Bugun...


AYDIN COŞKUNTÜRK

facebook-paylas
TÜVTÜRK HAKKINDA SUÇ DUYURUM!
Tarih: 11-05-2022 05:17:00 Güncelleme: 11-05-2022 05:25:00


Araç sa­hi­bi olan­lar bilir ül­ke­miz­de bir süre beleş hiz­met veren daha sonra o beleş dö­ne­min acı­sı­nı kat kat çı­ka­ran adı Tüv­türk bana göre tüh tüh olan Alman Türk or­tak­lı­ğı araç mu­aye­ne is­tas­yon­la­rı­nın Tür­ki­ye’deki ça­lış­ma sis­te­min­den bah­se­de­ce­ğim.

 

Ül­ke­mi­zin gü­zi­de hol­ding­le­rin­den olan Doğuş Hol­ding bu mu­aye­ne is­tas­yon­la­rı­nın iş­let­me­si­ni yap­mak­ta­dır. Bu işten yıl­lık beş­mil­yar TL. gelir elde et­mek­te­dir. (Yeni pa­ray­la ne kadar edi­yor der­se­niz boş ver ka­fa­nız ka­rı­şır derim.)

 

Her ne hik­met­se bu Doğuş Hol­ding yıl­lar­dır dev­le­te olan bor­cu­nu (otuz­mil­yar TL. )bir türlü öde­ye­mez, vergi bor­cu­nun si­lin­me­si­ni ister. Bir gece ak­sa­kal­lı dede gel­sin, dev­le­te olan borç­la­rım bit­sin diye dua eder. Bu hol­ding vergi öde­mek is­te­mez. Faiz öde­mek is­te­mez. Borç­la­rım si­lin­sin yeter, der. Sen araç mu­aye­ne sü­re­si­ni bir gün ge­cik­tir, ba­ka­lım gör ba­şı­na ge­le­ni. Hiç bir ban­ka­nın uy­gu­la­ma­dı­ğı fa­iz­le­ri gö­rür­sün!

 

Mu­aye­ne süren geçti. Polis görev icabı sana on gün süre verir. Sen on gün için­de Tüv­türk’e git­me­din işte o zaman; tüh tüh ken­din ka­şın­dın. Ka­fa­dan aylık yüzde beş faiz baş­la­dı.

 

Ge­le­lim işin en önem­li kıs­mı­na. Kendi aya­ğın­la, par­don kendi ara­ban­la mu­aye­ne­ye git­tin. Ül­ke­miz­de tekel diye bir sis­tem vardı. Tüv­türk bana onu ha­tır­la­tı­yor. Rakip yok. Yani ben ne der­sem o! Canım hangi fi­ya­tı is­ter­se o! Sen mec­bur­sun bana gel­me­ye ya da al ara­ba­nı… De­va­mı yok! Bu ül­ke­de ara­cın varsa, her yol Tüv­türk!

 

Pi­ya­sa­da araba satan, benim ara­bam yeni mu­aye­ne­li diye hava atı­yor. Araba ala­cak olan, yeni mu­aye­ne­li araba arı­yor. Bunun se­be­bi in­sa­nı ca­nın­dan bez­di­ren Tüv­türk sis­te­mi­dir.

 

İnsan ha­ya­tı­nı ko­ru­ma aya­ğıy­la; in­san­la­rı bu­na­lı­ma sokan, hor gören, aşa­ğı­la­yan, say­gı­sız bir sis­tem­dir. Siz bu ya­zı­yı okur­ken, ben sav­cı­lı­ğa ihbar ve suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş ve dava açmış ola­ca­ğım. Sebep şudur:

 

CUM­HURİYET SAV­CI­LI­ĞI­NA SUÇ DU­YU­RU­SU­DUR

 

Tüv­türk adı al­tın­da ra­ki­bi ol­ma­dan hiz­met veren ku­ru­lu­şun, Türk top­lu­mu­nun ya­pı­sı­na uygun şart­lar­da iş­le­til­me­di­ğin­den, araç sa­hip­le­ri­ne kötü dav­ra­nıl­dı­ğın­dan do­la­yı şi­ka­yet­ci­yim. Tüv­türk ül­ke­miz­de TEKEL ol­du­ğu için seçme ve kı­yas­la­ma hak­kım ol­ma­dı­ğı için şi­ka­yet­ci­yim.


Başta Feto terör ör­gü­tü olmak üzere, dost gö­rü­nen bir çok ör­gü­tün teh­dit ve şan­taj­la­rı ile karşı kar­şı­ya ka­lı­yo­ruz. Sav­cı­la­rı­mız, Ha­kim­le­ri­miz, Ve­kil­le­ri­miz, Em­ni­yet ve Ordu men­sup­la­rı­mız ses ve video ka­yıt­la­rı ile şan­ta­ja maruz bı­ra­kı­lı­yor. Ya da araç­la­rı­na takip sis­te­mi yer­leş­ti­ri­li­yor veya çok özel bil­gi­ler sız­dı­rı­lı­yor. Mu­aye­ne is­tas­yon­la­rı­nın içine ele­man ola­rak sı­za­bi­lecek ha­in­le­rin, araç­la­ra yer­leş­ti­re­cek­le­ri ka­me­ra, din­le­me ya da takip ci­ha­zı veya pat­la­yı­cı mad­de­ler ile ül­ke­mi­ze büyük za­rar­lar ve­re­bil­me ih­ti­ma­lin­den do­la­yı, araç sa­hi­bi­nin ya da ve­ki­li­nin uzak­tan bile olsa aracı her açı­dan gö­re­bi­le­ce­ği ka­me­ra sis­te­mi ko­nul­ma­dı­ğı için şi­ka­yet­ci­yim.

 

Mu­aye­ne üc­re­ti adı al­tın­da alı­nan üc­re­ti, emsal ve kı­yas­la­ma ih­ti­ma­lim ol­ma­dı­ğı için şi­ka­yet­ci­yim.

 

Mu­aye­ne es­na­sın­da ara­cı­ma dı­şa­rı­dan küçük bir cam­dan 30 40 metre me­sa­fe­den bak­mak zo­run­da bı­ra­kıl­dı­ğım için şi­ka­yet­ci­yim.

 

Tüv­türk fir­ma­sı­nın dik­kat­siz, ted­bir­siz, ça­lış­tı­ğın­dan do­la­yı şi­ka­yet­ci­yim.


Hasan Yan­ba­san to­kat­çı­lık ve do­lan­dı­rı­cı­lık ko­nu­sun­da Prof. olmuş ken­di­ni aş­mış­tır. Ko­nu­sun­da ünlü biri ol­du­ğu için bir­çok defa ce­za­evi­ne gir­miş, çık­mış bu yüz­den avu­kat or­du­su ile adına açı­lan da­va­la­rı takip et­mek­te­dir.

 

Ha­yat­ta tek kor­ku­su ka­rı­sı Yedi Bela Sü­hey­la’dır. De­fa­lar­ca ka­rı­sı­na bu iş­le­ri bı­ra­ka­ca­ğı­na dair söz ver­miş, tövbe ettim demiş.

 

Yedi Bela Sü­hey­la bir daha olur­sa eve gi­re­mez, ço­cuk­la­rı ve beni gö­re­mez­sin, seni bo­şa­rım diye teh­dit­ler sa­vur­muş. O gün­ler­de Hasan Yan­ba­san’ın çok önem­li bir mah­ke­me­si var­mış ve avu­ka­tı­na sen mah­ke­me­ye gir ve sonra beni ara. Karım te­le­fo­nu­mu aça­bi­lir. Bir yıl ceza alır­sam ka­rı­ma Ali’nin se­la­mı var de. İki yıl ceza alır­sam Ali ile Veli’nin se­la­mı var der­sin. Üç yıl ceza alır­sam Ali, Veli, Hasan’ın se­la­mı var de. Dört yıl için Ali, Veli, Hasan ve Hü­se­yin’in se­la­mı var yenge der­sin. Ben an­la­rım demiş.

 

Er­te­si gün mah­ke­me­den çıkan avu­kat Hasan Yan­ba­san’ı ara­mış. Te­le­fo­na ka­rı­sı çık­mış. Avu­kat: Yenge Hasan ağa­be­ye Üm­met-i Mu­ham­med’in çok se­la­mı var demiş ve te­le­fo­nu ka­pat­mış.

 

Say­gı­la­rım­la…

 

aydincoskunturk@​gmail.​com

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI