bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...İMAMOĞLU: CEMEVİ İBADETHANEDİR

Alevi vatandaşlarımızın hakkı olan ibadethanelerinin de varlığını, en nadide bir şekilde, bizim gibi yöneticiler var etmelidir, .hayata geçirmelidir

facebook-paylas
Güncelleme: 07-04-2022 16:33:11 Tarih: 07-04-2022 16:16

İMAMOĞLU: CEMEVİ İBADETHANEDİR

Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si, Ka­vak­lı Ma­hal­le­si’ndeki “Bey­lik­dü­zü Fatma Ana Ce­me­vi ve Kül­tür Mer­ke­zi”ni açtı. Yaşam Va­di­si’ne komşu ce­me­vi­nin açı­lı­şı; CHP İstan­bul İl Baş­ka­nı Canan Kaf­tan­cı­oğ­lu, İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye (İBB) Baş­ka­nı Ekrem İma­moğ­lu, CHP İstan­bul mil­let­ve­ki­li Aykut Er­doğ­du, Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Murat Çalık, Sa­rı­yer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şükrü Genç ve Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gök­han Yük­sel ile Hacı Bek­taş-ı Veli Der­ga­hı Post­ni­şi­ni Ve­li­yet­tin Hür­rem Ulu­soy’un ka­tı­lım­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Fatma Ana Ce­me­vi’nin ya­pı­lış sü­re­ci­ni, kendi Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de, 2015 yı­lın­da bir ya­rış­ma sü­re­ciy­le baş­lat­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan İma­moğ­lu, tüm sü­re­cin ka­tı­lım­cı bir an­la­yış­la yü­rü­tül­dü­ğü­nün al­tı­nı çizdi.

 

“İBA­DET­HA­NE TAR­TIŞ­MA­SI­NI ÜZÜ­LE­REK TAKİP EDİYORUZ”

 

“Bey­lik­dü­zü'nde 2 mil­yon met­re­ka­re­ye yakın bir Yaşam Va­di­si’nin hemen kı­yı­sın­da bir­lik­te inşa et­ti­ği­miz bu ce­me­vi, aynı za­man­da ol­ma­sı ge­re­ken bir şey” diyen İma­moğ­lu, şun­la­rı söy­le­di:

 

“Bir Alevi va­tan­da­şı­mız dahi bir yerde ya­şı­yor­sa, dün­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de inan­cın­dan do­la­yı saygı görür, gör­mek du­ru­mun­da­dır. Alevi va­tan­da­şı­mız kadar, başka inanç bi­çi­mi­ne sahip olan va­tan­daş­la­rı­mız da aynı hakka sa­hip­tir. Ül­ke­miz­de de mil­yon­lar­ca Alevi va­tan­da­şı­mız var­dır. Ve biz, Alevi va­tan­daş­la­rı­mı­zın inanç te­me­lin­de var olan ce­mev­le­ri­nin iba­det­ha­ne ol­ma­sı­nın hala tar­tı­şı­lı­yor ol­ma­sı­nı top­rak­la­rı­mız­da, ne yazık ki üzü­le­rek takip edi­yo­ruz. ‘Ce­me­vi iba­det­ha­ne­dir’ tar­tış­ma­sı­nın aci­len bi­ti­ril­me­si ge­re­kir. Ce­me­vi, iba­det­ha­ne­dir. Alevi va­tan­daş­la­rı­mı­zın hakkı olan iba­det­ha­ne­le­ri­nin de de var­lı­ğı­nı, en na­di­de bir şe­kil­de, bizim gibi yö­ne­ti­ci­ler var et­me­li­dir, ha­ya­ta ge­çir­me­li­dir.”

 

“BU TOP­RAK­LAR­DA ÇOK ACI­LAR GÖR­DÜK”

 

İBB ola­rak ce­mev­le­rin­den gelen ih­ti­yaç ta­lep­le­ri­ni ve yeni ce­mev­le­ri inşa et­me­yi ye­ri­ne ge­tir­me so­rum­lu­lu­ğuy­la ha­re­ket et­tik­le­ri­nin al­tı­nı çizen İma­moğ­lu, “Dünya, şu anda sa­vaş­la il­gi­li bir sınav ve­ri­yor. Sa­va­şın bir an önce bit­me­si­ni di­li­yo­ruz. Ba­rı­şın bir an önce var ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu top­rak­lar­da çok acı­lar gör­dük. Ama özel­lik­le Hacı Bek­taş-ı Veli dö­ne­mi­nin o güzel in­san­la­rı­nın bam­baş­ka bir ay­dın­lan­ma­yı bu top­rak­la­ra ya­şat­tı­ğı­nı da he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Hep ana­rız, hep sa­ya­rız; Hacı Bek­taş-ı Veli'yi, Mev­la­na'yı, Yunus Emre'yi. Ne derin söz­ler, ne büyük miras… Yani yüz yıl­lar­ca önce, ‘Kız ço­cuk­la­rı­nı oku­tun’ diyen Hacı Bek­taş-ı Veli'yi an­la­mak ve his­set­mek; öyle zen­gin top­rak­lar­da ya­şı­yo­ruz. Bu de­rin­li­ği ve zen­gin­li­ği, bir an önce top­lum­sal ba­rı­şı­mı­za hep be­ra­ber hiz­met eder şe­kil­de ka­vuş­tur­ma­mız ge­re­ki­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

ÇALIK’DAN “KU­TUP­LAŞ­TIR­MA” VUR­GU­SU

 

Ce­me­vi açı­lı­şın­da Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Çalık da bir ko­nuş­ma yaptı. “Bu­luş­ma­mı­zın ye­ni­den do­ğu­şun sim­ge­si, kar­deş­li­ğin, be­ra­ber­li­ğin ve be­re­ke­tin bay­ra­mı Nev­ruz’a; ge­cey­le gün­dü­zün eşit­len­di­ği güne ve Hz. Ali’nin doğum gü­nü­ne denk düş­me­si mu­az­zam bir duygu” diyen Çalık, “Ül­ke­miz­de bir sü­re­dir, de­ğer­ler üze­rin­den şe­kil­le­nen top­lum­sal bir ku­tup­laş­ma ya­şa­nı­yor. Nef­ret dili, ku­tup­laş­ma ik­li­mi­nin her geçen gün sert­leş­me­si­ne yol açı­yor. Bugün ya­şa­dı­ğı­mız pek çok so­ru­nun çö­zü­mü her şey­den önce, ay­rış­tı­rı­cı­lı­ğı için­de ba­rın­dır­ma­yan, bir­leş­ti­ri­ci, iyi­li­ği bü­yü­ten ve ak­lı­se­lim bir yak­la­şım­dan ge­çi­yor. Ana­do­lu’nun bin­ler­ce yılda bi­rik­tir­di­ği de­ğer­ler­den ge­çi­yor. Alevi öğ­re­ti­si­nin te­me­li olan insan sev­gi­si­ni, top­lu­mu­mu­za ye­ni­den öğ­ret­me­li­yiz. Fark­lı­lık­la­rı birer ay­rış­ma değil, zen­gin­lik ve­si­le­si ola­rak kabul eden an­la­yı­şı ye­şert­me­li­yiz. İhti­ya­cı­mız olan her şey, as­lın­da bu top­rak­lar­da var” şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

Açı­lış, Hacı Bek­taş-ı Veli Der­ga­hı Post­ni­şi­ni Ve­li­yet­tin Hür­rem Ulu­soy’un oku­du­ğu du­ay­la son buldu.

 

Kaynak: ibb.istanbul
Kaynak: ibb.istanbul

Editör: Turhan Bal
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YUKARI YUKARI