bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...CHP ÜSKÜDAR İLÇE BİNASI AÇILDI

Suat Özçağdaş: “Bugün burada hep birlikte Üsküdar için yeni bir başlangıç yapıyoruz. Üsküdar’ın anahtarı, sizlersiniz ve bizleriz ve hepimiziz.”

facebook-paylas
Güncelleme: 07-04-2022 14:14:20 Tarih: 07-04-2022 14:05

CHP ÜSKÜDAR İLÇE BİNASI AÇILDI

20 Mart 2022 Pazar günü, Saat 14.00'da parti üst düzey yet­ki­li­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı coş­ku­lu mi­ting ha­va­sın­da, bir tö­ren­le yeni mer­kez bi­na­sı­nı açan CHP Üs­kü­dar İlçe Baş­kan­lı­ğı, İlçe Baş­ka­nı Suat Öz­çağ­daş, “Daha az za­man­da daha büyük işler ba­şa­ra­ca­ğız” di­ye­rek, ik­ti­da­ra yü­rü­yü­şün baş­lan­gıç nok­ta­sı ola­rak Üs­kü­dar’ı işa­ret etti.

 

Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­la­yan İstan­bul’un tüm il­çe­le­ri­ne örnek gös­te­ri­lecek Üs­kü­dar İlçe Bin­sı­nın açı­lı­şı­na; CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Yük­sel Taş­kın, Fethi Açı­kel, Gökçe Gök­çen, Onur­sal Adı­gü­zel, Oğuz Kaan Sa­lı­cı ve Gamze Akkuş İlgez­di, Grup Baş­kan­ve­ki­li Engin Altay, Genel Sek­re­ter Selin Sayek Böke, mil­let­ve­kil­le­ri, İstan­bul İl Baş­ka­nı Canan Kaf­tan­cı­oğ­lu, be­le­di­ye baş­kan­la­rı, ilçe baş­kan­la­rı, mec­lis üye­le­ri ve çok sa­yı­da par­ti­li­nin ka­tıl­dı­. Açı­lış­ta ko­nu­şan İlçe Baş­ka­nı Suat Öz­çağ­daş: Bi­na­nın yapım ça­lış­ma­la­rın­da emek ve des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen, Covid sal­gı­nın­dan ha­yat­la­rı­nı kay­be­den ilçe baş­kan yar­dım­cı­sı Ziya Akyüz ve il baş­kan yar­dım­cı­sı Kemal Gül­han’ı andı. Suat Öz­çağ­daş, “Üs­kü­dar ör­gü­tü­mü­ze emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi. Baş­kan Öz­çağ­daş, “Bugün hep bir­lik­te Üs­kü­dar için yeni bir baş­lan­gıç ya­pı­yo­ruz. Üs­kü­dar’ın anah­ta­rı, siz­ler­si­niz ve biz­le­riz, he­pi­mi­ziz” dedi.

 

Kaftancıoğlu: “Hep be­ra­ber, atı ala­nın Üs­kü­dar’ı geç­ti­ği değil eşit­li­ğin, kar­deş­li­ğin, öz­gür­lü­ğün, ba­rı­şın or­tak­laş­tır­dı­ğı bir dün­ya­da hep bir­lik­te derin nefes ala­ca­ğız”

 

CHP İstan­bul İl Baş­ka­nı Canan Kaf­tan­cı­oğ­lu, Üs­kü­dar­lı­la­ra CHP li­de­ri Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun se­la­mı­nı ile­te­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti: “Böy­le­si du­rum­lar­da ben, sözü ço­ğalt­mak değil, mü­ca­de­le­yi bü­yüt­mek ve işi tarif etmek üzere söz alı­yo­rum. Biz­ler, CHP’ye ya­kı­şır, ya­ra­şır bi­na­la­rı­mız­da kon­for­la otur­mak için değil saha ça­lış­ma­la­rı­mı­zı, va­tan­daş­la bu­luş­ma­la­rı­mı­zı daha plan­lı, prog­ram­lı ve sis­te­ma­tik bir şe­kil­de yap­mak üzere oluş­tu­ru­yo­ruz. He­pi­ni­ze bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum. Sa­ha­da, so­kak­ta hal­kın der­diy­le dert­le­nen, va­tan­da­şın der­di­ni nasıl çö­ze­ce­ği­ni bilen bir örgüt. Her zaman söy­lü­yo­rum. İstan­bul ör­gü­tü­nün başı olmak, benim ha­ya­tım bo­yun­ca his­se­de­bi­le­ce­ğim en kıy­met­li şey. İyi ki var­sı­nız di­yo­rum. Üs­kü­dar İlçe Baş­ka­nı­mı­zın şah­sın­da bu bi­na­ya, bu fikre ina­nan, emek veren bütün yol ar­ka­daş­la­rı­mı­za çok çok te­şek­kür edi­yo­rum. Ne di­yor­lar­dı es­ki­den: ‘Atı alan Üs­kü­dar’ı geçti’. O kadar hoş­la­rı­na gi­di­yor­du ki bunu söy­le­mek. Bir de utan­ma­dan söy­lü­yor­lar­dı. Kar­şı­mız­da, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün kur­du­ğu Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si bi­na­mız. Ar­ka­mız­da, ken­di­si de Üs­kü­dar’da ya­şa­yan it­ti­fa­kı­mız İYİ Parti’nin Genel Baş­ka­nı Sayın Meral Ak­şe­ner’in resmi. Hep be­ra­ber, atı ala­nın Üs­kü­dar’ı geç­ti­ği değil eşit­li­ğin, kar­deş­li­ğin, öz­gür­lü­ğün, ba­rı­şın or­tak­laş­tır­dı­ğı bir dün­ya­da hep bir­lik­te derin nefes ala­ca­ğız” dedi.

 

Altay: “Geç­çek’ dedik, ‘Yolun sonu gö­rü­nü­yor’ dedik, ‘Yol­cu­dur Abbas’ dedik ve yolun sonu gö­rün­dü, geldi. Az kaldı da değil, çok az kaldı. “

 

CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Engin Altay, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun’un evi­nin fo­toğ­ra­fı­nı çek­ti­ği id­di­asıy­la yar­gı­la­nan CHP Üs­kü­dar İlçe Baş­ka­nı Suat Öz­çağ­daş’a bir dava daha açı­la­bi­le­ce­ği yö­nün­de espri ya­pa­rak “Aç­maz­lar­sa na­mert­ler” dedi. Altay, şun­la­rı söy­le­di: “Geç­çek’ dedik, ‘Yolun sonu gö­rü­nü­yor’ dedik, ‘Yol­cu­dur Abbas’ dedik ve yolun sonu gö­rün­dü, geldi. Az kaldı da değil, çok az kaldı. Siz ik­ti­da­ra ha­zır­sa­nız biz de An­ka­ra’da, İstan­bul’un so­kak­la­rın­da ha­zı­rız. İnşal­lah hep bir­lik­te hal­kın ik­ti­da­rı­na sa­yı­lı gün­ler kaldı. İlçe bi­na­sı he­pi­mi­ze ha­yır­lı olsun. Üs­kü­dar’da her şey çok daha güzel ola­cak. İkti­dar par­ti­si­nin ilçe bi­na­sı Üs­kü­dar’a ha­yır­lı olsun.”

 

Salıcı: “Bir it­ti­fak sü­re­ci yü­rü­yor. Bunu böl­mek için ik­ti­dar ta­ra­fın­dan bir­çok şey ya­pı­la­cak. Hiç­bi­ri­ne prim ver­me­ye­ce­ğiz. “

 

CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Oğuz Kaan Sa­lı­cı, CHP’nin Üs­kü­dar’daki eski ilçe bi­na­sın­da par­ti­ye üye ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Üs­kü­dar bizim için çok kıy­met­li” diyen Sa­lı­cı, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Üs­kü­dar’ın Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­ler ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği, ay­dın­lık Tür­ki­ye’nin bir par­ça­sı ol­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni hep be­ra­ber ya­pa­ca­ğız. Suat Baş­kan’a, bi­na­nın ya­pı­mın­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. Bir it­ti­fak sü­re­ci yü­rü­yor. Bunu böl­mek için ik­ti­dar ta­ra­fın­dan bir­çok şey ya­pı­la­cak. Hiç­bi­ri­ne prim ver­me­ye­ce­ğiz. 6’lı it­ti­fa­kın im­za­la­mış ol­du­ğu mu­ta­ba­kat met­ni­ne uygun bir Tür­ki­ye olana kadar, se­çi­mi ka­za­na­na kadar biz bu mü­ca­de­le­ye devam ede­ce­ğiz.”

 

Böke: “Biz, bugün bir bi­na­nın açı­lı­şı­nı yap­mı­yo­ruz, Tür­ki­ye’de karış karış eşit­li­ği, de­mok­ra­si­yi, öz­gür­lü­ğü, la­ik­li­ği, hu­ku­ku ve bir­lik­te bir ge­le­ce­ği inşa edecek si­ya­se­ti ör­güt­le­ye­ce­ği­miz bir bu­luş­ma­yı ya­pı­yo­ruz.”

 

CHP Genel Sek­re­te­ri Selin Sayek Böke, dü­ze­ni de­ğiş­ti­re­cek­le­ri­ne vurgu yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Böke: “Hep bir­lik­te bu­ra­da de­mok­ra­si­ye sahip çık­mış­tık. Açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı­mız ha­ri­ka bi­na­da ör­güt­le­ye­ce­ği­miz si­ya­set­le Tür­ki­ye’ye de­mok­ra­si­yi ge­ti­recek, sa­de­ce ik­ti­da­rı değil, dü­ze­ni hep bir­lik­te de­ğiş­ti­re­ce­ğiz. İçinde bu­lun­du­ğu­muz ağır ko­şul­lar­da nefes ala­ca­ğı­mız alan­la­rı biz­ler ya­ra­tı­yo­ruz. Nefes alma alan­la­rı ya­ra­tan Üs­kü­dar İlçe Baş­ka­nı­mı­za yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­rum. Biz, bugün bir bi­na­nın açı­lı­şı­nı yap­mı­yo­ruz, Tür­ki­ye’de karış karış eşit­li­ği, de­mok­ra­si­yi, öz­gür­lü­ğü, la­ik­li­ği, hu­ku­ku ve bir­lik­te bir ge­le­ce­ği inşa edecek si­ya­se­ti ör­güt­le­ye­ce­ği­miz bir bu­luş­ma­yı ya­pı­yo­ruz. İçinde ka­dın­la­rın, er­kek­le­rin eşit ol­du­ğu, ya­rın­la­rı bu­gün­den inşa edecek genç­le­rin, ço­cuk­la­rın ol­du­ğu, eşit­li­ğin, öz­gür­lü­ğün, öz­gür­ce ko­nuş­ma­nın var ol­du­ğu bir bi­na­da bu­luş­mak, bü­yüt­mek üzere bu­luş­tuk. 20 Mart 2021, bir gece ya­rı­sı ka­rar­na­me­siy­le İstan­bul Söz­leş­me­si’ni tek ki­şi­nin fes­he­de­bi­le­ce­ği­ni zan­ne­den bir düzen kar­şı­sın­da omuz omuza, kadın erkek bir­lik­te, genç­ler­le eşit ve hep be­ra­ber bir si­ya­se­ti var ede­ce­ğiz diyen 20 Mart 2022’den ge­le­ce­ği bir­lik­te ku­ru­yo­ruz di­yo­rum:  Ge­li­yor gel­mek­te olan.”

 

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan CHP Üs­kü­dar İlçe Baş­ka­nı Suat Öz­çağ­daş, kur­de­la­sı ke­si­le­rek açı­lı­şı ya­pı­lan bi­na­yı par­ti­li­le­re ta­nıt­tı.
Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan Bal
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YUKARI YUKARI