Bugun...


ÇETİN SAVAŞ

facebook-paylas
ÖNCE SAĞLIK SONRA SPOR
Tarih: 10-12-2020 17:37:00 Güncelleme: 10-12-2020 17:37:00


Spor ya­pa­bil­mek için önce sağ­lık­lı olmak ge­re­kir. Sağ­lı­ğı el­ve­riş­li ol­ma­yan ki­şi­ye yap­tı­ğı spor za­ra­ra verir. Top­lum ola­rak hep şunu söy­le­riz; sağ­lık­lı ola­bil­mek için spor yap­mak ge­re­kir.

 

As­lın­da önce sağ­lık kont­rol­le­ri­mi­zi yap­tır­mak, vücut ya­pı­mı­zı ta­nı­ma­mız ge­re­kir. Dış gö­rü­nüş­te sağ­lık­lı gö­rün­sek de kas, is­ke­let, kalp, tan­si­yon, damar ve ciğer ka­pa­si­te­miz ya­pa­ca­ğı­mız spora el­ve­riş­li mi? Ay­rı­ca; vü­cu­du­mu­zun yağ, ko­les­te­rol, şeker, mi­ne­ral vs. de­ğer­le­ri ne du­rum­da? Dü­zen­li tah­lil ve test­ler yap­tı­rı­yor muyuz? Bun­lar hak­kın­da tam te­şek­kül­lü bir sağ­lık kont­ro­lün­den ge­çe­rek, uz­man­la­rın tav­si­ye et­ti­ği spor dalı ile meş­gul olmak ge­re­kir. Bunun yanı sıra den­ge­li bes­len­mek­te önem ta­şı­mak­ta­dır.

 

Bi­lin­di­ği üzere gerek dünya da, ge­rek­se ül­ke­miz­de fut­bol oyunu her yaşta in­sa­nın sey­ret­mek­ten ve oy­na­mak­tan zevk al­dı­ğı bir spor da­lı­dır. Fut­bol oyunu için illa ki saha şart de­ğil­dir. Top­rak, beton, bahçe, sokak fark etmez ancak de­ği­şik tem­po­lar­da oy­nan­dı­ğı için vü­cu­du­mu­zun bu tem­po­la­ra alı­şık ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir, biz buna dü­zen­li ant­ren­man di­yo­ruz. Bu sporu yani fut­bo­lu bi­linç­li ola­rak ya­par­sak, hem zevk alı­rız, hem de bir­çok olum­suz du­rum­lar­dan uzak ka­lı­rız. Olum­suz durum nedir? Sağ­lık­lı bes­len­mez isek, uyku dü­ze­ni­miz yok ise, spor ak­ti­vi­te­si ön­ce­si iyi ısın­ma­dıy­sak, kas­la­rı­mı­zı es­net­me­diy­sek, bizim için zevk almak is­te­di­ği­miz spor dalı ka­bu­sa dö­ne­bi­lir ve bize ciddi za­rar­lar ve­re­bi­lir, hatta ölüm­le bile so­nuç­la­na­bi­lir. Bu yüz­den ço­cuk­la­rı­mı­zı erken yaş­lar­da spora teş­vik et­me­li­yiz. On­la­rı vücut ya­pı­la­rı­nın uygun ol­du­ğu spor da­lı­na yön­len­dir­me­li­yiz. Ant­re­nör­le­ri­nin ve­re­cek­le­ri eği­tim­ler ile spor kül­tü­rü­nü al­ma­lı­lar, alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­re­rek ve ha­yat­la­rı bo­yun­ca bi­linç­li ola­rak spora devam et­me­li­ler.

 

Spo­run diğer güzel ta­ra­fı da kötü alış­kan­lık­lar­dan uzak dur­mak, bir­lik­te ha­re­ket et­me­yi öğ­ren­mek, ka­zan­ma­yı da kay­bet­me­yi de öğ­ren­mek, sos­yal ha­ya­ta ka­tı­lım sağ­la­mak, prob­lem çöz­me­yi öğ­ren­mek, top­lum içe­ri­sin­de saygı ve sevgi ile dav­ran­mak, ken­din­den sonra ki ne­sil­le­re de güzel örnek olmak gibi bir­çok fay­da­sı ola­cak­tır.

 

ÖNCE SAĞ­LIK, SONRA DA SPOR DOLU GÜN­LER DİLİYORUM.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI