Bugun...


ÇETİN ÜNSALAN

facebook-paylas
PENALTI KADAR TARTIŞMADINIZ
Tarih: 11-05-2022 05:31:00 Güncelleme: 11-05-2022 05:35:00


Trab­zons­por ma­çın­da­ki pe­nal­tı­yı tar­tış­tı ülke. Ama bu ilk değil ki; siz bir pe­nal­tı verin; gün­ler­ce tar­tı­şıl­sın mem­le­ke­tim­de. Tek bir vuruş, tek bir po­zis­yon ama bit­me­yen tar­tış­ma­lar; işgal edi­len te­le­viz­yon ek­ran­la­rı…

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız, ül­ke­de­ki çift­çi sa­yı­sı­nın 500 binin al­tı­na düş­me­si­ni… To­hu­mu ve güb­re­si ithal, köy­lü­nün üret­ti­ği mah­su­lü tar­la­sın­dan top­la­ya­ma­ma­sı­nı. Tar­la­sı­nı satıp, bü­yük­şe­hir­le­re göçüp ucuz işçi ha­li­ne dö­nüş­me­si­ni…

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız dep­rem ku­şa­ğın­da­ki ül­ke­nin bi­na­la­rı ye­ni­len­sin diye top­la­nan pa­ra­la­rın çar çur edil­me­si­ni. Ül­ke­niz­de in­san­lar öldü; acı­lar ya­şan­dı; ama top­la­nan pa­ra­lar hiç ko­nu­şul­ma­dı.

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız in­san­la­rın borç­lan­dı­rıl­ma­sı­nı… 20 se­ne­de 1 tril­yon TL’yi aşan borç­la, gırt­la­ğı­na kadar sı­kın­tı­ya bat­mış, geçim der­di­ne düş­müş in­san­la­rın, niye bu halde ol­du­ğu­nu tar­tış­ma­dı­nız.

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız 1 TL’lik iş­le­rin 4 TL’ye ya­pı­lıp, yıl­lar­ca kul­lan kul­lan­ma para öde­necek ol­ma­sı­nı… Hatta bu güzel iş­le­ri alan­la­rın ver­gi­le­ri sı­fır­la­nır­ken, sif­tah ya­pa­ma­yan es­na­fın vergi borcu ne­de­niy­le ha­ciz­le uğ­raş­ma­sı­nı…

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız tüm kom­şu­la­rı­mız­la sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­mı­zı. Sı­kın­tı­lar aşıl­dı gö­zü­kür­ken, hangi ge­rek­çe­ler­le geri adım­lar at­tı­ğı­mı­zı; nasıl ba­ğım­lı hale gel­di­ği­mi­zi ko­nuş­ma­dı­nız.

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız ada­le­tin ol­ma­dı­ğı yerde ka­nun­la­rın hiç bir işe ya­ra­ma­ya­ca­ğı­nı. Ekmek çalan ço­cuk­la­rın pe­şin­den koş­tu­nuz da, ek­me­ği­ni­zi çalan in­san­la­ra bak­ma­dı­nız.

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız batan şir­ket­le­ri. İnsan­la­rın hangi ko­şul­lar­da iş yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı, ko­şul­lar zor­laş­tık­ça kom­şu­nu­zun, ar­ka­da­şı­nı­zın işsiz kal­dı­ğı­nı gör­me­di­niz. Ta ki bir gün siz de işsiz ka­la­na kadar.

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız şu­cu­lar bu­cu­lar diye ay­rı­lan mem­le­ke­tin 84 mil­yon va­tan­daş ya­rat­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni… Va­tan­da­şın hak ara­ma­sı­nın gü­zel­li­ği­ni, ken­di­ni mem­le­ke­ti­ne ait his­set­me­si­nin öne­mi­ni ko­nuş­ma­dı­nız. Hep ‘biz­den mi’ diye bak­tı­nız.

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız pan­de­mi­de in­ti­har eden mü­zis­yen­le­ri… Gi­der­se git­sin de­ni­len dok­tor­la­rı… Ölen in­san­la­rı yad et­ti­niz ama on­la­ra kapı gös­te­ril­di­ğin­de bu say­gı­sız­lı­ğa tepki bile gös­ter­me­di­niz.

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız ge­le­ce­ği… Umut­la­rı, tek­no­lo­ji­yi, genç­ler­le bir­lik­te ba­vul­la­ra yük­le­nen insan gü­cü­nü gör­me­di­niz. Emek­li­nin sı­kın­tı­la­rı­nı, yok sa­yı­lan EYT’liyi, iş­si­zi, ge­çi­ne­me­ye­ni, ayak­ta du­ra­ma­ya­nı ve daha ni­ce­le­ri­ni…

 

Oysa bir pe­nal­tı kadar tar­tış­ma­dı­nız ta­raf­sız­ca, hatta aynı ta­raf­ta ol­du­ğu­nu bi­le­rek mem­le­ke­ti­ni­zi, ha­yal­le­ri­ni­zi, sı­kın­tı­la­rı­nı­zı, umut­la­rı­nı­zı ve daha ni­ce­le­ri­ni. Pe­nal­tı de­di­ği­niz yan­lış­sa tek­rar­la­nır; de­ğil­se gol olur. Peki ya so­ra­rım size: Hayat tek­rar­la­nır mı?

 

ce­ti­nun­sa­la­n@​yahoo.​com

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI