X 20
Bugun...GAZETECİLER GASSOPDER'DE BULUŞTU

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Basın Mensupları Gazeteciler Sosyal Sorumluluk Projeleri Derneği (GASSOPDER) Genel Merkezinde buluştu.

facebook-paylas
Güncelleme: 10-01-2022 23:53:56 Tarih: 10-01-2022 23:30

GAZETECİLER GASSOPDER'DE BULUŞTU

Pan­de­mi­nin (Salgın) 2. Yı­lın­da sal­gı­nın göl­ge­sin­de gö­re­vi­ni sür­dür­me­ye ça­lı­şan basın men­sup­la­rı 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nün­de GAS­SOP­DER’ Üs­kü­dar Do­ğan­cı­lar­da bu­lu­nan mer­ke­zin­de kah­val­tı­lı top­lan­tı­da bir araya gel­di­ler.

Basın Men­sup­la­rı top­lan­tı­da ya­şa­nan sü­reç­te bir­çok sek­tö­rün des­tek­len­di­ği­ni ne yazık ki medya sek­tö­rü­nün ha­tır­lan­ma­dı­ğı­nı dile ge­tir­di­ler.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ BAHANE

10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ba­ha­ne bir araya gel­mek şa­ha­ne deyip gü­lüş­me­le­rin ol­du­ğu top­lan­tı. Önü­müz­de­ki sü­reç­te ya­pı­la­bi­lecek pro­je­ler üze­rin­de yo­ğun­laş­tı.

GASSOPDER'İN YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE

Gas­sop­der’in yeni mer­ke­zin­de bir­çok ak­ti­vi­te­nin ya­pı­la­bi­le­ce­ği sa­lon­lar ve do­na­nım­lar ko­nuk­la­rın be­ğe­ni­si­ni alır­ken Sahne sa­nat­la­rın­da emeği geçen üç sa­nat­çı­nın isim­le­ri­nin sa­lon­la­ra ve­ril­di­ği (NEŞET ERTAŞ, AFiFE JALE, CAHİDE SONKU) göz­len­di.

Sos­yal So­rum­lu­luk Pro­je­le­ri Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yaşar KABA, Genel Sek­re­ter Emine Tuğba KA­RA­DU­MAN, Say­man Şa­hes­te GÜN­DAY’ ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­len­dir­me yap­tı­lar.

Sahne sa­nat­la­rın­da Yrd. Doç. Dr. Oğuz­han UÇ yö­ne­ti­min­de müzik ve çalgı aleti (Enst­rü­man) kurs­la­rı, Kay­han KABAN yö­ne­ti­min­de de Ti­yat­ro atöl­ye­si ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı­ğı bil­gi­si ge­çil­di.

Der­nek mer­ke­zin­de bu­lu­nan sa­lon­la­rın basın men­sup­la­rı­nın ça­lış­ma­la­rı­na açık ol­du­ğu­nu söy­le­yen baş­kan Yaşar Kaba “sa­lon­la­rı­mız sos­yal proje kap­sa­mın­da der­nek­le­re açık­tır. Basın men­su­bu ar­ka­daş­la­rı­mız her tür top­lan­tı, kon­fe­rans panel gibi ak­ti­vi­te­le­ri­ni yine üc­ret­siz ya­pa­bi­le­cek­ler­dir” dedi.

BAŞKAN YAŞAR KABA: "TANIK OLDUĞUMUZ SORUNLARA MİNİK MİNİK PROJELERLE NEDEN DOKUNMAYALIM?"

2013 yı­lın­da der­nek Baş­ka­nı Yaşar KABA “Biz basın men­sup­la­rı top­lu­mun atar da­mar­la­rın­dan kıl­cal da­mar­la­rı­na kadar her ke­si­tin­de varız, ken­di­miz için bir şey­ler yap­mak­tan çok uza­ğız kim­se­nin de böyle bir derdi yok. İşimiz kamu gö­re­vi ise o zaman biz­zat tanık ol­du­ğu­muz top­lum­sal so­run­la­ra mes­lek dı­şın­dan in­san­lar ile bir­lik­te minik minik pro­je­ler ile neden do­kun­ma­ya­lım” di­ye­rek yola çıkar. Der­ne­ğe basın men­sup­la­rı yanı sıra bir­çok uz­ma­nın­da üye ol­du­ğu, der­ne­ğe üye ol­ma­nın ilk ko­şu­lu top­lum­sal du­yar­lı­lık, sa­mi­mi­yet, sevgi, ki­şi­sel hırs­lar­dan arın­mış­lık ola­rak sı­ra­la­nı­yor.
Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan bal
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI