bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...


EMEL SEÇEN

facebook-paylas
KONUŞAN KADINLAR
Tarih: 07-04-2022 18:27:00 Güncelleme: 07-04-2022 18:29:00


GERÇEKLE KURGUNUN HARMANLANDIĞI HİKÂYESİYLE OKURLARI DERİNDEN SARSACAK!

 

Ka­na­da­lı yazar Mi­ri­am Toews’un şoke edici, do­ku­nak­lı ro­ma­nı Ko­nu­şan Ka­dın­lar, Bo­liv­ya’da dış dün­ya­ya son de­re­ce ka­pa­lı bir yaşam süren bir ko­lo­ni­de ya­şa­nan deh­şet ve­ri­ci ger­çek bir olaya da­ya­nı­yor. Ko­lo­ni­de­ki sekiz er­ke­ğin, top­lu­luk­la­rın­da­ki küçük kız­la­rı ve ka­dın­la­rı hay­van anes­te­zi­si kul­la­na­rak bi­linç­siz hale ge­tir­dik­ten sonra on­la­ra yıl­lar boyu te­ca­vüz et­ti­ği olay­dan yola çıkan roman, cahil bı­ra­kıl­mış, bas­kı­lan­mış ka­dın­la­rın ilham ve­ri­ci çare ara­yış­la­rı­nın yanı sıra terk edip git­me­nin zor­lu­ğu­nu da say­fa­la­rı­na ta­şı­yor. Güçlü ka­le­mi­nin ucun­da ger­çe­ği kur­guy­la, acıyı mi­zah­la zarif bir şe­kil­de har­man­la­yan Mi­ri­am Toews’un dün­ya­da da çok ses ge­ti­ren Ko­nu­şan Ka­dın­lar ro­ma­nı, Tür­ki­ye’de Kafka Kitap lo­go­suy­la ya­yım­lan­dı.

 

Kafka Kitap’ın Tür­ki­ye’deki ede­bi­yat­se­ver­ler­le bu­luş­tur­du­ğu Mi­ri­am Toews’un Ko­nu­şan Ka­dın­lar’ı İngi­liz­ce as­lın­dan di­li­mi­ze Gül Kork­maz çe­vir­di. Dün­ya­ca ünlü yazar Mar­ga­ret At­wo­od Ko­nu­şan Ka­dın­lar’ı “Ya­şan­mış bir olay­dan alı­nan il­ham­la ya­zı­lan, hem bü­yü­le­yen hem hü­zün­len­di­ren hem de oku­ru­nu şoke eden bir roman!” şek­lin­de ni­te­li­yor. The Was­hing­ton Post ya­za­rı Ron Char­les ise Ka­na­da­lı usta kalem için “Ya­ra­tı­cı­lık, Toews’in ça­na­ğın­da göz­yaş­la­rı ve kah­ka­ha­lar­la ka­rış­tı­rı­la­rak ya­şa­mın özü gibi gö­rü­nen si­hir­li bir iksir hâ­li­ne ge­ti­ri­lir,” diyor.

 

2005 ve 2009 se­ne­le­ri ara­sın­da, Bo­liv­ya’da ücra bir Men­no­nit* ko­lo­ni­si olan Ma­ni­to­ba’da pek çok kız ço­cu­ğuy­la kadın, sa­bah­la­rı uyu­şuk­luk hissi ve acıy­la uya­nı­yor­du. Be­den­le­ri çürük ve yara için­dey­di; ge­ce­le­ri sal­dı­rı­ya uğ­ru­yor­lar­dı. Ön­ce­le­ri sal­dı­rı­lar ha­ya­let­le­re ve ib­lis­le­re da­yan­dı­rıl­dı. Ko­lo­ni­nin bazı üye­le­ri, ka­dın­la­rın gü­nah­la­rı yü­zün­den Tanrı ya da Şey­tan ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı­na ina­nı­yor­du; çoğu, ka­dın­la­rı dik­kat çek­mek ya da yap­tık­la­rı zi­na­la­rın üs­tü­nü ört­mek için yalan söy­le­mek­le suç­la­dı, ba­zı­la­rıy­sa her şeyin di­şi­le­rin vahşi hayal gü­cü­nün bir ürünü ol­du­ğu­nu dü­şün­dü.

 

Ni­ha­ye­tin­de ko­lo­ni­de­ki sekiz er­ke­ğin kur­ban­la­rı­nı hay­van­lar­da kul­la­nı­lan bir uyuş­tu­ru­cu ilaç­la ba­yıl­ta­rak on­la­ra te­ca­vüz et­ti­ği or­ta­ya çıktı. 2011’de bu adam­lar, Bo­liv­ya mah­ke­me­le­ri ta­ra­fın­dan uzun sü­re­li hapis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. 2013’te suç­lu­lar hâlâ ha­pis­tey­ken ben­zer sal­dı­rı­la­rın ve cin­sel is­tis­mar­la­rın devam et­ti­ği bil­di­ril­di.


Hem bu ger­çek­le­re kurgu yo­luy­la bir tepki hem de “dişi hayal gü­cü­nün” bir ürünü olan Mi­ri­am Toews im­za­lı Ko­nu­şan Ka­dın­lar, Kafka Kitap lo­go­suy­la raf­lar­da ve in­ter­net satış si­te­le­rin­de!

 

*Men­no­nit­ler, Fri­es­land­lı Menno Si­mons’un adını ta­şı­yan Ana­bap­tist mez­hep­le­rin ki­li­se top­lu­luk­la­rı­na ait be­lir­li Hı­ris­ti­yan grup­la­rın üye­le­ri­dir.


MI­RI­AM TOEWS HAK­KIN­DA

 

Mi­ri­am Toews, 1964 yı­lın­da Ka­na­da’da doğdu. Ara­la­rın­da A Comp­li­ca­ted Kind­ness (2004), All My Puny Sor­ro­ws (2014) ve Women Tal­king’in de (Ko­nu­şan Ka­dın­lar) yer al­dı­ğı bol ödül­lü dokuz ki­ta­bın ya­za­rı­dır. Ya­zar­lı­ğın yanı sıra ga­ze­te­ci­li­ği de sür­dü­ren Toews, top­lum­sal da­yat­ma­lar al­tın­da­ki bi­re­yin dün­ya­sı­na eğil­di­ği eleş­ti­rel eser­le­riy­le ede­bi­yat jü­ri­le­ri ve okur­lar­dan büyük öv­gü­ler al­mış­tır. Ha­ya­tı bo­yun­ca manik dep­re­sif ruh hâli se­be­biy­le ız­dı­rap çeken ve 1998 yı­lın­da in­ti­har eden bir öğ­ret­men olan ba­ba­sı­nın öy­kü­sü­nü an­lat­tı­ğı Swing Low: A Life (2000) adlı ese­riy­le geniş bir okur kit­le­si­ne ulaş­ma­yı ba­şar­mış, bir­den fazla ödüle layık gö­rül­müş­tür. Bu ki­tap­ta ya­kın­dan ta­nı­ma şansı bu­la­ca­ğı­nız Men­no­ni­te top­lu­lu­ğu da ya­za­rın geç­mi­şin­den bir par­ça­dır; ço­cuk­lu­ğu ol­duk­ça sı­ra­dı­şı ve bas­kı­cı olan bu top­lu­lu­ğun ara­sın­da geç­miş­tir.Bu yazı 656 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI