­yor­su­nuz.

 

Pan­de­mi dö­ne­min­de es­na­fın ço­ğu­na be­da­va­dan zır­nık kok­lat­ma­dı­nız. Des­tek ye­ri­ne kredi ve­re­rek, es­na­fı ban­ka­la­rın şef­kat­li kol­la­rı­na at­tı­nız, atı­yor­su­nuz.

 

Yine aynı şe­kil­de; köy­lü­yü, çift­çi­yi ve hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­si­ni de ban­ka­lar­la baş­ba­şa bı­rak­tı­nız, bı­ra­kı­yor­su­nuz.

 

Bu kalp siz­le­ri unu­tur mu?

 

Pan­su­man ted­bir­ler ve hiç­bir ik­ti­sa­di de­ha­nın çö­ze­me­ye­ce­ği ve her ne­den­se fa­kir­den alı­nıp, an­lı-şan­lı zen­gin­le­rin ballı kay­mak­lı, pa­ra­la­rı­na para akı­tı­lan par­lak fi­kir­le­ri bu in­san­la­rın üze­rin­de de­ne­mek­ten geri dur­ma­dı­nız ve hala da ıs­rar­la devam edi­yor­su­nuz.

 

Mil­le­tin hiz­met­ka­rı­yız diye çık­tı­ğı­nız yol­cu­luk­ta, mil­let­ten uzak­la­şıp, pa­ra­sı olana hiz­me­ti esas al­dı­nız. Yol, köprü, falan filan der­ken: "Bu mil­le­tin Ana­sı­nı..." di­ye­rek ağız do­lu­su sö­ven­le­ri abat et­ti­niz.

 

Şimdi de çık­mış or­ta­ya yere bakan, mil­le­tin gö­zü­ne baka baka: O ko­nu­da ça­lış­ma­mız yok. Bu ko­nu­da ça­lış­ma­mız yok. Şu ko­nu­da da ça­lış­ma­mız yok diyor.


Sahi Ba­kan­lık­lar ne zaman "yan gelip yatma yeri" oldu?

 

Rah­met­li De­mi­rel: "Boş ten­ce­re­nin de­vi­re­me­ye­ce­ği hü­kü­met yok­tur." Sö­zü­nü bu­gün­le­re atfen mi söy­le­di bi­lin­mez. Şu sözü ise her dem ge­çer­li­dir ki: "Sa­ra­ran armut da­lın­da dur­maz.”

 

Bu kalp sizleri unut­maz!

 

Sevgi ve selam...

 

turhanbal@gmail.com

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI