bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...


EMEL SEÇEN

facebook-paylas
TARİH SOSYOLOJİ MÜZİKOLOJİ VE OCEMUT PROJESİ
Tarih: 11-05-2022 05:52:00 Güncelleme: 11-05-2022 05:52:00


2020 yı­lın­da İstan­bul'un simge me­kan­la­rın­da Saint An­to­ine de 750 ki­şi­lik se­yir­ci top­lu­lu­ğu ile İstan­bul'un Etnik Dil­le­rin­de Etnik İstan­bul Şar­kı­la­rı­nı ses­len­di­ren top­lu­luk, bu kez ilk yo­rum­la­rı ile Ana­do­lu prö­mi­ye­ri­ni ger­çek­leş­tir­di.


Ki­li­se­ye gi­der­se­niz din­den çık­maz­sı­nız, müzik ev­ren­sel­dir.


Sünni İslam
Er­me­ni Gre­gor­yen
Latin Ka­to­lik
Rum Or­to­doks
Kel­da­ni
Bek­ta­şi
Maf­ti­rim
Se­iko­los Ağiti
Arap Or­to­doks
Türk Or­to­doks
Alevi
Sümer
Sür­ya­ni Or­to­doks
Şuğul
Mev­le­vi
İsmi-i Cella
Kül­tür­le­rin­den ez­gi­ler…

 

Her ça­lış­ma­sın­da et­no-kü­tü­rel ya­pı­nın ak­ta­rıl­dı­ğı, müzik ar­ke­olo­ji­si adına kül­tü­rel izler bı­ra­kan, aynı coğ­raf­ya­da ya­şa­yan fark­lı dil, din ve kül­tür­le­rin özel ve bi­rey­sel ola­rak üret­ti­ği mü­zi­kal eser­le­rin pay­la­şıl­dı­ğı bir OCE­MUT kon­se­ri, Moda’da ALL SA­INTS KİLİSESİ’nde ger­çek­leş­ti.

 


OCE­MUT(Oğuz­han Uç Çok Sesli Etnik Müzik Top­lu­lu­ğu) Pro­je­si­ni aynı za­man­da, 2016 yı­lın­da çe­şit­li dev­let ku­rum­la­rı­nın ve ba­kan­lık­la­rın is­te­ği üze­ri­ne, Hatay Çok Sesli Din­ler Ko­ro­su’nun ku­ru­cu şefi ola­rak ha­ya­ta ge­çi­ren; mü­zi­ko­log, kom­po­zi­tö­re ve ic­ra­cı şef Yrd.Dç.Dr.Oğuz­han Uç’un , çok sesli otan­tik mü­zi­ğin kül­tü­rel ak­ta­rı­mı­nı hedef ala­rak kur­du­ğu sa­nat­sal ve mü­zi­ko­lo­jik müzik top­lu­lu­ğu. Ken­di­si­nin şef­li­ğin­de ger­çek­le­şen kon­se­rin re­per­tu­arı, dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de ilk olu­yor. Seç­kin ko­nuk­la­rın kon­ser ön­ce­si yer bul­mak­ta zor­lan­dı­ğı kon­se­rin adı, Ana­do­lu antik dün­ya­sın­dan yola çıkıp, gü­nü­müz dün­ya­sı­na “Tan­rı­ya Ya­ka­rış” ola­rak ger­çek­leş­ti. Dünya ta­ri­hi­nin sey­ri­ni de­ğiş­ti­recek kadar kül­tü­rel miras sü­reç­le­rin­den en önem­li Sümer kül­tü­rü­ne ait ar­ke­olo­jik bulgu ile baş­la­yan yol­cu­luk, Antik Yu­nan­da bir mezar ta­şın­da yer alan, dün­ya­da ta­ma­mı no­ta­lı ola­rak ele geçen ilk eser olma özel­li­ği­ni ta­şı­yan “Se­iko­los” ağıtı ile devam etti. 

 

Ana­do­lu top­rak­la­rın­da pek çok kül­tü­rün no­ta­la­rı ile mü­zi­ğin ev­ren­sel­li­ği har­man­lan­dı ye­ni­den. Oce­mut kon­se­ri­nin ilk eseri, Sul­tan III.​Murad Han’a ait “Uyan en göz­le­rin gaf­let­ten uyan” olan ve bes­te­si, Türk Mü­zi­ği nota sis­te­mi­nin en önem­li ku­ram­cı­la­rın­dan Ali Ufki Bey’e ait. Hris­ti­yan kül­tü­rü için­de, İncil’de ya­zı­lı ola­rak bu­lu­nan, en önem­li dua ola­rak kabul edi­len “Gök­ler­de­ki Ba­ba­mız”, Hayr mer vor her­gins, Pater Nos­ter, Pater İmon’dan, Babil’in ço­cuk­la­rı ola­rak kabul edi­len ve doğu ki­li­se­si­nin önem­li kol­la­rın­dan kabul edi­len Kel­da­ni­ler’den, “Mer­yem Ana’ya Övgü”ila­hi­si. ANA­DO­LU Bek­ta­şi kül­tü­rü­nün üret­ti­ği, her­ke­sin bil­di­ği Yunus Emre, “Ben Yü­rü­rem Yane Yane”. İlk ola­rak XIX.yüz­yıl­da kar­şı­mı­za çıkan Rum­ca-Yu­nan­ca ola­rak Agni Part­ha­ne yani Saf Ba­ki­re. Maf­ti­rim kül­tü­rü­nün ilk yer­le­rin­den Edir­ne Mu­se­vi­le­ri ara­sın­da or­ta­ya çıkan bu mü­zi­kal tü­rün­den, Hadeş Ke­ke­dem. Mu­se­vi-Ya­hu­di ge­le­ne­ği­nin İspan­yol ve Arap rüz­gâ­rı­nı ala­rak se­vi­len Şalom Aley­hem. 1882-83 yıl­la­rın­da İzmir-Ay­dın demir yolu in­şa­atı sı­ra­sın­da, Ed­ward Pur­ser ta­ra­fın­dan bu­lu­nan ta­ri­hin en eski ve tam no­tas­yo­nu kabul edi­len, Se­iko­los Ağıtı. MÖ.2.yüz­yı­la ta­rih­le­nen ve uzun­ca bir süre Pur­ser’in eşi ta­ra­fın­dan saksı ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dan, son sa­tı­rı kay­bet­miş ola­rak İzmir’in iş­ga­li sı­ra­sın­da Alman Bü­yü­kel­çi ta­ra­fın­dan ko­ru­na­rak, Ko­pen­hag Mü­ze­si­ne geç­miş,1966 yı­lın­dan iti­ba­ren bu­ra­da ser­gi­len­mek­te olan eser­de: Işıl­da henüz ya­şı­yor­ken, At ta­sa­yı bir ke­na­ra,Hayat çok kısa, Ve her şey yenik dü­şer­ken za­ma­na, söz­le­ri ile halen Rum Or­to­doks Ki­li­se­le­rin­de, Antik Yunan Müzik Nota Sis­te­mi ile bes­te­li eser kar­şı­mı­za çık­mak­ta ve şef Oğuz­han Uç, Antik Dönem Müzik ku­ral­la­rı­nı dik­ka­te ala­rak no­ta­ya ak­tar­mış ve ar­mo­ni­ze etmiş. Yine Hris­ti­yan kül­tü­rün­den İnni A’na Ab­do­uki, yani Seni Öve­riz. Bek­ta­şi kül­tü­rün­den, Bir ne­fes­cik,söy­li­ye­yim. Ana­do­lu Bek­ta­şi kül­tü­rü­nün esin­len­di­ği ve bağlı bu­lun­du­ğu Ana­do­lu Alevi kül­tü­rü ile büyük ben­zer­lik­ler gös­ter­di­ği top­rak­lar­da her dır­sat­ta Tan­rı­yı anma yak­la­şı­mı “Şi­ir­le de şar­kıy­la da anı­lır Allah”düs­tu­ru ve fel­se­fe­si büyük önem ta­şı­yan “Semah”kül­tü­rü­nü oluş­tu­ran, se­vi­len Er­zin­can İliç se­ma­hı, Halk ozan­la­rı­mız­dan Ali Ekber Çiçek ta­ra­fın­dan bes­te­le­nen Hay­dar Hay­dar. Yine şef Oğuz­han Uç ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen, Sümer dini ez­gi­si, Ud an gıta. İki bin yıl­dır Ana­do­lu’nun kadim hak­la­rı ara­sın­da olan Sür­ya­ni­ler’e ait ilahi olan Hal Tar­heyk Hito. Sul­tan II.​Abdülah­mit son­ra­sın­da Türk Bes­te­kar­lar ara­sın­da Arap­ça sözlü ve Türk Mü­zi­ği ma­kam­la­rı ile bes­te­len­miş ilahi for­ma­la­rın­dan ve adına Şuğul de­ni­len, Zekai Dede el yaz­ma­sın­dan gü­nü­mü­ze geçen, Mu­al­la Gavs-i Süb­ha­ni.Mev­le­vi İla­hi­si, Şem-i Ru­hu­na Cis­mi­mi Per­va­ne Dü­şür­düm. İsm-i Celil ola­rak ta­nım­la­nan Ana­do­lu ta­sav­vu­fun­da Zikr ve Es­ma­lar­dan, Esma Zikri ve fi­nal­de deİzmir Kar­şı­ya­ka Kil­se­si­nin iba­det ila­hi­si olan söz­le­ri kut­sal ki­tap­tan alın­mış bir Pro­tes­tan ila­hi­si, Se­la­met Si­zin­le Olsun ile Oce­mut kon­se­ri, 17 Nisan’da Saint An­tu­en ikin­ci kon­se­ri­ne kadar son­lan­dır­dı.Bu yazı 338 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI