bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...


ARZU BAŞLANTI

facebook-paylas
ZATEN UYUYORUZ
Tarih: 03-07-2022 21:31:00 Güncelleme: 03-07-2022 21:31:00


Bakan Ne­ba­ti, bun­dan aylar önce ka­tıl­dı­ğı bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da ne de­miş­ti: “Bu enf­las­yo­nun önü­müz­de­ki yıl ge­le­ce­ği nok­ta­lar için he­ye­can­la­nı­yo­rum. Hani şöyle hayal eder­si­niz ya bir uyu­sam da 6 ay sonra uyan­sam diye... Bir uyu­yun 6 ay sonra uya­nın Tür­ki­ye'de... Çok fark­lı nok­ta­lar­da ola­ca­ğız.”

Ba­ka­nı­mız, “uyu­yun” demiş ama as­lın­da bu mil­let zaten çook derin uy­ku­da. Zira çok iyi ninni söy­lü­yor­lar bize.

Ah, keşke de­di­ği­niz şe­kil­de ger­çek an­lam­da uyu­mak müm­kün olsa sayın Bakan! Keşke hayal ede­rek olsa bu işler… Olsa da, 6 ay değil bir 100 yıl falan uyu­sak…
*her gün yeni bir ha­ka­re­te uyan­mak­tan kur­tul­sak.
*bu as­ga­ri ücret ile geç­tim yok­sul­luk sı­nı­rı­nı, açlık sı­nı­rı­nın al­tın­da ya­şa­mak zo­run­da ol­ma­sak.
*ak­lı­mız­da başka bir ül­ke­ye mi git­sek, nasıl etsek, nasıl yap­sak fi­kir­le­ri do­la­nıp dur­ma­sa.
*şehit kan­la­rıy­la su­lan­mış ve su­lan­ma­ya da devam eden kut­sal vatan top­rak­la­rı­mı­zın ko­lay­ca ya­ban­cı el­le­re ge­çi­ril­di­ği­ni gör­me­sek.
*işe gir­mek için tor­pi­lin de tor­pi­li ge­rek­me­se.
*mem­le­ket kay­nak­la­rı­nın bir­kaç vakfa, bir­kaç şir­ke­te su gibi akı­tıl­dı­ğı­nı görüp de içi­miz yan­ma­sa.
*bir za­man­lar tahıl am­ba­rıy­ken, şimdi ithal et­ti­ği­miz ürün­le­ri görüp de ah’lar çek­me­sek.
*her nakit sı­kın­tı­sın­da Arap ül­ke­le­ri­ne koş­tu­ğu­mu­zu görüp de, kar­şı­lı­ğın­da bu sefer ne ve­ril­di­ğiy­le il­gi­li ka­fa­mız­da de­li­ce su­al­ler do­laş­ma­sa.
*dinin bu denli acı­ma­sız­ca hem bir silah hem de afyon ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı gör­me­sek.
*mem­le­ke­ti­miz­de öl­dü­rü­len ka­dın­la­rın önce kı­ya­fet­le­ri sor­gu­lan­ma­sa.
*her kötü durum için “DI­ŞA­RI­YI” suç­la­ma­sak.
*sırf gra­vat taktı diye iyi hal in­di­ri­mi al­ma­sa azılı suç­lu­lar.
*po­li­sin ya­ka­la­dı­ğı suç­lu­yu eli kolu bağlı ya­sa­lar ka­ra­ko­lun arka ka­pı­sın­dan çı­kar­ma­sa
*sırf yan­daş ol­du­ğu için, hak et­me­di­ği halde ken­di­le­ri­ne dev­let kay­nak­la­rıy­la il­ti­mas ge­çi­len­le­rin şa­şır­tı­cı yüz­süz­lük­le­ri­ne şa­hit­lik et­me­sek.
*hu­ku­ka, ka­nun­la­ra sar­sı­lan gü­ve­ni­miz ye­ni­den ihya olsa.
Bir uyan­sak ve bir bak­sak ki, her şey de­ğiş­miş…
Mem­le­ke­tin her kö­şe­sin­den li­ya­kat akı­yor. İşi bi­len­ler iş ba­şın­da.
Ayak­lar tek­rar ayak, baş­lar yine baş olmuş.
Yö­ne­ti­ci­le­ri­miz yu­mu­şak ton­dan ko­nu­şu­yor­lar. Küfür dö­ne­mi ka­pan­mış.
Te­le­viz­yon­lar­da si­ya­si skeç­ler gırla; hem de nasıl… Ama her­kes gülüp ge­çi­yor.

Üre­ti­yo­ruz. Ama bina değil: top­ra­ğı eki­yo­ruz. Çift­çi mutlu, hem de çok.
Fi­yat­lar düş­müş.
So­kak­ta yü­rür­ken, daha min­na­cık bir çocuk an­ne­si­ne bir res­to­ra­nı gös­te­rip de “bu­ra­sı çok pa­hal­lı­dır, değil mi anne?” diye sor­mu­yor. Tam ter­si­ne, içeri gi­ri­yor­lar ve çe­kin­me­den si­pa­riş­le­ri­ni ve­ri­yor­lar.
Ka­dın­la­rın ka­por­ta ve­sa­ire şek­lin­de gö­rül­dü­ğü açık­la­ma­lar da yok. Si­ya­set­te daha çok kadın var. Her yerde daha çok kadın var.
Yurt dı­şı­na çık­mak ha­ya­lin de ötesi bir hayal değil. Zira EURO da, DOLAR da makul. Genç­le­ri­miz de, emek­li­le­ri­miz de ke­yif­le se­ya­hat ede­bi­li­yor­lar…

AH, BAKAN BEY! O kadar çok şey var ki hayal edi­lecek. İş ha­ya­le ka­lın­ca, say­fa­lar do­lu­su ya­za­rım ben. Cilt cilt ya­za­rım. Kü­tüp­ha­ne do­lu­su ya­za­rım.
Bu arada. Sayın Bakan! Malum açık­la­ma­nı­zın üze­rin­den 6 ay geç­miş.
Yani iyi ki uyan­ma sa­ati­ni 6 ay son­ra­ya kur­ma­dık. Zira hayal kı­rık­lı­ğı­na uya­na­cak­tık. Bak­sa­nı­za… Her yer yan­gın yeri. Her yer daha beter.
Kasa da fır­lat­sak aynı, niye uyan­dık diye de­li­ce de­be­len­sek de aynı.
Zan­nım­ca, bizi ancak bir zaman ma­ki­na­sı kur­ta­rır.

Neyse sev­gi­li okur­lar! Hep beni din­le­di­niz! Ya siz? Sizin ha­yal­le­ri­ni­zi de ala­lım yo­rum­la­ra…

He, bir de. Hayal etmek çok gü­zel­dir. Gü­zel­dir de, nor­mal ko­şul­lar al­tın­da.

Kalın sağ­lı­cak­la…Bu yazı 243 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI