bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...


ŞAHİN SÖNMEZ

facebook-paylas
KİRACININ ÇİLESİ BİTMİYOR
Tarih: 11-05-2022 05:36:00 Güncelleme: 11-05-2022 05:36:00


Ki­ra­cı­la­rın çi­le­si bit­mi­yor! Ev sa­hip­le­ri ki­ra­ya ara zam ya­pa­bi­lir mi?
Konut fi­yat­la­rı­nın art­ma­sı ne­de­niy­le bazı ev sa­hip­le­ri ki­ra­ya ara zam yap­ma­yı da­ya­tı­yor. Bu du­rum­da ev sa­hip­le­ri­nin ki­ra­ya ara zam yapma hakkı var mıdır, ki­ra­cı­lar ne yap­ma­lı? Merak edi­li­yor.

 

Ev ki­ra­la­rın­da­ki fiyat ar­tış­la­rı be­ra­be­rin­de ev bul­ma­yı da zor­laş­tır­dı. Uzun sü­re­dir ki­ra­cı olan­lar için ise durum daha da zor bir hal aldı. Sos­yal med­ya­da pay­la­şım yapan bir­çok ki­ra­cı, ev sa­hip­le­ri­nin ev­le­ri­ni daha yük­sek fi­yat­la­ra ki­ra­ya ve­re­bil­mek için çe­şit­li ba­ha­ne­ler­de ken­di­le­ri­ni evden çı­kar­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ti­yor.
Kira zammı sa­de­ce söz­leş­me so­nun­da ya­pı­lır.

 

Tarla Ara­zi­si Üze­ri­ne Ev Yap­tır­mak İçin Hangi Şart­lar Aran­mak­ta­dır?

 

Bir tarla ni­te­li­ğin­de­ki arazi üze­rin­de ev yap­tır­mak için ön­ce­lik­le ge­rek­li imar izni alın­ma­lı­dır. Bu imar izni ya­pı­la­cak evin ni­te­li­ği­ni de be­lir­le­ye­ce­ği için ol­duk­ça önem­li­dir. Eğer imar izni alın­ma­dan tarla üze­ri­ne ev yap­tı­rı­lır­sa bu ev kaçak yapı ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­cek­tir. Böyle bir du­rum­da da o evin yıkım ka­ra­rı ve­ri­le­bi­le­ce­ği gibi yap­tı­ran ki­şi­ye de çe­şit­li cezai mü­ey­yi­de­ler uy­gu­lan­mak­ta­dır. Ön­ce­lik­le tar­la­ya ev yap­tır­mak için bağlı bu­lu­nu­lan be­le­di­ye­ye baş­vu­rul­ma­sı ge­re­kir. Tar­la­nın imara açık ol­du­ğu­na dair bel­ge­ler top­la­na­rak bu baş­vu­ru ya­pı­lır. Ara­nı­lan şart­lar ise şun­lar ola­cak­tır:
-Ya­pı­la­cak olan ev top­lam tarla ara­zi­si­nin bü­yük­lü­ğü­nün yüzde 5’ini geç­me­me­li­dir.
-Ya­pı­la­cak olan evin yola me­sa­fe­si 5 met­re­den yakın ol­ma­ma­lı­dır.
-İnşaat alanı ola­rak ay­rı­la­cak alan 250 met­re­ka­re­den büyük ol­ma­ma­lı­dır.
-Ya­pı­la­cak olan ev en fazla 2 kat ol­ma­lı­dır.

 

TARLA ARAZİSİ ÜZERİNE NEDEN EV YA­PI­MI­NA 
ZOR İZİN VERİLİYOR


Tarla ara­zi­le­ri ta­rım­sal üre­tim için ol­duk­ça önem­li­dir. Tarım ara­zi­le­ri­nin amacı dı­şın­da kul­la­nıl­ma­sı ise ka­nu­nen ya­sak­tır. Ta­rım­sal üre­ti­mi sek­te­ye uğ­rat­ma­mak için tarla üze­ri­ne ev yap­tır­ma izni ol­duk­ça zor ve­ril­mek­te­dir. Bu ko­nu­da ek ted­bir­ler de alın­mak­ta­dır. Ör­ne­ği ta­rım­sal ara­zi­le­rin miras yo­luy­la bö­lün­me­si ve böy­le­lik­le be­lir­le­nen alt sı­nır­la­ra düş­me­si de ya­sa­lar­la en­gel­len­mek­te­dir.

 

Mayıs Ayı’nda gay­ri­men­kul sek­tö­rü­nü neler bek­li­yor?

 

Gay­ri­men­kul sek­tö­rü mayıs ayın­da önem­li bir kri­tik vi­ra­ja gir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Pan­de­mi sü­re­ci­nin ta­ma­men et­ki­si­ni kay­bet­me­si, Rusya Uk­ray­na sa­va­şı, FED TCMB faiz ka­rar­la­rı.. İşte sek­tö­rün bek­le­yen­ler
Mayıs 2022 dö­ne­min­de emlak sek­tö­rü­nün ta­ki­bin­de ola­cak en önem­li ge­liş­me ay ba­şın­da açık­la­na­cak olan FED faiz ka­ra­rı. Dolar kuru üze­rin­den sek­tö­rü doğ­ru­dan et­ki­le­ye­bi­lecek olan ka­ra­ra iliş­kin ilk açık­la­ma ise Nisan ayı­nın son 10 gün­lük dö­ne­min­de FED Baş­ka­nı Je­ro­me Po­well'dan geldi. Po­well'ın me­rak­la bek­le­nen ko­nuş­ma­sı ayın ta­mam­lan­ma­sı­na kısa bir süre kala ger­çek­leş­ti.

 

Sürp­riz ka­rar­la­rın alı­na­bi­le­ce­ği ifade edi­len ko­nuş­ma ön­ce­sin­de, FED'in çok ciddi bir faiz ar­tı­rı­mı­na gi­de­bi­le­ce­ği yo­rum­la­rı ya­pıl­mış­tı. Bek­len­ti­le­rin üze­rin­de çı­ka­bi­lecek bir ka­ra­rın ise Dolar TL'de do­la­yı­sıy­la in­şa­at ma­li­yet­le­rin­de ek kül­fet an­la­mı­na ge­le­bi­le­ce­ği de­ğer­len­dir­me­le­ri mev­cut­tu. Tüm bu bek­len­ti­ler ise Je­ro­me Po­well'ın ko­nuş­ma­sı ile bir nebze olsun da­ğıl­dı. Pi­ya­sa­lar­da olu­şan bek­len­ti kap­sa­mın­da FED Baş­ka­nı 50 baz pu­an­lık bir artış üze­rin­de durdu. Gay­ri­men­kul sek­tö­rü­nün ikin­ci temel gün­dem mad­de­si ise ham­mad­de ma­li­yet ar­tış­la­rı, te­da­rik ve lo­jis­tik ala­nın­da ya­şa­nan so­run­lar ile bu so­run­la­rın de­rin­leş­me­si­ne neden olan Rusya Uk­ray­na Sa­va­şı. Mayıs ayı ba­şın­da ve içe­ri­sin­de Rusya Uk­ray­na Sa­va­şı­nın ge­liş­me­le­ri sek­tör için­den ya­kın­dan takip edi­lecek. Tüm dün­ya­da ya­şa­nan ma­li­yet ve enf­las­yon so­run­la­rı­nın çö­züm­le­ri için adım­lar atıl­ma­sı ve nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin ka­de­me­li ola­rak baş­la­ma­sı gay­ri­men­kul sek­tö­rün­de ra­hat­la­ma­ya neden ola­cak.Bu yazı 769 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI