X 20
Bugun...HANDAN TOPRAK BENLİ, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Handan Toprak Benli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

facebook-paylas
Tarih: 11-01-2022 01:59

HANDAN TOPRAK BENLİ, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

DSP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Han­dan Top­rak Benli, me­sa­jın­da “Her ko­şul­da bas­kı­la­ra boyun eğ­me­den haber alma, do­la­yı­sıy­la far­kın­da olma öz­gür­lü­ğü­mü­zü bes­le­mek adına ça­lı­şan, ta­raf­sız, özgür, cesur ga­ze­te­ci­li­ği ken­di­ne mes­lek edin­miş tüm basın emek­çi­le­ri­nin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nü kut­la­rım” dedi.

Top­lu­mun vic­da­nı olan ga­ze­te­ci­le­rin aynı za­man­da her bir va­tan­da­şın gözü, ku­la­ğı ol­du­ğu­nu ifade eden DSP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Han­dan Top­rak Benli, me­sa­jı­nın de­va­mın­da; “Güçlü de­mok­ra­tik bir top­lum için ga­ze­te­ci­le­rin ra­hat­ça gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri, ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri ge­rek­li­lik­tir. Basın tüm top­lu­mun haber alma hakkı açı­sın­dan de­mok­ra­si­mi­zin vaz­ge­çil­mez un­sur­la­rın­dan bi­ri­dir ve her basın ça­lı­şa­nı bu an­lam­da çok önem­li bir görev ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Açık bir top­lu­mun olu­şu­mu­na önem­li kat­kı­lar sunan basın men­sup­la­rı aynı za­man­da her­ke­sin kendi dü­şün­ce­si­ni ko­lay­ca ve ra­hat­ça be­lirt­me­si­ne, her fik­rin açık­ça top­lum­da yer bul­ma­sı­na, insan hak­la­rı ve daha bir­çok önem­li ko­nu­da top­lu­mun bi­linç­len­me­si­ne ve­si­le ol­mak­ta­dır. Çağ­daş ve açık bir top­lu­mun tüm ku­ral­la­rı ve ku­rum­la­rıy­la iş­ler­lik ka­zan­ma­sın­da ba­sı­nın yeri yad­sı­na­maz bir ger­çek­tir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Çok önem­li sü­reç­ler­den geç­ti­ği­miz bu gün­ler­de basın men­sup­la­rı­na ger­çek­le­rin top­lu­ma ile­til­me­si ko­nu­sun­da çok büyük so­rum­lu­luk­lar düş­tü­ğü­nü be­lir­ten Dr. Han­dan Top­rak Benli, “Basın men­sup­la­rı­mız­ca ob­jek­tif, ta­raf­sız, ce­sur­ca bir tav­rın ser­gi­len­me­si ideal bir top­lu­mun olu­şu­mu­na da katkı sağ­la­ya­cak­tır. Dün­ya­da­ki ge­liş­me­ler­den biz­le­ri ha­ber­dar ede­bil­mek adına gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken ca­nı­nı bile feda et­me­den çe­kin­me­den basın men­su­bu her bir ar­ka­da­şı­mı­zın, güçlü de­mok­ra­tik bir top­lum için ça­ba­la­rı­nı sür­dü­ren bu ko­nu­da emek veren tüm basın ça­lı­şan­la­rı­nın 10 Ocak ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü kut­lu­yor, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı ve ko­lay­lık­lar di­li­yo­rum” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan bal
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI