bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...


ŞAHİN SÖNMEZ

facebook-paylas
Kİ­RA­CI NE KADAR SÜ­RE­DE EVDEN TAH­Lİ­YE EDİ­LE­Bİ­LİR?
Tarih: 03-07-2022 21:12:00 Güncelleme: 03-07-2022 21:12:00


Ki­ra­lık ev so­ru­nu bir sü­re­dir gün­dem­de ve bu so­ru­nun or­ta­ya çık­ma­sı ile fır­sat­çı­la­ra da gün doğdu. Bir­çok kişi ki­ra­lık ev fi­yat­la­rı­nı fahiş ra­kam­la­ra çı­kar­dı. Pi­ya­sa­da ki­ra­la­rın artış gös­ter­me­si son­ra­sın­da evin­de ki­ra­cı olan ev sa­hip­le­ri, ki­ra­cı­yı çı­ka­rıp daha yük­sek ki­ra­ya başka ki­ra­cı bul­mak için çe­şit­li ba­ha­ne­ler bu­lu­yor. Bu ne­den­le ki­ra­cı­lar ile ev sa­hip­le­ri ara­sın­da ya­şa­nan an­laş­maz­lık­la­rın sa­yı­sı bir hayli arttı. Ev sa­hip­le­ri­nin ba­zı­la­rı kira söz­leş­me­si­ne ilave ola­rak tah­li­ye ta­ah­hüt­na­me­si de ek­le­yip ki­ra­cı­ya o şe­kil­de imza at­tı­rı­yor. Kira söz­leş­me­sin­de yer alan şart­la­ra uyan ki­ra­cı­lar, 10 yıl bo­yun­ca evden çı­ka­rı­la­mı­yor. Bunun önüne geç­mek için de ev sa­hip­le­ri tah­li­ye ta­ah­hüt­na­me­si­ne baş­vur­ma­ya baş­la­dı. Tah­li­ye ta­ah­hüt­na­me­si kı­sa­ca, ev sa­hi­bi­nin is­te­di­ği ta­rih­te ki­ra­cı­yı evden çı­ka­ra­bil­me­si an­la­mı­na ge­li­yor. Bunu imza ata­rak kabul eden ki­ra­cı­lar, her­han­gi bir hak iddia ede­mi­yor.

KİRA FİYAT­LA­RI FAHİŞ RA­KAM­LA­RA ULAŞ­TI

Em­lak­çı­lar­da ki­ra­lık ev bul­mak is­te­yen va­tan­daş­lar uzun kuy­ruk­lar oluş­tu­ru­yor. Kira fi­yat­la­rı arz talep den­ge­siz­li­ğin­den ötürü fahiş ra­kam­la­ra ulaş­tı. Kira ar­tış­la­rı­nın ya­şan­ma­sı son­ra­sın­da evin­de ki­ra­cı olan ev sa­hip­le­ri, ucuza ki­ra­ya ver­dik­le­ri ev­le­rin­den ki­ra­cı­la­rı­nı çı­ka­rıp daha pa­ha­lı­ya baş­ka­sı­na ki­ra­ya verme plan­la­rı yapar oldu. Ki­ra­cı ve ev sa­hip­le­ri ara­sın­da an­laş­maz­lık­lar ya­şan­ma­ya baş­lan­dı.

Ev Fi­yat­la­rı Yazın Artar Mı Bu Fi­yat­lar­la Almak Man­tık­lı Mı?

Kamu ban­ka­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ri­lecek olan 0 89 ve 0 99 konut kre­di­si kam­pan­ya­sı ile ev sa­hi­bi olmak is­te­yen ki­şi­ler ye­ni­den alıma yö­nel­miş­ti.  Ev almak man­tık­lı mı, konut fi­yat­la­rı ne olur, düşer mi?

Konut fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan hızlı yük­se­liş ile ko­nut­ta balon söy­len­ti­le­ri ye­ni­den dil­len­di­ril­me­ye baş­lar­ken baş­la­tı­lan ucuz kredi des­te­ği kam­pan­ya­sı ile va­tan­daş­lar­da iki­lem­de kaldı. Konut fi­yat­la­rı ça­kı­la­cak söy­len­ti­le­ri ile bek­le­me­de kalan va­tan­daş­lar her geçen gün artan ev fi­yat­la­rı ne­de­niy­le mağ­dur olur­ken yeni des­tek kre­di­si son­ra­sın göz­ler bir kere daha ev fi­yat­la­rı­na çev­ril­di. Bazı eko­no­mist­ler halen konut fi­yat­la­rın­da balon ol­du­ğu sa­vı­nı sa­vun­ma­ya devam eder­ken konut fi­yat­la­rı ise her geçen gün biraz daha yük­sel­me­ye devam edi­yor. Son ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­la­nan yeni des­tek kre­di­si kam­pan­ya­sı ile ev fi­yat­la­rı adeta uçuşa geç­miş­ti. Eko­no­mist­ler konut fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan ar­tı­şın en büyük ne­den­le­rin­den iki­si­ni yeni konut üre­ti­mi­nin düşük ol­ma­sı ve in­şa­at ma­li­yet en­dek­sin­de ya­şa­nan yük­se­liş ola­rak gös­te­rir­ken yine arsa fi­yat­la­rın­da ki ar­tı­şın da konut fi­yat­la­rı­nı yu­ka­rı­ya çek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor­lar. Bu 3 sorun çö­zül­me­den konut fi­yat­la­rın­da büyük bir düşüş ya­şan­ma­sı­nın zor ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken özel­lik­le de "konut fi­yat­la­rı çö­kecek" gibi söy­len­ti­le­rin te­laf­fuz edil­di­ği ani ve sert bir düşüş ih­ti­ma­li­nin uzak ol­du­ğu dile ge­ti­ri­li­yor.Bu yazı 498 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI