Bugun...


EMİNE KALAFAT

facebook-paylas
DEVRİMLERİN LİDERİ
Tarih: 10-12-2020 17:04:00 Güncelleme: 10-12-2020 17:13:00


Beni gör­mek demek mut­la­ka yü­zü­mü gör­mek de­ğil­dir. Benim fi­kir­le­ri­mi, benim duy­gu­la­rı­mı an­lı­yor­sa­nız ve his­se­di­yor­sa­nız bu ka­fi­dir.


“Gün ge­lecek şimdi he­pi­mi­zin hayal san­dı­ğı­nız re­form­la­rı ben ger­çek­leş­ti­re­ce­ğim. Men­sup ol­du­ğum mil­let bana ina­na­cak­tır." Böyle de­miş­ti Mus­ta­fa Kemal Ata­türk.


Si­ya­si alan­da ya­pı­lan in­kı­lap­lar:
1- Sal­ta­na­tın Kal­dı­rıl­ma­sı (1 Kasım 1922)
2- Cum­hu­ri­yet’in ilanı (29 Ekim 1923)
3- Ha­li­fe­li­ğin Kal­dı­rıl­ma­sı (3 Mart 1924)
Top­lum­sal ya­şa­yı­şın dü­zen­len­me­si:
1- Şapka Gi­yil­me­si Hak­kın­da Kanun (25 Kasım 1925)
2- Tekke ve Za­vi­ye­ler­le Tür­be­le­rin Sed­di­ne (ka­pa­tıl­ma­sı­na) ve Tür­be­dar­lık­lar ile Bir­ta­kım Un­van­la­rın Men ve İlga­sı­na Dair Kanun (30 Kasım 1925)
3- Ulus­la­ra­ra­sı Saat ve Tak­vim Hak­kın­da­ki Ka­nun­la­rın Ka­bu­lü (26 Ara­lık 1925). Kabul edi­len bu ka­nun­lar­la Hicri ve Rumi Tak­vim uy­gu­la­ma­sı kal­dı­rı­la­rak ye­ri­ne Mi­la­di Tak­vim, ala­turka saat ye­ri­ne de mil­let­le­ra­ra­sı saat sis­te­mi uy­gu­la­ma­sı be­nim­sen­miş­tir.
4- Öl­çü­ler Ka­nu­nu (1 Nisan 1931). Bu ka­nun­la ölçü bi­ri­mi ola­rak me­de­ni mil­let­le­rin kul­lan­dık­la­rı metre, ki­log­ram ve litre kabul edil­miş­tir.
5- Lakap ve Ün­van­la­rın Kal­dı­rıl­dı­ğı­na Dair Kanun (26 Kasım 1934)
6- Bazı Kis­ve­le­rin Gi­yi­le­me­ye­ce­ği­ne Dair Kanun (3 Ara­lık 1934). Bu ka­nun­la din adam­la­rı­nın, hangi dine men­sup olur­lar­sa ol­sun­lar, mabet ve ayin­ler dı­şın­da ru­ha­ni kisve (giysi) ta­şı­ma­la­rı ya­sak­lan­mış­tır.
7- So­ya­dı Ka­nu­nu (21 Ha­zi­ran 1934)
8- Kemal Öz Adlı Cum­hur­re­isi­mi­ze Ata­türk So­ya­dı Ve­ril­me­si Hak­kın­da Kanun (24 Kasım 1934)
9- Ka­dın­la­rın me­de­ni ve si­ya­si hak­la­ra ka­vuş­ma­sı:
Me­de­ni Kanun’la sağ­la­nan hak­lar
Be­le­di­ye se­çim­le­rin­de ka­dın­la­ra seçme ve se­çil­me hakkı ta­nı­yan ka­nu­nun ka­bu­lü (3 Nisan 1930)


Ana­ya­sa’da ya­pı­lan de­ği­şik­ler­le ka­dın­la­ra mil­let­ve­ki­li seçme ve se­çil­me hak­kı­nın ta­nın­ma­sı (5 Ara­lık 1934)
Hukuk ala­nın­da ya­pı­lan in­kı­lap­lar:
1-Şe­ri­ye Mah­ke­me­le­ri­nin kal­dı­rıl­ma­sı ve Yeni Mah­ke­me­ler Teş­ki­la­tı­nın Ku­rul­ma­sı Ka­nu­nu (8 Nisan 1934)
2- Türk Me­de­ni Ka­nu­nu (17 Şubat 1926)
Dini hukuk sis­te­min­den ay­rı­la­rak laik çağ­daş hukuk sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­na baş­lan­mış­tır.
Eği­tim ve Kül­tür ala­nın­da ya­pı­lan in­kı­lap­lar:
1- Tev­hid-i Ted­ri­sat Ka­nu­nu (3 Mart 1924). Bu ka­nun­la Tür­ki­ye da­hi­lin­de­ki bütün bilim ve öğ­re­tim ku­rum­la­rı Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lan­mış­tır.
2- Yeni Türk Harf­le­ri­nin Kabul ve Tat­bi­ki Hak­kın­da Kanun (1 Kasım 1928)
3- Türk Ta­ri­hi Tet­kik Ce­mi­ye­ti’nin Ku­ru­lu­şu (12 Nisan 1931). Ce­mi­yet daha sonra Türk Tarih Ku­ru­mu adını al­mış­tır (3 Ekim 1935). Kül­tür ala­nın­da yeni bir tarih gö­rü­şü­nü ifade eden ku­ru­mun ku­ru­lu­şuy­la ümmet ta­ri­hi an­la­yı­şın­dan mil­let ta­ri­hi an­la­yı­şı­na ge­çil­miş­tir.
4- Türk Dili Tet­kik Ce­mi­ye­ti’nin ku­ru­lu­şu (12 Tem­muz 1932). Ce­mi­yet daha sonra Türk Dil Ku­ru­mu adını al­mış­tır (24 Ağus­tos 1936). Ku­ru­mun amacı, Türk di­li­nin öz gü­zel­li­ği­ni ve zen­gin­li­ği­ni mey­da­na çı­kar­mak, onu dünya dil­le­ri ara­sın­da de­ğe­ri­ne ya­ra­şır yük­sek­li­ğe eriş­tir­mek­tir.
5- İstan­bul Da­rül­fü­nu­nu’nun ka­pa­tıl­ma­sı­na Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nca yeni bir üni­ver­si­te ku­rul­ma­sı­na dair kanun (31 Mayıs 1933). İstan­bul Üni­ver­si­te­si 18 Kasım 1933 günü öğ­re­ti­me açıl­mış­tır.


10 Kasım 1938’ de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin ku­ru­cu­su Baş­buğ Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ebe­di­ye­te in­ti­kal etti. Ya­zı­mın ba­şın­da bahsi geçen söz­le­ri­ne is­ti­na­den bize bı­rak­tı­ğı en önem­li mi­ra­sı dev­rim­le­ri­ni bu­ra­da ya­za­rak bir Türk ka­dı­nı ola­rak yad etmek is­te­dim.
Bir ço­ğu­muz onun yü­zü­nü gör­me­dik fakat me­de­ni mil­let­ler se­vi­ye­si­ne ulaş­mak için bize bı­rak­tı­ğı dev­rim­le­ri­ne fikri ma­na­da ve ey­lem­sel an­lam­da sahip çı­ka­rak onun yü­zü­nü ha­ya­tı­mı­zın her ala­nın­da gör­dük ve ilke edin­dik.
Gü­nü­müz müt­te­fi­ki ABD baş­kan­la­rın­dan John F. KEN­NEDY’ nin ku­ru­cu li­de­ri­miz ATA­TÜRK hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­yı siz­ler­le pay­laş­mak is­te­rim.

 


“ Ata­türk bu yüz­yı­lın büyük in­san­la­rın­dan bi­ri­nin ta­ri­hi ba­şa­rı­la­rı­nı, Türk hal­kı­na ilham veren li­der­li­ği­ni, mo­dern dün­ya­nın ileri gö­rüş­lü an­la­yı­şı­nı ve bir as­ke­ri lider ola­rak kud­ret ve yük­sek ce­sa­re­ti­ni ha­tır­lat­mak­ta­dır... Çö­kün­tü ha­lin­de bu­lu­nan bir im­pa­ra­tor­luk­tan özgür Tür­ki­ye'nin doğ­ma­sı yeni Tür­ki­ye'nin öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı şe­ref­li bir şe­kil­de ilan ve o za­man­dan beri ko­ru­ma­sı, Ata­türk'ün Türk hal­kı­nın işi­dir. Şüp­he­siz ki, Tür­ki­ye'de gi­riş­ti­ği derin ve geniş in­kı­lap­lar kadar bir kit­le­nin ken­di­si­ne olan gü­ve­ni­ni daha ba­şa­rı ile gös­te­ren bir örnek yok­tur.

 


Gü­nü­mü­ze dö­ner­sek bir­kaç gün önce ABD’ de baş­kan­lık se­çi­mi ya­pıl­dı. Ül­ke­miz­de­ki bir­çok medya gün­ler­ce bunu iş­le­di.


Oysa bize neydi.
Dev­rim li­de­ri Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK’ ün söy­lem­le­ri­nin üze­rin­den çok sular mı ak­mış­tı.
Say­gıy­la aziz Atam…
1881- …

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI